Velké srovnání Mastercard: ekonomické oživení po pandemii vyžaduje podporu podnikatelek. Česko ale v žebříčku zaostává

29. března 2022 | Od editorcz

Ženy jsou ve sféře podnikání jedním z nejcennějších aktiv světové ekonomiky. Nový celosvětový průzkum společnosti Mastercard ukázal na velkou odolnost podnikatelek navzdory velkým obtížím vyvolaným pandemií. Na prvních místech světového žebříčku ekonomik z pohledu podmínek pro podnikání žen se umístily Spojené státy americké, Nový Zéland a Kanada. Česko na 39. pozici se sice mírně zlepšilo, mezi vyspělými zeměmi ale výrazně zaostává. Informace vyplývají z již pátého vydání zprávy Mastercard Index of Women entrepreneurs (Index žen podnikatelek, MIWE), která popisuje podnikání žen v 65 zemích světa. Zahrnuje tak 82 procent světové ženské pracovní síly.

 

Celosvětový přehled o podnikání žen vyzdvihuje země, ve kterých je pro ženy nejsnadnější uspět, a poukazuje naopak na ty, kde značná nerovnost mezi pohlavími poškozuje celou společnost. V čerstvé zprávě MIWE se na prvních třech místech celkového žebříčku umístily Spojené státy, Nový Zéland a Kanada. Tyto země dosáhly vysokého hodnocení ve všech třech posuzovaných oblastech: (1) pokrok v postavení žen jako podnikatelek, (2) přístup ke znalostem a financování a (3) faktory podporující podnikání. V těchto zemích panují vhodné podmínky pro to, aby ženy měly snadný přístup k finanční podpoře a službám, a mohly snadno zahajovat, provozovat a rozvíjet svou podnikatelskou činnost. Na ženy zde také připadá vysoký podíl vlastnictví firem, a to díky příznivým podmínkám v podobě vysoké kvality řízení a správy, pozitivního kulturního a společenského postoje k podnikání žen a příznivé dynamiky podnikatelského prostředí.

 

Česká republika se umístila v žebříčku na 39. pozici, v sousedství zemí jako Botswana, Peru, Jižní Afrika nebo Vietnam. Meziročně si Česko o 3 příčky polepšilo. Mírné zlepšení celkového skóre zaznamenalo i v předchozích letech. Oproti dalším rozvinutým ekonomikám nicméně Česká republika zaostává zejména v oblasti přístupu žen ke znalostem a financování jejich podnikání. Velmi podprůměrné výsledky Česko zaznamenalo i v oblasti vládní podpory drobným a středním podnikatelům.

 

Míra podnikatelské aktivity je v Česku mezi muži 2 a půl krát vyšší než u žen. Mezi byznysovými lídry a majiteli podniků je poměr mužů a žen dokonce 3:1. V praxi tedy na každou ženu v pozici majitelky firmy nebo vysoké manažerky připadají tři muži. Mezi muži podnikateli a ženami podnikatelkami v České republice jsou taky velké rozdíly, co se týče hlavních motivací k samostatné výdělečné činnosti. Muži častěji uvádějí jako hlavní důvod pro začátek svého podnikání dobrou příležitost (77 procent mužů, 71 procent žen). Ženy na druhou stranu častěji začínají podnikat z důvodů nezbytnosti (27 procent žen, 21 procent mužů).

 

„K tomu, abychom dokázali využít plný potenciál globálního hospodářského oživení, je nezbytné usilovat o udržitelný a inkluzivní růst, který posiluje postavení žen podnikatelek a podporuje ženami vlastněné firmy,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko a dodal: „Zpráva Mastercard Index of Women Entrepreneurs popisuje některé z nejvýznamnějších překážek, s nimiž se ženy musejí v podnikání vyrovnávat. Uvádí ovšem i nadějné ukazatele pozitivních změn v mnoha zemích. S tím, jak pandemie urychlila přechod k digitální ekonomice, je ještě důležitější než dřív, aby měly podnikatelky z digitální ekonomiky odpovídající prospěch.“

 

10 nejlepších ekonomik pro podnikání žen, podle míry podpory a množství příležitostí uspět

 

Pořadí

Země

Skóre MIWE

1

Spojené státy americké

69,9

2

Nový Zéland

69,8

3

Kanada

68,6

4

Austrálie

67,2

5

Švýcarsko

66,7

6

Taiwan

66,3

7

Německo

66,2

8

Izrael

65,3

9

Spojené království

64,9

10

Švédsko

64,9

39

Česká republika

54,1

Zdroj: Mastercard

 

Ve 14 ze zemí zahrnutých do nejnovější studie MIWE byl zaznamenán nárůst podílu žen v zaměstnání. Současně však údaje Mezinárodní organizace práce ukazují, že celosvětově se v roce 2020 zaměstnanost žen snížila o 5 procent, přičemž zaměstnanost mužů ve stejném období poklesla o necelá 4 procenta. Přes veškeré úsilí vynakládané v posledních dvou letech po celém světě na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19 měl související hospodářský pokles na ženy nepoměrně větší dopad. V souvislosti s tím hrozí, že přijdou vniveč desetiletí snah o dosažení rovnosti pohlaví na pracovištích a v podnikání. To by okamžik, kdy by se měl konečně setřít rozdíl mezi výdělky mužů a žen, oddálilo o dalších 36 let.

 

I přes obtížné podmínky prokazují ženy svou podnikatelskou odolnost. V deseti ze sledovaných ekonomik překonávají v podnikatelské aktivitě své mužské protějšky. Jejich obchodní duch dokáže dennodenně nalézat příležitosti ke změnám a rozvoji. Je to vlastnost, kterou se ženy v podnikání vyznačovaly dávno před začátkem současného hospodářského poklesu. Pokračující podpora potřebného společenského, politického a finančního porozumění a tvorba podmínek pro to, aby tento podnikatelský duch mohl úspěšně naplňovat svůj potenciál, mají zásadní význam pro další hospodářský růst.

 

K rychlejšímu a lépe vyváženému hospodářskému oživení tak mohou významně přispět takové vládní politiky, které se budou cíleně zaměřovat na podporu podnikání žen. Společnost Mastercard se v rámci svého úsilí o vytvoření světa, v němž mají ženy v podnikání rovnocenné zastoupení a podporu, zavázala, že do roku 2025 zajistí přístup k digitální ekonomice 25 milionům podnikatelek po celém světě. Posílení podnikatelských možností žen bude nejen katalyzátorem růstu a inovací, ale také pozvedne komunity kolem úspěšných žen a podpoří globální oživení, které bude spravedlivější a udržitelnější pro všechny.

 

Celá zpráva Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2021 je k dispozici ke stažení na adrese mastercard.com/news/MIWE.

Použitá metodologie

Studie 2021 Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) vychází z 12 hlavních a 27 dílčích ukazatelů pokrývajících tři základní oblasti zájmu studie: zlepšování postavení žen, přístup ke znalostem a k financování, a podmínky příznivé pro podnikání. Studie se zabývá faktory a podmínkami, které přispívají k podnikání žen a k růstu jejich podílu na vlastnictví firem v rámci národních hospodářství v 65 zemích. Studie tak zahrnula zhruba 82 procent ženské pracovní síly na světě. Studie MIWE hodnotí a řadí země podle výsledků sledovaných parametrů za předchozí rok. Agregované výsledky poskytují srovnání celkového postavení žen a mužů v podnikání a v přístupu k financování a vzdělání, i srovnání podmínek žen a mužů na pracovišti jak na národní úrovni, tak také celosvětově. V nejnovější, páté studii se počet sledovaných zemí rozšířil z 58 na 65 (studie nově zahrnuje také Katar, Kypr, Bulharsko, Maroko, Jordánsko, Libanon a Madagaskar). Aby byla zachována možnost srovnání i po přidání dalších ukazatelů, byla nově zveřejněna také celková hodnocení, hodnocení oblastí zájmu a referenční hodnoty i za předchozí dva ročníky.

editorcz