MasterCard Worldwide

Politica de Confidenţialitate Safe Harbor

În vigoare din 11 Iulie 2011În vigoare din 9 Decembrie 2010

MasterCard International Incorporated (implicată în activităţi comerciale sub denumirea de MasterCard Worldwide), precum şi companiile sale afiliate vă respectă confidenţialitatea. Următoarele entităţi MasterCard (denumite colectiv, „MasterCard") au confirmat că respectă principiile de confidenţialitate Safe Harbor stabilite de către Departamentul Comercial al S.U.A. privind colectarea, stocarea, utilizarea, transferul şi alte prelucrări ale Datelor cu caracter personal ale Consumatorului, transferate din Spaţiul Economic European („SEE”) sau din Elveţia către Statele Unite:

  • Maestro International, Inc.
  • MasterCard Advisors, LLC
  • MasterCard Advisors, LLC Europe
  • MasterCard International Incorporated
  • MasterCard Technologies, LLC, cunoscută anterior ca, MasterCard International, LLC
  • Orbiscom Inc.

În sensul prezentei politici, „Consumator“ se referă la orice persoană fizică sau juridică (în măsura în care persoana juridică respectă legislaţia naţională privind protecţia datelor), dar exclude orice persoană în calitatea sa de fost, actual sau viitor angajat, agent, consultant sau contractant MasterCard.

"Date cu caracter personal" se referă la orice informaţii (i) transferate din SEE sau Elveţia către MasterCard în S.U.A. şi (ii) care sunt asociate cu o persoană fizică sau juridică identificată sau identificabilă (în măsura în care persoana juridică respectă legislaţia naţională privind protecţia datelor).

Certificarea Safe Harbor a MasterCard poate fi găsită la www.export.gov/safehrbr/companyinfo.aspx?id=8672. Pentru mai multe informaţii despre principiile Safe Harbor, vă rugăm să vizitaţi www.export.gov/safeharbor. Pentru mai multe informaţii despre prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Consumatorului de către MasterCard, vă rugăm să vizitaţi Politica Globală de Confidențialitatea MasterCard.

Sus

Cum obţine MasterCard Datele cu caracter personal

Ca procesator de tranzacţii de plată cu cardul şi ca prestator de servicii conexe, MasterCard obţine Datele cu caracter personal ale Consumatorului de la instituţiile financiare şi de la alte entităţi ce au legătură cu tranzacţiile dvs. cu cardul de plată. În sensul prezentei politici, aceste instituţii financiare şi alte entităţi sunt definite ca „Membri”. Regulile MasterCard impun Membrilor MasterCard să respecte legislaţia naţională aplicabilă, care reglementează colectarea, utilizarea şi alte prelucrări ale Datelor cu caracter personal ale Consumatorului. Împreună cu Membrii săi, MasterCard urmăreşte să garanteze că Datele cu caracter personal ale Consumatorului sunt protejate în conformitate cu principiile de confidenţialitate Safe Harbor, după cum se specifică în prezenta politică.

De asemenea, MasterCard poate colecta Datele cu caracter personal direct de la Consumatori. De exemplu, colectarea poate avea loc când un Consumator vizitează un site MasterCard şi furnizează Datele sale cu caracter personal către MasterCard.

În toate cazurile, după cum este descris mai jos, practicile MasterCard în ceea ce priveşte colectarea, stocarea, utilizarea, transferul, precum şi alte prelucrări ale Datelor cu caracter personal ale Consumatorului, sunt conforme cu principiile Safe Harbor de notificare, alegere, transfer ulterior, acces, securitate, integritate a datelor, punere în aplicare şi supraveghere.

Notificare

MasterCard oferă informaţii în Politica Globală de Confidențialitate despre practicile privind Datele cu caracter personal ale consumatorului. De asemenea, MasterCard şi-a informat Membrii că pot fi responsabili pentru furnizarea notificărilor corespunzătoare către Consumatorii ale căror Date cu caracter personal sunt transferate în S.U.A.

Opţiune

În condiţiile în care MasterCard colectează Datele cu caracter personal direct de la Consumatori, compania oferă Consumatorilor posibilitatea de a alege dacă MasterCard poate (i) dezvălui Datele lor cu caracter personal anumitor părţi terţe sau (ii) utiliza Datele lor cu caracter personal cu un scop incompatibil cu scopul pentru care informaţiile au fost iniţial colectate sau autorizate ulterior de către persoana fizică. Consumatorii pot contacta MasterCard, conform indicaţiilor de mai jos, privind utilizarea sau dezvăluirea Datelor lor cu caracter personal de către companie.

Atunci când MasterCard primeşte Date cu caracter personal despre Consumatorii cu care MasterCard nu are o relaţie directă, MasterCard îşi informează Membrii că sunt responsabili să ofere persoanelor fizice în cauză posibilitatea de a alege dacă Datele lor cu caracter personal pot fi sau nu dezvăluite de către MasterCard anumitor terţi sau utilizate într-un scop incompatibil cu scopul pentru care informaţiile au fost iniţial colectate sau autorizate ulterior de persoana fizică.

Sus

Transferul ulterior al Datelor cu caracter personal

MasterCard poate divulga Datele cu caracter personal ale Consumatorului următoarelor tipuri de terţi:

  • membrilor, comercianţilor şi altor entităţi cu scopul autorizării, înregistrării, compensării şi decontării pentru tranzacţiile cu cardul de plată şi de a desfăşura activităţi corelate, precum facturarea, colectarea şi prevenirea de fraude;
  • afiliaţilor MasterCard cu scopul de a procesa tranzacţiile cu cardul de plată şi de a efectua analize de date; şi
  • furnizorilor de servicii pe care MasterCard i-a angajat să presteze servicii în numele său.

MasterCard impune furnizorilor de servicii cărora le dezvăluie Datele cu caracter personal ale Consumatorului şi care nu se supun legilor bazate pe Directiva 95/46 a Uniunii Europene privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal sau Legea Elveţiană privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal fie (i) să adere la principiile Safe Harbor, fie (ii) să fie de acord prin contract să ofere cel puţin nivelul de protecţie a Datelor Personale impus de principiile Safe Harbor.

De asemenea, MasterCard poate divulga Datele cu caracter personal ale Consumatorului, fără a oferi persoanelor fizice posibilitatea de a renunţa la această opţiune, (i) în cazul în care este obligată prin lege sau proceduri legale, (ii) în cazul în care este obligată de autorităţile de aplicare a legii sau (iii) în cazul în care MasterCard consideră că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni prejudicii fizice sau pierderi financiare sau dacă divulgarea priveşte investigarea unei activităţi frauduloase sau ilegale, suspectate sau reale.

De asemenea, MasterCard îşi rezervă dreptul de a transfera Datele cu caracter personal ale Consumatorului, în cazul în care compania vinde sau transferă integral sau parţial afacerea sau activele sale. În cazul în care o astfel de vânzare sau un astfel de transfer are loc, MasterCard va depune eforturi rezonabile pentru a îndruma cesionarul să utilizeze Datele cu caracter personal ale Consumatorului în conformitate cu Politica Globală de Confidenţialitate MasterCard. În urma vânzării sau a transferului, Consumatorii pot contacta entitatea către care MasterCard a transferat Datele lor cu caracter personal pentru orice întrebări legate de prelucrarea informaţiilor respective.

Pentru informaţii suplimentare despre scopurile pentru care MasterCard poate dezvălui Datele cu caracter personal ale Consumatorului, vizitaţi Politica Globală de Confidențialitatea companiei.

Sus

Acces

Atunci când este cazul, MasterCard oferă Consumatorilor săi acces, în măsura în care este rezonabil, la Datele cu caracter personal pe care MasterCard le stochează despre ei. De asemenea, MasterCard oferă Consumatorilor, în limite rezonabile, posibilitatea de a corecta, modifica sau şterge informaţiile respective, dacă sunt incorecte. MasterCard poate limita sau refuza accesul la Datele cu caracter personal ale Consumatorului, dacă accesul este nerezonabil de complicat sau costisitor în situaţia respectivă ori în oricare altă situaţie permisă de principiile Safe Harbor. Consumatorii pot solicita accesul la Datele lor cu caracter personal contactând MasterCard, conform indicaţiilor de mai jos.

În condiţiile în care MasterCard primeşte Datele cu caracter personal despre Consumatorii cu care MasterCard nu are o relaţie directă, MasterCard şi-a informat Membrii că sunt responsabili să ofere Consumatorilor acces la Datele cu caracter personal, precum şi dreptul de a corecta, modifica sau şterge informaţiile incorecte. În aceste condiţii, Consumatorii sunt sfătuiţi să-şi direcţioneze întrebările către Membrul respectiv. MasterCard solicită Membrilor săi să-şi stabilească procedurile corespunzătoare pentru gestionarea cererilor Consumatorilor privind accesul la corectarea şi ştergerea Datelor cu caracter personal. În cazul în care Consumatorul nu poate contacta Membrul respectiv sau dacă nu obţine un răspuns de la Membru, MasterCard va furniza asistenţa necesară în vederea înaintării cererii persoanei fizice către Membrul în cauză.

Securitatea

MasterCard ia măsuri adecvate pentru a proteja Datele cu caracter personal ale Consumatorului împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare şi accesului, divulgării, modificării şi distrugerii neautorizate.

Integritatea Datelor

MasterCard ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că Datele cu caracter personal ale Consumatorului, pe care compania le prelucrează, sunt (i) relevante pentru scopurile în care urmează să fie utilizate, (ii) demne de încredere pentru utilizarea propusă, şi (iii) corecte, complete și actualizate. MasterCard depinde de Consumatorii relevanţi şi de clienţii comerciali ai MasterCard pentru a actualiza şi corecta Datele cu caracter personal în măsura necesară scopului în care informaţiile au fost colectate sau autorizate ulterior de către persoanele fizice. Consumatorii pot contacta MasterCard, conform indicaţiilor de mai jos, pentru a solicita actualizarea sau corectarea Datelor cu caracter personal de către MasterCard.

În plus, MasterCard şi-a informat Membrii relevanţi că sunt responsabili pentru luarea de măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că Datele cu caracter personal ale Consumatorilor, pe care ei le prelucrează, sunt demne de încredere în vederea utilizării propuse şi sunt corecte, complete şi actualizate.

Sus

Punerea în aplicare şi Supravegherea

MasterCard a stabilit proceduri pentru a verifica periodic implementarea şi respectarea principiilor Safe Harbor. MasterCard desfăşoară anual o autoevaluare a practicilor sale privind Datele cu caracter personal ale Consumatorilor pentru a verifica veridicitatea certificărilor şi declaraţiilor companiei cu privire la practicile sale de confidenţialitate şi dacă aceste practici de confidenţialitate ale companiei au fost implementate conform declaraţiilor.

Consumatorii pot depune o reclamaţie cu privire la prelucrarea de către MasterCard a Datelor lor cu caracter personal la Biroul MarsterCard de Protecţie şi Utilizare Globală a Datelor, ale cărui informaţii de contact se găsesc mai jos. Dacă reclamaţia nu poate fi soluţionată prin intermediul procedurilor interne MasterCard, MasterCard va coopera cu JAMS în conformitate cu Regulile Internaţionale de Mediere JAMS, disponibile pe web site-ul JAMS la www.jamsadr.com/rules-international-rules. MasterCard va lua măsuri pentru a remedia orice situaţie conflictuală care rezultă din nerespectarea principiilor Safe Harbor. Vă rugăm să contactaţi MasterCard, conform specificaţiilor de mai jos, pentru a adresa orice reclamaţii privind practicile companiei legate de Datele cu caracter personal ale Consumatorului.

În condiţiile în care MasterCard primeşte Date cu caracter personal despre Consumatorii cu care MasterCard nu are o relaţie directă, Consumatorii pot înainta către Membrul relevant reclamaţii privind prelucrarea Datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu procedura Membrului de soluţionare a disputelor. MasterCard va participa la această procedură la cererea Membrului sau a Consumatorului. Dacă disputa nu poate fi soluţionată prin procedura internă de soluţionare a disputelor a Membrului, Consumatorul poate înainta reclamaţia pentru mediere de către JAMS, în conformitate cu Regulile Internaţionale de Mediere JAMS.

Medierea JAMS poate fi iniţiată conform Regulilor Internaţionale de Mediere JAMS. Mediatorul poate propune orice măsură reparatorie adecvată, precum publicarea constatărilor de nerespectare, plata compensatorie pentru pierderile suferite, ca urmare a neconformităţii sau încetarea prelucrării Datelor cu caracter personal ale Consumatorului care a înaintat reclamaţia. MasterCard îşi va asuma costurile taxelor administrative în cazul în care mediatorul face o recomandare scrisă prin care găseşte compania MasterCard vinovată de încălcarea obligaţiilor sale, potrivit Safe Harbor. De asemenea, mediatorul sau consumatorul poate înainta plângerea către US Federal Trade Commission, care are jurisdicţia de a impune MasterCard respectarea politicii de confidenţialitate Safe Harbour.

Cum contactaţi MasterCard

Pentru a contacta MasterCard în legătură cu întrebări şi nelămuriri despre această Politică de confidenţialitate Safe Harbor sau despre practicile MasterCard privind Datele cu caracter personal ale Consumatorului, daţi click aici sau ne puteți scrie la adresa:

Global Privacy & Data Usage Officer
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Sus