Skip to Content

Naposledy aktualizováno v červnu 2023

Tyto podmínky použití platí pro: Argentinu, Austrálii, Rakousko, Bahrajn, Belgii, Brazílii, Kanadu, Chile, Kolumbii, Českou republiku, Dánsko, Egypt, Finsko, Francii, Německo, Hong Kong, Irsko, Itálii, Kuvajt, Saúdskou Arábii, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Nigérie, Norsko, Pákistán, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Katar, Singapur, Slovensko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tanzanie, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Ukrajina, Velká Británie a Spojené státy ("autorizovaná země")

Podmínky platné pro Německo – zobrazte je kliknutím sem.

Děkujeme, že jste se rozhodli využít kartu Mastercard. Když nakupujete nebo uskutečňujete platby online na mobilním zařízení nebo v jiných prostředích elektronického obchodování a když se rozhodnete uložit svoji kartu u oblíbeného obchodníka nebo na webu internetového obchodu, používá společnost Mastercard International Incorporated (včetně svých dceřiných a přidružených subjektů, dále jen „Mastercard“) globální standardy, které podporují vytvoření a používání profilu Mastercard Click to Pay („Mastercard Click to Pay“) a platebních údajů (definovaných níže). Váš profil Mastercard Click to Pay a platební údaje se souhrnně označují jako váš „profil Click to Pay“.

Tyto podmínky použití („Podmínky použití“) a prohlášení o ochraně soukromí služby Mastercard Click to Pay („Prohlášení o ochraně soukromí“) společně „Podmínky“) tvoří právní smlouvu mezi vámi a společností Mastercard. VYTVOŘENÍM A POUŽÍVÁNÍM PROFILU CLICK TO PAY VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI TĚCHTO PODMÍNEK A VEŠKERÝMI DALŠÍMI PRAVIDLY, ZÁSADAMI A POSTUPY VZTAHUJÍCÍMI SE NA PROFIL CLICK TO PAY, O KTERÝCH VÁS MŮŽE SPOLEČNOST MASTERCARD PŘÍLEŽITOSTNĚ INFORMOVAT (JAK JE UVEDENO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH).

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE TYTO PODMÍNKY NEMĚNÍ ANI NEMAJÍ VLIV NA PODMÍNKY SJEDNANÉ S VYDAVATELEM/VYDAVATELI VAŠÍ KARTY/KARET MASTERCARD.

„Vy“ (a všechny odvozené formy tohoto výrazu) představuje vás jako jednotlivce a jakoukoli osobu vystupující jako váš zástupce, na základě vaší plné moci nebo s vaším svolením. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SI ZAREGISTROVAT PROFIL CsLICK TO PAY ANI JEJ POUŽÍVAT. VÁŠ PROFIL CLICK TO PAY JE URČEN K POUŽITÍ POUZE VE SCHVÁLENÝCH ZEMÍCH.

V rozsahu povoleném platnými zákony tyto podmínky stanoví, že veškeré spory mezi vámi a společností Mastercard budou řešeny ve formě ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. TÍMTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VZDÁVÁTE SVÉHO PRÁVA OBRÁTIT SE NA SOUD za účelem prosazování nebo obhajoby svých práv z této smlouvy, a to s výjimkou záležitostí, které lze řešit u soudu pro drobné pohledávky. Vaše práva budou určena NEZÁVISLÝM ROZHODCEM A NE soudcem nebo porotou a vaše nároky nelze vznést v rámci hromadné žaloby (lze-li hromadnou žalobu podat ve vaší jurisdikci). Podrobnosti ohledně vašeho souhlasu s rozhodčím řízení o případných sporech se společností Mastercard najdete v oddílu Řešení sporů a rozhodčí řízení.

Váš Profil Click to Pay

Dojde-li ke změně vaší země trvalého pobytu, musíte svůj stávající Profil Click to Pay neprodleně odstranit a vytvořit nový profil, pokud je v novém bydlišti služba Click to Pay k dispozici. Vytvoříte-li Profil Click to Pay, společnost Mastercard může uchovávat údaje, které poskytnete vy (nebo prostřednictvím subjektu, který oprávníte), společnosti Mastercard (nebo subjektu jednajícímu jménem společnosti Mastercard), což zahrnuje mimo jiné: platební údaje (včetně čísla platební karty nebo účtu a data konce platnosti), fakturační a dodací údaje, platnou e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a další údaje týkající se uskutečňování plateb v online obchodech pomocí vaší kreditní, debetní nebo předplacené karty nebo účtů Mastercard („Karty“).

Za účelem ochrany vašich karet může společnost Mastercard generovat jednu nebo více číselných náhrad vašich přihlašovacích údajů ke kartě (tzv. token), která slouží při zpracování transakce, a případně, je-li karta způsobilá k tokenizaci, poskytnout údaje o vaší kartě (na základě vašeho rozhodnutí) internetovým obchodníkům a jiným webům. Číslo a tokeny vaší karty budou uloženy a mohou sloužit k uskutečnění transakcí.

Vydavatel vaší Karty může také poskytnout informace o účtu vaší Karty společnosti Mastercard, aniž byste museli cokoli činit, aby nám pomohl vám poskytovat lepší služby. Tyto informace mohou například zahrnovat dostupnost bonusových bodů, které můžete využívat při transakcích, a další benefity související s Kartou, které mohou být relevantní ve vztahu k transakci, kterou se pokoušíte prostřednictvím Profilu Click to Pay uskutečnit. Společnost Mastercard tyto informace prezentuje „jak stojí a leží“ tak, jak je obdrží od vydavatele vaší Karty. S případnými otázkami na informace související s vaší Kartou, kterou používáte při využívání Profilu Click to Pay, se prosím obracejte na vydavatele své karty.

Můžeme přijmout opatření za účelem aktualizace určitých informací o vaší Kartě (např. číslo Karty a datum konce platnosti) pomocí informací a zdrojů třetích stran, které jsou nám k dispozici, aniž byste museli cokoli činit. Nepřejete-li si, abychom aktualizovali vaše údaje o Kartě, můžete kartu z Profilu Click to Pay odebrat. Provedeme-li aktualizaci vašeho způsobu platby, ponecháme nastavení preferencí takového způsobu platby.

Veškeré informace ve vašem Profilu Click to Pay se v těchto podmínkách souhrnně nazývají „Platební údaje“.

Používat smíte pouze platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo, které vlastníte nebo máte pod kontrolou. Uložíte-li Kartu ve svém Profilu Click to Pay, prohlašujete a zaručujete se, že jste platným držitelem a oprávněným uživatelem takové Karty.

Nesete výhradní odpovědnost za aktuálnost a přesnost informací v Profilu Click to Pay včetně Platebních údajů. Mastercard nenese odpovědnost za pravost, platnost, přesnost ani úplnost Platebních údajů, které vaším jménem přenáší.

Ochrana soukromí

Společnost Mastercard si uvědomuje význam respektování vašeho soukromí. Prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jak společnost Mastercard shromažďuje, používá, předává a chrání vaše osobní údaje v souvislosti s vaším Profilem Click to Pay, a uvádí také informace o vašich možnostech a právech na přístup, kterými disponujete ve vztahu k osobním údajům. Při registraci do služby Click to Pay mohou být vaše adresy vyplňovány automaticky. Click to Pay využívá webovou aplikaci třetí strany společnosti Google, která v příslušných případech zajišťuje toto automatické vyplňování adres. Vámi zadaný text, vámi vybrané adresy a IP adresu zpracovává společnost Google, aby tato funkce automatického vyplňování fungovala, v souladu se Smluvními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Ochrana vašich údajů

Nesete odpovědnost za zajištění náležité bezpečnosti a kontroly nad veškerými e-maily, hesly, telefonními čísly, osobními identifikačními čísly a dalšími kódy, které využíváte pro přístup k Profilu Click to Pay. Kromě toho nesete odpovědnost za zajištění náležité bezpečnosti a kontroly nad veškerými zařízeními, která používáte pro přístup k Profilu Click to Pay s pomocí hesel, kódů PIN, biometrických nebo jiných metod ověřování.

Nesete odpovědnost za veškeré aktivity, které proběhnou prostřednictvím vašeho Profilu Click to Pay nebo na základě jeho použití, což zahrnuje také aktivity jiných osob (bez ohledu na to, zda jste k takovým aktivitám dali svůj souhlas). O neoprávněném přístupu k vašemu Profilu Click to Pay nebo jeho zneužití musíte společnost Mastercard neprodleně informovat. Ani společnost Mastercard ani její zástupci neponesou odpovědnost za ztráty či škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout v důsledku neoprávněného přístupu k vašemu Profilu Click to Pay nebo Platebním údajům nebo jejich zneužití (s vaším vědomím nebo bez něj), a to s výjimkou případů, kdy je výše uvedené omezení odpovědnosti zakázáno platnými právními předpisy.

Uskutečňování plateb

Profil Click to Pay lze různými způsoby použít jako prostředek k uskutečňování transakcí u obchodníků nebo placení pomocí vaší karty.

Transakce

Profil Click to Pay můžete použít pro platby nákupů u obchodníků, kteří přijímají karty Mastercard prostřednictvím rozhraní pro přijímání online plateb v souladu s oborovými normami pod názvem Click to Pay. To zahrnuje například:

 • Kliknutí nebo poklepání na tapping logo , pokud je obrázek zobrazen. Není-li zobrazen, bude výzva k akci „Click to Pay“ zobrazena jako text.
 • Manuální zadání čísla karty nebo e-mailové adresy vždy, když uvidíte tapping logo.

V těchto případech při kliknutí na tlačítko „Potvrdit“ (nebo obdobné) v Profilu Click to Pay přenese společnost Mastercard vámi zvolené Platební údaje obchodníkovi.

Každá transakce, kterou pomocí karty v Profilu Click to Pay provedete, zakládá smluvní vztah přímo mezi vámi a obchodníkem, přičemž všechny aspekty takové transakce a používání Platebních údajů obchodníkem se budou řídit smluvními podmínkami obchodníka. Společnost Mastercard se nepodílí na zpracování vaší transakce a nenese ve vztahu k transakci žádnou odpovědnost vůči vám ani obchodníkovi.

Jiná použití

Vaše smlouva s obchodníkem nebo jinou třetí stranou může umožňovat, aby taková třetí strana uchovávala informace, které jí poskytujete z profilu Click to Pay, nebo se spojila se společností Mastercard, aby získala určité platební údaje (např. číslo nebo token karty, datum konce platnosti) nebo ověřila či obdržela jiné platební údaje z vašeho profilu Click to Pay. K tomu může dojít buď ve spojení s platební transakcí Click to Pay, nebo nezávisle na ní.

V těchto případech se přístup třetí strany k takovým údajům a jejich použití řídí vaší smlouvou s příslušnou třetí stranou a smluvními podmínkami této třetí strany. Společnost Mastercard nenese odpovědnost vůči vám ani třetí straně, co se týče přístupu třetí strany k vašim údajům nebo jejich použití.

Máte-li otázky nebo obavy ohledně přístupu třetích stran k informacím dle vaší smlouvy s příslušnou smluvní stranou, vyžádejte si upřesnění od příslušné smluvní strany.

Další role společnosti Mastercard

Chcete-li do systému Mastercard Click to Pay registrovat kartu jinou než kartu Mastercard, může společnost Mastercard přenést vaše osobní údaje do systému Click to Pay příslušné platební sítě dané karty (nebo subjektu jednajícího jejím jménem). Tímto udělujete výslovný souhlas s takovým přenosem a souhlasíte, že společnost Mastercard zprošťujete jakékoli odpovědnosti za škody nebo ztráty, které by z něj přímo či nepřímo vyplývaly.

Když budete znovu platit pomocí Click to Pay u obchodníka, který přijímá jako způsob platby Mastercard Click to Pay („Obchodník Click to Pay“), budete moci zobrazit své Karty a určit, která má být pro danou transakci použita. Můžete také bezpečně uložit výchozí Kartu a způsob platby přímo u Obchodníka Mastercard Click to Pay, který tuto funkci nabízí. Poté, co Obchodník Mastercard Click to Pay (nebo subjekt jednající jeho jménem) obdrží vaše Platební údaje, odešle transakci ke zpracování.

Používání vašich Platebních údajů

Nesete výhradní odpovědnost za zajištění, že budete Mastercard Click to Pay používat v souladu s podmínkami, které se vztahují na vaše Karty uložené a používané prostřednictvím Profilu Click to Pay. Nesete také odpovědnost za veškeré poplatky či inkasa z vaší Karty, které vzniknou v důsledku transakcí provedených pomocí vašich Platebních údajů, a jakékoli poplatky, které si může účtovat vydavatel vaší Karty v souvislosti s transakcemi. Nesete výhradní odpovědnost za vykázání a úhradu všech příslušných daní splatných na základě transakcí vzniklých pomocí Platebních údajů a za to, že se budete v souvislosti s těmito transakcemi řídit veškerými daňovými právními předpisy.

Společnost Mastercard není banka, platební instituce ani podnik peněžních služeb, jak je definují příslušné regulační orgány ve Schválené zemi, které disponují pravomocí takové subjekty definovat, a společnost Mastercard takové služby nenabízí. Společnost Mastercard nevydává žádné Karty. S případnými dotazy nebo problémy týkajícími se vašich Karet se obracejte přímo na banku nebo finanční instituci, která Kartu vydala, a ne na společnost Mastercard. SPOLEČNOST MASTERCARD NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM, ZDA JSOU VAŠE KARTY PLATNÉ NEBO ZPŮSOBILÉ, ANI O TOM, ZDA SUBJEKTY, KTERÉ VAŠE KARTY VYDALY, SCHVÁLÍ VÁMI POŽADOVANÉ TRANSAKCE NEBO JIM VYHOVÍ.

Řešení problémů s transakcemi

V případě problémů ve vztahu k transakci provedené pomocí Profilu Click to Pay se musíte obrátit na obchodníka, se kterým jste transakci uskutečnili. Ze smlouvy s bankou nebo finanční institucí, která vydala Kartu, nebo dle platných právních předpisů můžete disponovat dalšími právy a ochranou, co se týče poplatků za transakce provedené pomocí vámi registrovaných Karet. Podrobnosti a příslušné zákony jsou uvedeny ve vaší smlouvě s vydavatelem Karty.

Udělení licence společností Mastercard

Licence od společnosti Mastercard. Dokud budete dodržovat tyto Podmínky, společnost Mastercard vám uděluje omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nepřenosnou licenci, jak tato licence stojí a leží, bez práva poskytnout ji na základě sublicence, k používání vašeho Profilu Click to Pay výhradně pro účely ukládání a přenášení vašich Platebních údajů obchodníkům, kteří přijímají karty Mastercard prostřednictvím rozhraní pro přijímání online plateb v souladu s oborovými normami pod názvem Click to Pay.

Zakázané chování. Profil Click to Pay nesmíte používat k jiným účelům a nesmíte:

 1. dekompilovat, převádět na zdrojový kód ani jinak přistupovat nebo se pokoušet přistupovat ke zdrojovému kódu vztahujícímu se ke službám a systémům společnosti Mastercard používaným v souvislosti s Profilem Click to Pay ani provádět nebo se pokoušet provádět úpravy kódu (s výjimkou a v rozsahu, ve kterém není výše uvedený zákaz platnými právními předpisy povolen),
 2. získávat přístup ke službám nebo systémům společnosti Mastercard nebo je používat, což zahrnuje také služby a systémy používané v souvislosti s Profilem Click to Pay, jinak, než jak je povoleno dle těchto Podmínek, nebo poškozovat, narušovat nebo bránit provozu služeb či systémů společnosti Mastercard,
 3. používat Profil Click to Pay v souvislosti s jakoukoli podvodnou nebo nezákonnou činností, transakcí či podnikáním podle výhradního posouzení společností Mastercard,
 4. registrovat Profil Click to Pay automatizovanými prostředky nebo pod falešnými či podvodnými záminkami,
 5. zasahovat do bezpečnostního mechanismu využívaného společností Mastercard nebo jejím jménem nebo takový mechanismus obcházet či upravovat,
 6. používat automatizované systémy nebo je spouštět, což zahrnuje „roboty“, „spidery“ nebo „offline readery“ pro přístup ke službám a systémům společnosti Mastercard používaným v souvislosti s Profilem Click to Pay,
 7. jednat jako zprostředkovatel plateb, agregátor nebo servisní kancelář osobně nebo jménem třetí strany, což zahrnuje nakládání s finančními prostředky, jejich zpracování nebo převody pro třetí stranu,
 8. pronajímat, najímat, půjčovat, obchodovat, prodávat, přeprodávat nebo jinak zpoplatňovat třetí straně přístup ke službám a systému používaným v souvislosti s vaším Profilem Click to Pay,
 9. přenášet viry, červy, vady, trojské koně nebo jiné programy destruktivní povahy nebo
 10. pokoušet se páchat některé z výše uvedených činů nebo umožňovat jiné osobě, aby se na výše uvedených činech podílela.

Dodržování právních předpisů. Musíte se řídit všemi platnými mezinárodními, národními, regionálními a místními zákony, pravidly, předpisy, nařízeními a vládními požadavky vztahujícími se na používání Profilu Click to Pay a služeb a systémů společnosti Mastercard vaší osobou v souvislosti s vaším Profilem Click to Pay. Společnost Mastercard může dle vlastního uvážení vyhovět vaší žádosti o registraci Profilu Click to Pay nebo ji zamítnout a může váš přístup k Profilu Click to Pay nebo Platebním údajům ve vašem Profilu Click to Pay deaktivovat nebo pozastavit, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo i bezdůvodně, bude-li mít společnost Mastercard podezření na podvod nebo nezákonné, neoprávněné nebo nekorektní jednání.

Udělení licence z vaší strany

Společnost Mastercard si nenárokuje vlastnictví obsahu, který poskytnete, nahrajete, odešlete nebo pošlete společnosti Mastercard. Když poskytnete společnosti Mastercard obsah (včetně obsahu ve svém Profilu Click to Pay), udělujete tím společnosti Mastercard (a subjektům, se kterými spolupracujeme) nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou, přenosnou a celosvětovou licenci k ukládání, reprodukci, úpravě, vytváření odvozených děl a jinému používání vašeho obsahu a souvisejících práv duševního vlastnictví a práv na zveřejnění, která nám pomáhají zlepšovat, provozovat a propagovat naše současné služby a systémy a rozvíjet nové. Společnost Mastercard vám nebude za váš obsah platit. Tímto potvrzujete, že používáním vašeho obsahu společností Mastercard nebude docházet k porušování práv k duševnímu vlastnictví nebo práv na zveřejnění. Dále potvrzujete a zaručujete se, že vlastníte nebo jinak ovládáte veškerá práva k obsahu, který poskytujete, a souhlasíte s tím, že se vzdáte morálních práv, a slibujete, že nebudete taková práva vůči společnosti Mastercard uplatňovat.

Textové zprávy a přenosové poplatky

Textové zprávy. V některých případech (např. při úpravě Profilu Click to Pay) může společnost Mastercard na váš mobilní telefon zaslat kód pro účely ověření. Tímto výslovně souhlasíte a udělujete souhlas s přijímáním takových textových zpráv. Na textové zprávy, hovory a datové přenosy se mohou vztahovat příslušné poplatky.

Opožděné doručení zpráv. Je-li váš mobilní telefon vypnutý, mimo dosah nebo vystaven jiným stavům, nemusíte obdržet veškeré zprávy nebo mohou být některé zprávy doručeny se zpožděním. Mobilní a další bezdrátové přenosové služby a sítě jsou ze své podstaty nejisté a dochází u nich k přerušením služeb, problémům se slabým nebo klesajícím signálem a dalším poruchám, nad kterými nemá společnost Mastercard žádnou kontrolu. SPOLEČNOST MASTERCARD NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PRODLEVY NEBO NEDORUČENÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV NEBO JINÝCH MOBILNÍCH INFORMACÍ ANI ZA PŘÍPADNÁ NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K VÝŠE UVEDENÉMU.

Poplatky operátorům. Nesete odpovědnost za poplatky a penále účtovaná poskytovatelem telekomunikačních služeb nebo jinou třetí stranou v souvislosti s vaším používáním služby Mastercard Click to Pay na vašem mobilním zařízení.

Poplatky

Přestože vám v současnosti společnost Mastercard poskytuje služby a systémy Mastercard využívané v souvislosti s Profilem Click to Pay zdarma, může Mastercard tyto produkty a služby (nebo další funkce či vlastnosti) v budoucnosti dle svého vlastního uvážení kdykoli zpoplatnit, o čemž vás bude informovat předem v rozsahu předepsaném platnými právními předpisy. Společnost Mastercard může také služby a systémy Mastercard (včetně služeb a systémů využívaných v souvislosti s vaším Profilem Click to Pay) kdykoli ukončit, upravit nebo změnit, přičemž o takovém ukončení, úpravách nebo změnách vás bude předem informovat v rozsahu předepsaném platnými právními předpisy. Tyto změny od vás mohou vyžadovat, abyste aktualizovali svoje Platební údaje nebo jiné informace týkající se Profilu Click to Pay, abyste mohli tyto služby a systémy Mastercard nadále používat. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy společnost Mastercard vůči vám neponese žádnou odpovědnosti ani závazky, co se týče úprav či změn, které provede u služeb nebo systémů Mastercard (což zahrnuje produkty a služby využívané v souvislosti s vaším Profilem Click to Pay).

Úpravy našich služeb a těchto Podmínek

Společnost Mastercard může dle svého vlastního uvážení upravit, aktualizovat, ukončit, pozastavit nebo jinak měnit, ať už dočasně nebo trvale, veškeré aspekty služby Mastercard Click to Pay, přičemž vás o tom může, ale nemusí, informovat předem. Tímto souhlasíte, že společnost Mastercard vůči vám ani žádné třetí straně neponese v souvislosti s takovými kroky žádnou odpovědnost a budete-li po takových změnách službu Mastercard Click to Pay nadále používat, má se za to, že se změnami vyjadřujete souhlas.

Společnost Mastercard si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení příležitostně měnit tyto Podmínky nebo vydat další sdělení či oznámení týkající se vašeho Profilu Click to Pay (včetně služeb a systémů Mastercard využívaných v souvislosti s vaším Profilem Click to Pay), a to jejich doručením vaší osobě prostřednictvím účtu Profilu Click to Pay a zasláním e-mailem na e-mailovou adresu přiřazenou k vašemu Profilu Click to Pay. Pokud s jakýmkoli aspektem těchto Podmínek v daném okamžiku nesouhlasíte, nesmíte službu Mastercard Click to Pay používat.

Jste-li stávajícím uživatelem služeb Mastercard Click to Pay, nepodstatné změny těchto Podmínek nabudou účinnosti okamžikem zveřejnění aktualizovaného znění podmínek. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se bude mít za to, že svým používáním služby Mastercard Click to Pay po zveřejnění změn aktualizovaných Podmínek vyjadřujete svůj souhlas s aktualizovanými Podmínkami. Provedeme-li změny těchto Podmínek, které podstatně mění vaše práva nebo povinnosti, budeme od vás požadovat, abyste upravené znění Podmínek výslovně schválili, než budete pokračovat v používání služeb. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré změny těchto Podmínek z právních důvodů nabudou účinnosti okamžikem zveřejnění. Proto doporučujeme se s jejich zněním průběžně seznamovat. Aktuální kopie Podmínek je vždy k dispozici. Informace o datu posledních úprav je uvedeno v horní části Podmínek.

Zpětná vazba

Společnost Mastercard vás může příležitostně požádat (nebo ji můžete sami od sebe společnosti Mastercard poskytnout) o zpětnou vazbu, návrhy, komentáře nebo nápady (souhrnně „Zpětná vazba“) ohledně služeb a systémů Mastercard využívaných v souvislosti s Profilem Click to Pay nebo jinými produkty či službami Mastercard, přičemž nemáte povinnost nám takovou Zpětnou vazbu poskytnout. Tímto vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Mastercard může veškerou Zpětnou vazbu, kterou jí poskytnete, použít a využívat pro libovolné účely, aniž by jí tím vznikly vůči vám jakékoli závazky nebo povinnost mlčenlivosti, atribuce, zúčtování, odměny nebo jakákoli jiná povinnost.

Vlastnictví a práva duševního vlastnictví

Ve vztahu mezi vámi a společností Mastercard je to společnost Mastercard, kdo vlastní a zachovává si veškerá práva, vlastnické právo a podíly, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, ve vztahu k (a) systémům a službám Mastercard a (b) vašemu Profilu Click to Pay (ovšem ne k obsahu, který společnosti Mastercard poskytnete) (souhrnně „Majetek společnosti Mastercard“). Společnost Mastercard, její poskytovatelé licencí nebo partneři z řad třetích stran vlastní a zachovávají si veškerá práva, vlastnické právo a podíly ve vztahu ke všem názvům, obchodním názvům, ochranným známkám, servisním známkám, sloganům, logům, názvům domén nebo jiným označením společnosti Mastercard, jejích poskytovatelů licencí nebo partnerů z řad třetích stran používaným v souvislosti se systémy a službami nebo kartou Mastercard („Ochranné známky“). Ochrannou známku nemáte právo používat žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu vlastníka Ochranné známky.

Používáním Profilu Click to Pay nebo jiných systémů a služeb Mastercard na vás nepřechází vlastnictví práv k duševnímu vlastnictví k Majetku společnosti Mastercard. Společnost Mastercard si vyhrazuje veškerá práva k Majetku a Ochranným známkám společnosti Mastercard, která vám nejsou v těchto Podmínkách výslovně udělena.

Produkty a služby nabízené obchodníky

Na každý nákup produktu nebo služby nabízené obchodníkem pomocí Karty uložené ve vašem Profilu Click to Pay se vztahují konkrétní podmínky obchodníka, které mohou být uvedeny v úplném popisu produktu nebo služby a představují smluvní vztah přímo mezi vámi a obchodníkem. Začlenění produktu nebo služby obchodníka do libovolného produktu, služby nebo technologie, která umožňuje nebo vyžaduje úhradu platby pomocí Profilu Click to Pay, nepředstavuje schválení, propagování nebo záruku ze strany společnosti Mastercard ve vztahu k takovým produktům, službám nebo jejich nabídkám ze strany obchodníka.

Obsah třetích stran

Služby a systémy Mastercard mohou obsahovat obsah o produktech a službách třetích stran a vyskakovací okna či odkazy na stránky třetích stran provozované třetími stranami, nebo jejich jménem, které jsou nezávislé na společnosti Mastercard a které společnost Mastercard nevlastní ani neovládá („Obsah třetích stran“). Obsah třetích stran, odkazy na Obsah třetích stran a vyskakovací okna třetích stran zobrazovaná třetími stranami nebo jejich jménem jsou poskytovány výhradně pro účely pohodlí uživatelů a v žádném případě nepředstavují schválení, propagaci nebo záruku ze strany společnosti Mastercard. Společnost Mastercard navíc nenese odpovědnost za obsah, bezpečnost, provoz nebo použití obsahu, produktů nebo služeb třetích stran, které mohou být jejich prostřednictvím poskytovány, ani za přesnost, úplnost nebo spolehlivost informací získaných z Obsahu třetích stran. Kliknete-li na odkaz nebo do vyskakovacího okna Obsahu třetí strany, opustíte služby řízené společností Mastercard. Veškeré osobní údaje, které předáte po opuštění služeb a systémů společnosti Mastercard, nebudou shromažďovány a pod kontrolou společnosti Mastercard. Budou se na ně vztahovat prohlášení nebo zásady ochrany soukromí vztahující se k Obsahu třetí strany. Vaší povinností je seznámit se s takovými zásadami před odeslání svých údajů na stránce třetí strany, přičemž své údaje poskytujete na své vlastní riziko. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY TÍMTO VÝSLOVNĚ ZPROŠŤUJETE SPOLEČNOST MASTERCARD VE VZTAHU K PŘÍPADNÝM ZTRÁTÁM, ŠKODÁM NEBO JINÝM ZÁVAZKŮM, KTERÉ VÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K OBSAHU TŘETÍCH STRAN NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ.

Vaše prohlášení

Tímto prohlašujete a zavazujete se, že (a) informace, které poskytujete společnosti Mastercard v souvislosti s vaší registrací Profilu Click to Pay, jsou pravdivé a správné a že vždy zajistíte jejich přesnost a aktuálnost, (b) jste platným držitelem nebo oprávněným uživatelem každé Karty, kterou uložíte do vašeho Profilu Click to Pay, a že (c) se budete řídit těmito Podmínkami a veškerými platnými místními, národními, státními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy v souvislosti s používáním Profilu Click to Pay a dalších služeb a systémů Mastercard vaší osobou.

Tímto prohlašujete a zaručujete se, že: (i) je vám alespoň 18 let (nebo jste dosáhli minimálního věku stanoveného ve vaší jurisdikci pro platné uzavření smlouvy), (ii) jste způsobilý/á uzavřít právně závaznou smlouvu a (iii) jste zákonným rezidentem některé ze zemí, pro které je služba Mastercard Click to Pay implementována.

Odškodnění

V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy tímto souhlasíte s tím, že společnost Mastercard, její obchodní partnery a jejich jednatele, ředitele, zaměstnance, zástupce a přidružené subjekty („Odškodněné subjekty“) odškodníte a ochráníte před jakýmikoli nároky, závazky, škodami (skutečnými či následnými), ztrátami, pokutami a výlohami (včetně nákladů na právní a odborné zastoupení a nákladů na vyšetřování) vzniklými v souvislosti nebo jakýmkoli způsobem ve vztahu k (a) používání služeb a systémů společnosti Mastercard vaší osobou, což zahrnuje váš Profil Click to Pay, způsobem, který není povolen těmito Podmínkami, (b) porušení těchto Podmínek nebo platných právních předpisů vámi (nebo kýmkoli, kdo použil váš Profil Click to Pay), (c) vaší nedbalosti nebo úmyslnému pochybení, (d) sporu mezi vámi a třetí stranou, což zahrnuje i obchodníky nebo finanční instituce, nebo (e) porušení práv třetí strany vaší osobou, což zahrnuje i práva k duševnímu vlastnictví.

Vyloučení záruk

Obecné vyloučení záruk. SLUŽBY A SYSTÉMY MASTERCARD VČETNĚ VAŠEHO PROFILU CLICK TO PAY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „JAK JSOU DOSTUPNÉ“ A SE VŠEMI PŘÍPADNÝMI VADAMI. ODŠKODNĚNÉ SUBJEKTY VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, A TO VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY INFORMACÍ, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV ČI VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST MASTERCARD NEZARUČUJE, ŽE INFORMACE OBSAŽENÉ VE SLUŽBÁCH A SYSTÉMECH MASTERCARD (VČETNĚ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB OBCHODNÍKŮ) NEBO OBSAHU TŘETÍCH STRAN BUDOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO ŽE NEBUDOU OBSAHOVAT CHYBY, BUDOU NEPŘETRŽITÉ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ, NEBUDOU OBSAHOVAT SPYWARE, MALWARE, ADWARE, VIRY, ČERVY NEBO JINÝ ŠKODLIVÝ KÓD NEBO ŽE BUDOU FUNGOVAT TAK, ABY USPOKOJILY VAŠE POŽADAVKY. SPOLEČNOST MASTERCARD NEZARUČUJE, ŽE BUDOU SLUŽBY A SYSTÉMY MASTERCARD FUNGOVAT KOMPATIBILNĚ S VAŠÍM OPERAČNÍM SYSTÉMEM NEBO JINÝM SOFTWAREM INSTALOVANÝM VE VAŠEM POČÍTAČI NEBO MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH. INFORMACE, KTERÉ OBDRŽÍTE OD SPOLEČNOSTI MASTERCARD, NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY. TÍMTO PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB A SYSTÉMŮ MASTERCARD VČETNĚ PROFILU CLICK TO PAY VAŠÍ OSOBOU. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ROZHODNUTÍ, ZDA JSOU SLUŽBY A SYSTÉMY MASTERCARD VHODNÉ A ADEKVÁTNÍ VZHLEDEM K VAŠIM POTŘEBÁM.

Vyloučení týkající se transakcí. TÍMTO VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST MASTERCARD NEMÁ KONTROLU NAD TRANSAKCEMI VYUŽÍVAJÍCÍMI VAŠE PLATEBNÍ ÚDAJE A ŽE SPOLEČNOST MASTERCARD NEMŮŽE ZAJISTIT, ABY BYLY VŠECHNY TRANSAKCE DOKONČENY NEBO ABY BANKA (NEBO JINÝ VYDAVATEL), KTERÁ KARTU VYDALA, SCHVÁLILA TRANSAKCI, KTEROU JSTE ZAHÁJILI.

Vyloučení týkající se Profilu Click to Pay. TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE SLUŽBA PROFILU CLICK TO PAY JE K DISPOZICI POUZE NA NĚKTERÝCH TRZÍCH A ŽE SE MŮŽE STÁT, ŽE SI NEBUDETE MOCI VYTVOŘIT PROFIL CLICK TO PAY, MÍT PŘÍSTUP K PROFILU CLICK TO PAY NEBO DOKONČIT TRANSAKCI POMOCÍ SVÉHO PROFILU CLICK TO PAY, A TO MIMO JINÉ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE OBCHODNÍKA A ZEMI VYDAVATELE VAŠÍ KARTY. NAVÍC TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NE VŠECHNY SLUŽBY A SYSTÉMY MASTERCARD (VČETNĚ FUNKCÍ POPSANÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH A OSTATNÍCH POPISECH SLUŽBY PROFILU CLICK TO PAY) NEMUSÍ BÝT K DISPOZICI NEUSTÁLE NEBO PŘI VŠECH POUŽITÍCH PROFILU CLICK TO PAY A ŽE MOHOU MIMO JINÉ ZÁVISET NA POLOZE A SCHOPNOSTECH OBCHODNÍKA A VYDAVATELE VAŠÍ KARTY.

Systémy třetích stran. MASTERCARD CLICK TO PAY FUNGUJE V INTERAKCI SE SYSTÉMY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ JSOU NA SPOLEČNOSTI MASTERCARD NEZÁVISLÉ A NEJSOU ANI V JEJÍM VLASTNICTVÍ ČI POD JEJÍ KONTROLOU. TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MASTERCARD NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, ŠKODY NEBO JINOU ÚJMU VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI NEBO JINÉHO PROBLÉMU TÝKAJÍCÍHO SE SYSTÉMU TŘETÍ STRANY.

Platné právo. V JURISDIKCÍCH, KDE MŮŽE BÝT DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPLATNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VYLOUČENÍ OMEZENO NEBO ZAKÁZÁNO, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ PLATIT V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

Omezení odpovědnosti

Omezení. BEZ OHLEDU NA TO, ZDA OPRAVNÝ PROSTŘEDEK UVEDENÝ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ, ODŠKODNĚNÉ SUBJEKTY VŮČI VÁM NENESOU A NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ, EXEMPLÁRNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, COŽ ZAHRNUJE ÚJMU NA LIDSKÉM ZDRAVÍ, ŠKODY NA MAJETKU, NEMOŽNOST POUŽITÍ, ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, HOSPODÁŘSKÉ ZTRÁTY, ZTRÁTY DAT, UŠLÝ ZISK, A TO BEZ OHLEDU NA FORMU JEDNÁNÍ (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU), VYPLÝVAJÍCÍ NEBO V SOUVISLOSTI S (A) TĚMITO PODMÍNKAMI, (B) SLUŽBAMI A SYSTÉMY MASTERCARD (VČETNĚ PROFILU CLICK TO PAY), (C) PŘERUŠENÍM SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽEB A SYSTÉMŮ, (D) KARTOU NEBO OBSAHEM TŘETÍ STRANY, (E) PRODUKTEM NEBO SLUŽBOU ZÍSKANOU PROSTŘEDNICTVÍM TRANSAKCE POMOCÍ VAŠICH PLATEBNÍCH ÚDAJŮ, (F) ÚKONY NEBO NEČINNOSTÍ OBCHODNÍKA, (G) POUŽITÍM VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ NEDOSTATEČNÉ POZORNOSTI VŮČI OKOLÍ ZPŮSOBENÉ JEHO POUŽITÍM, NEBO (H) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM JAKÉHOKOLI SUBJEKTU KE SLUŽBÁM A SYSTÉMŮM MASTERCARD (VČETNĚ PROFILU CLICK TO PAY), COŽ ZAHRNUJE OSOBNÍ ÚDAJE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÝ Z ODŠKODŇOVANÝCH SUBJEKTŮ BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. TÍMTO SE VZDÁVÁTE VEŠKERÝCH NÁROKŮ, AŤ UŽ NYNÍ ZNÁMÝCH ČI POZDĚJI ZJIŠTĚNÝCH, KTERÉ BYSTE MOHLI MÍT VŮČI ODŠKODŇOVANÝM SUBJEKTŮM A KTERÉ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ VAŠEHO POUŽITÍ SLUŽBY MASTERCARD CLICK TO PAY, VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO TĚCHTO PODMÍNEK. ANIŽ BY TÍM BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, SPOLEČNOST MASTERCARD NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ CHYBY V POPISU PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH OBCHODNÍKY, POPLATKY ČI PENÁLE MOBILNÍCH OPERÁTORŮ ANI POPLATKY ČI PENÁLE VE VZTAHU K ÚČTU KARTY, KTERÉ VÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A SYSTÉMŮ MASTERCARD, COŽ ZAHRNUJE PŘÍPADNÉ POPLATKY A PENÁLE VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ZRUŠENÍ TRANSAKCE.

Limit odpovědnosti. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ODŠKODNĚNÝCH SUBJEKTŮ VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A DŮVODY ŽALOB, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY ČI OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO NA JINÉM ZÁKLADU, ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEKROČÍ JEDNO STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100 USD).

Platné právo. V JURISDIKCÍCH, KDE MŮŽE BÝT DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPLATNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ OMEZENO NEBO ZAKÁZÁNO, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATIT V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

Ukončení

Trvání a ukončení. Společnost Mastercard může kdykoli pozastavit nebo ukončit vaše používání služeb a systémů Mastercard, váš přístup k Profilu Click to Pay nebo váš přístup k Platebním údajům ve vašem Profilu Click to Pay nebo jejich používání, z jakéhokoli důvodu či bez důvodu, aniž by vás o tom informovala, což zahrnuje situace, kdy se společnost Mastercard domnívá, že (a) vaše kontaktní údaje nejsou aktuální nebo nereagujete na komunikaci s vámi, (b) informace vámi sdělené za účelem získání Profilu Click to Pay jsou falešné, nepravdivé, neaktuální nebo neúplné, (c) podílíte se na nezákonné činnosti, (d) porušili jste tyto Podmínky nebo (e) váš Profil Click to Pay nebyl aktivní po dobu delší než třináct (13) měsíců. Vy můžete tyto Podmínky ve vztahu k Profilu Click to Pay ukončit z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu dle vlastního rozhodnutí odstraněním Profilu Click to Pay a tím, že přestanete zcela používat související služby a systémy Mastercard.

Účinnost ukončení. Při ukončení těchto Podmínek, ať už z jakéhokoliv důvodu, budou s okamžitou platnosti ukončena práva a licence, které vám byly uděleny ve vztahu ke společnosti Mastercard, a vy budete muset okamžitě přestat používat svůj Profil Click to Pay a související služby a systémy Mastercard. Podmínky, ustanovení a záruky uvedené v těchto Podmínkách, z jejichž povahy a kontextu vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po ukončení těchto Podmínek, zůstanou v platnosti, což zahrnuje mimo jiné i následující články:

Společnost Mastercard vůči vám neponese odpovědnost za škodu, ušlý zisk ani jiné nároky vzniklé z ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu k Profilu Click to Pay a souvisejícím službám a systémům Mastercard.

Zákaznická podpora

Máte-li jakékoli otázky nebo problémy s používáním Profilu Click to Pay, navštivte v Profilu Click to Pay oddíl „Podpora“ nebo „Nápověda“.

Oznámení

Není-li společností Mastercard uvedeno jinak, veškerá oznámení vyžadovaná od vás dle těchto Podmínek musí být zasílána na adresy pro tento účel sdělené společností Mastercard dle jejího vlastního uvážení. Tímto udělujete souhlas s tím, že od nás budete dostávat elektronická sdělení, jak je blíže popsáno v Prohlášení o ochraně soukromí. Chcete-li se o postupech elektronické komunikace dozvědět více, seznamte se s naším Prohlášením o ochraně soukromí. Tímto souhlasíte s tím, že veškerá oznámení, smlouvy, sdělení nebo jiná komunikace, kterou vám zašleme elektronicky, bude splňovat veškeré právní požadavky na komunikaci, a to včetně skutečnosti, že je tato komunikace v písemné podobě.

Úplná dohoda

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Mastercard ve vztahu k jejich předmětu.

Vztah smluvních stran

Tyto podmínky nezakládají a nesmí být vykládány jako založení společného podniku, společného vlastnictví, partnerství nebo zprostředkovatelského vztahu mezi vámi a společností Mastercard.

Oprávněné osoby z řad třetích stran společnosti Mastercard

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každý přidružený a dceřiný subjekt společnosti Mastercard je ve vztahu k těmto Podmínkám oprávněnou třetí stranou a že přidružené a dceřiné subjekty společnosti Mastercard jsou oprávněny přímo prosazovat nebo se opírat o ustanovení těchto Podmínek, která jim propůjčují nějaký prospěch (nebo jim propůjčují práva). Žádná jiná osoba ani společnost není ve vztahu k těmto Podmínkám oprávněnou třetí stranou.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí zákony státu New York bez ohledu na ustanovení o volbě rozhodného práva a bez ohledu na kolizní právní normy, které by vedly k uplatnění právních norem jiné jurisdikce než státu New York. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy vy i společnost Mastercard souhlasíte, že se pro účely řešení jakéhokoli sporu podrobíte osobní a výhradní jurisdikce státních a federálních soudů, které se nacházejí ve Westchester County v New Yorku.

Řešení sporů a rozhodčí řízení

Obecné. V zájmu náležitého a úsporného řešení sporů mezi vámi a společností Mastercard vy i společnost Mastercard souhlasíte, že v rozsahu povoleném platnými právními předpisy bude každý spor vzniklý v souvislosti s těmito Podmínkami řešen ve formě závazného rozhodčího řízení (kromě výjimek stanovených dále v tomto odstavci). Rozhodčí řízení je méně formální než soudní řízení. Rozhodčí řízení využívá místo soudce nebo poroty nestranného rozhodce, může umožňovat omezenější zajišťování důkazů než u soudu a může podléhat velmi omezené kontrole ze strany soudů. Rozhodci mohou přiznat stejné náhrady škod a opravné prostředky jako soud. Tato dohoda o uplatnění rozhodčího řízení při řešení sporů se týká veškerých nároků vzniklých nebo vztahujících se ke všem aspektům těchto podmínek, ať už se zakládají na smlouvě, občanskoprávním deliktu, zákoně, podvodu, uvedení v omyl nebo jiné právní teorii, a to bez ohledu na to, zda nárok vznikne během platnosti těchto Podmínek nebo po jejich ukončení. TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UZAVŘENÍM TĚCHTO PODMÍNEK SE VY I SPOLEČNOST MASTERCARD VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO SOUDCEM I PRÁVA NA ÚČAST V HROMADNÉ ŽALOBĚ.

Výjimky. Žádné ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za vzdání se, zabránění nebo jiné omezení práva smluvní strany: (a) podat individuální žalobu u soudu pro drobné pohledávky, (b) podat žalobu na vymáhání práva prostřednictvím příslušných národních nebo místních orgánů, je-li taková možnost k dispozici, (c) žádat o soudní zákaz u soudu, nebo (d) podat žalobu u soudu za účelem řešení nároku z porušení práv k duševnímu vlastnictví.

Rozhodčí řízení. Případné rozhodčí řízení mezi vámi a společností Mastercard bude vypořádáno dle amerického federálního zákona o rozhodčích řízeních (v angl. „U.S. Federal Arbitration Act“) (jste-li rezidentem USA) nebo příslušného místního zákona o rozhodčích řízeních a bude se řídit pravidly rozhodčích řízení se spotřebiteli (v angl. „Consumer Arbitration Rules“) (souhrnně, „Pravidla AAA“) sdružení American Arbitration Association („AAA“) ve smyslu těchto Podmínek, přičemž je bude spravovat sdružení AAA. Pravidla AAA a formuláře žádostí jsou k dispozici online na adrese www.adr.org nebo si je můžete vyžádat telefonicky na čísle 1-800-778-7879 nebo se přímo obrátit na společnost Mastercard.

Oznámení a proces. Smluvní strana, která hodlá využít rozhodčí řízení, musí o sporu nejprve informovat druhou smluvní stranu písemným oznámením, které odešle doručenou poštou nebo společností Federal Express (s podpisem), nebo pouze v případě, že smluvní strana neposkytla fyzickou dodací adresu, pak elektronickou poštou („Oznámení“). Adresa společnosti Mastercard pro účely oznámení je následující: Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577. Oznámení musí: (a) popisovat povahu a základ nároku či sporu a (b) uvádět požadovaný opravný prostředek („Požadavek“). Smluvní strany se v dobré víře pokusí spor vyřešit přímo, ale pokud nedosáhnou společné dohody na řešení sporu do třiceti (30) dnů od přijetí Oznámení, pak můžete vy nebo společnost Mastercard zahájit rozhodčí řízení. Během rozhodčího řízení částka případného vypořádání nabídnutá vámi nebo společností Mastercard nesmí být sdělena rozhodci, dokud neučiní konečné rozhodnutí a nároku nevyhoví, dojde-li k tomu. Bude-li spor v rámci rozhodčího řízení nakonec rozhodnut ve váš prospěch, pak vám společnost Mastercard uhradí nejvyšší z následujících možností: (i) částku přiznanou rozhodcem, pokud vám nějakou přizná, (ii) poslední částku písemně nabídnutou společností Mastercard za účelem vypořádání sporu před rozhodnutím rozhodce nebo (iii) jeden tisíc USD (1000 USD).

Poplatky. Zahájíte-li rozhodčí řízení v souladu s těmito Podmínkami, společnost Mastercard vám uhradí vámi uhrazený poplatek za zahájení řízení, nebude-li váš nárok překračovat částku deset tisíc USD (10 000 USD). V takovém případě se bude o poplatcích rozhodovat podle Pravidel AAA. Je-li nutné osobní projednání v rámci rozhodčího řízení, pak takové projednání proběhne v místě sjednaném v Westchester County, New York (jste-li rezidentem USA) nebo v zemi vašeho trvalého pobytu, ovšem je-li částka vzneseného nároku deset tisíc USD (10 000 USD) nebo nižší, pak se můžete rozhodnout, zda rozhodčí řízení proběhne: (a) výhradně v písemné podobě na základě dokumentů předložených rozhodci, (b) ve formě telefonického nebo videokonferenčního projednání bez osobní přítomnosti nebo (c) jako projednání za osobní přítomnosti dle Pravidel AAA v okrese (obci) vaší fakturační adresy. Shledá-li rozhodce, že podstata vašeho nároku nebo požadovaného opravného prostředku uvedeného v Požadavku je nesmyslná nebo nepožadovaná v dobré víře (jste-li rezidentem USA) pro nekorektní záměr (dle norem stanovených předpisem U.S. Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), pak se bude úhrada veškerých poplatků řídit Pravidly AAA. V tom případě souhlasíte s tím, že společnosti Mastercard nahradíte veškeré výlohy předtím vynaložené, které máte jinak povinnost uhradit dle Pravidel AAA. Bez ohledu na způsob, kterým bude rozhodčí řízení uskutečněno, musí rozhodce vydat odůvodněné písemné rozhodnutí dostatečné pro vysvětlení podstatných zjištění a závěrů, na nichž jsou rozhodnutí a případné přiznání nároku založena, pokud se tak stane. Rozhodce může učinit rozhodnutí a vyřešit spory, co se týče úhrady a náhrady poplatků či výloh, kdykoli během řízení a na žádost kterékoli ze smluvních stran do čtrnácti (14) dnů od rozhodnutí rozhodce ohledně předmětu rozhodčího řízení.

Zákaz hromadných žalob. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VY I SPOLEČNOST MASTERCARD SOUHLASÍTE, ŽE SMLUVNÍ STRANA MŮŽE PROTI DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ VZNÁŠET NÁROKY POUZE JAKO JEDNOTLIVEC A NE JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ÚČASTNÍK ZAMÝŠLENÉ HROMADNÉ NEBO ZASTUPITELSKÉ ŽALOBY. Nedohodnete-li se společně se společností Mastercard jinak, rozhodce navíc nesmí konsolidovat nároky více než jedné osoby a nesmí ani jinak předsedat jakékoli formě hromadného nebo zastupitelského řízení.

Změny tohoto ustanovení o rozhodčím řízení. Provede-li společnost Mastercard v budoucnosti změny tohoto ustanovení o rozhodčím řízení, s výjimkou změny adresy společnosti Mastercard pro účely zaslání oznámení, můžete takovou změnu odmítnout zasláním písemného oznámení do třiceti (30) dnů od změny na adresu společnosti Mastercard určenou pro zasílání oznámení. V tom případě bude váš účet u společnosti Mastercard okamžitě ukončen a toto ustanovení o rozhodčím řízení, jak je v platnosti bezprostředně před vámi zamítnutými změnami, zůstane pro vás i nadále v platnosti.

Vymahatelnost. Bude-li ustanovení „Zákaz hromadných žalob“ shledáno nevymahatelným nebo bude-li celý článek „Řešení sporů a rozhodčí řízení“ shledán nevymahatelným, pak bude celý tento článek považován za neúčinný a neplatný, přičemž v tom případě smluvní strany souhlasí, že případné kroky vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi se budou řídit výhradní jurisdikcí a místní příslušností uvedenými v článku „Rozhodné právo“.

Vzdání se práv a neplatnost

Neuplatnění, neprosazování nebo prodleva v uplatňování práva nebo ustanovení těchto Podmínek nebo jakéhokoli práva dle platných právních předpisů ze strany společnosti Mastercard nebude považováno za vzdání se platnosti takového ustanovení nebo práva. Shledá-li rozhodce nebo příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, smluvní strany souhlasí, že se rozhodce nebo soud pokusí zprůchodnit záměry smluvních stran projevené v daném ustanovením, přičemž ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou v plném rozsahu platná a účinná.

Výklad

Nadpisy článků těchto Podmínek jsou uvedeny pouze pro orientační účely a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Pro účely těchto Podmínek (a) se výrazy „zahrnovat“, „zahrnuje“ a „včetně“ rozumí, jako kdyby za nimi následovalo „bez omezení“, (b) výrazy „například“, „např.“ a jejich odvozeninami se rozumí uvedení příkladů, přičemž za nimi uvedené položky nepředstavují vyčerpávající seznam možností, (c) výraz „nebo“ vyjadřuje slučovací poměr „a/nebo“ a výrazy „nebo“, „jakýkoli“ a „některý“ nenesou vylučovací význam, (d) jednotné číslo zahrnuje množné číslo a množné číslo zahrnuje i jednotné číslo. Žádná ze smluvních stran nebude obviňována z nejednoznačnosti na základě toho, že taková smluvní strana vytvořila toto znění.

Postoupení

Svá práva a povinnost dle těchto Podmínek nesmíte postoupit ani převést. Případný zamýšlený převod nebo postoupení v rozporu s výše uvedeným bude neplatné.

Vyšší moc

Společnost Mastercard neponese odpovědnost za prodlevu v plnění nebo neplnění svých závazků z těchto Podmínek, je-li to způsobeno příčinou nad rámec její přiměřené kontroly, což mimo jiné zahrnuje poruchy telekomunikačních, energetických nebo veřejných služeb.

Podmínky pro konkrétní země

I. Následující podmínky platí v BRAZÍLII:

 1. Ustanovení „není-li prokázáno, že společnost Mastercard způsobila škody záměrně a úmyslně“ se doplňuje na konec druhé věty článku Obecné vyloučení záruk v části Vyloučení záruk.
 2. Znění „jedno sto amerických dolarů (100 USD)“ se nahrazuje zněním „čtyři sta reálů (400 BRL) v článku Limit odpovědnosti v článku Omezení odpovědnosti.
 3. Pokud máte trvalý pobyt v Brazílii, pak se na vás odkazy na závazné rozhodčí řízení nevztahují.
 4. Článek Rozhodné právo se v plném rozsahu vymazává a nahrazuje následujícím zněním: „Tyto Podmínky se řídí zákony Brazilské federativní republiky. Povolují-li tyto Podmínky soudní spor nebo soudní řízení, pak vy i společnost Mastercard souhlasíte, že případný soudní spor nebo řízení pro účely řešení sporu zahájíte v místní příslušnosti státu São Paulo. Souhlasíte s tím, bez ohledu na zákon či jinou legislativu, případný nárok nebo právní kroky, kterými můžete disponovat na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, musí být vzneseny/učiněny do pěti (5) let od skutečnosti, která dala takovému nároku nebo právnímu kroku vzniknout.“

II. Následující podmínky platí v KANADĚ:

 1. Obecné vyloučení záruk v článku Vyloučení záruk se na vás nevztahuje, sídlíte-li v Quebecu.
 2. Omezení v článku Omezení odpovědnosti se na vás nevztahuje, sídlíte-li v Quebecu.
 3. Oddíl Řešení sporů a rozhodčí řízení se na vás nevztahuje, sídlíte-li v Quebecu.
 4. Pouze pro rezidenty provincií Ontario a Quebec: Navzdory jiným článkům odkazujícím na úpravy těchto Podmínek, pokud jste rezidentem provincie Ontario nebo Quebec, vyhrazujeme si právo aktualizovat a revidovat tyto Podmínky (včetně změny rozsahu, typu a/nebo funkcí služeb a systémů Mastercard, způsobu, kterým lze služby a systémy Mastercard využívat nebo k nim přistupovat, příslušné poplatky za používání služeb a systémů Mastercard, povinnosti nebo závazky společnosti Mastercard dle těchto Podmínek, vaše povinnosti a závazky dle těchto Podmínek, odškodnění, vyloučení, omezení odpovědnosti, náhrady škod, řešení sporů a obecné podmínky) (jednotlivě „Změna“) až třikrát (3krát) ročně. Provedeme-li Změny těchto Podmínek, pak kromě zveřejnění této Změny a jejího oznámení vaší osobě prostřednictvím Profilu Click to Pay vás o takových Změnách budeme také informovat třicet (30) dnů předem oznámením takových Změn v souladu s příslušnými právními předpisy („Oznámení“). Nebudete-li se Změnami po obdržení příslušného Oznámení souhlasit, musíte přestat služby a systémy Mastercard používat, můžete tyto Změny odmítnout a ukončit tyto Podmínky uzavřením svého účtu Profilu Click to Pay ve lhůtě uvedené v příslušném Oznámení.
 5. Pouze pro rezidenty Quebecu: Navzdory jiným článkům odkazujícím na ukončení těchto Podmínek, pokud jste rezidentem provincie Quebec, můžeme bezdůvodně ukončit vaše používání služeb Mastercard a přístup k nim předáním oznámením o takovém ukončení, a to šedesát (60) dnů před takovým ukončením v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Zákon a tribunál pro rezidenty Kanady s výjimkou rezidentů Quebecu: Tyto Podmínky a případné spory či nároky, které byste měli vůči společnosti Mastercard, se budou ve všech ohledech řídit zákony provincie Ontario a federálními zákony státu Kanada, které se na ně vztahují. Kromě výjimek sjednaných smluvními stranami nebo popsaných v článku „Řešení sporů a rozhodčí řízení“ výše, souhlasíte s tím, že se při řešení případných nároků či sporů vůči společnosti Mastercard podrobíte jurisdikci soudů v Torontu (Ontario).
 7. Zákon a tribunál pro rezidenty provincie Quebec: Tyto Podmínky a případné spory či nároky, které byste měli vůči společnosti Mastercard, se budou ve všech ohledech řídit zákony provincie Quebec a federálními zákony státu Kanada, které se na ně vztahují.

III. Následující podmínky se vztahují na AUSTRÁLII, NOVÝ ZÉLAND, SINGAPUR, HONGKONG, THAJSKO A MALAJSII:

 1. Odkazy na závazné rozhodčí řízení, hromadné žaloby a vzdání se práva obrátit se na soud se na vás nevztahují, pokud sídlíte v Austrálii, na Novém Zélandu, v Singapuru, Hongkongu, Thajsku nebo Malajsii.

IV. Následující podmínky platí v KUVAJTU:

 1. Odkazy na závazné rozhodčí řízení a vzdání se práva obrátit se na soud se na vás nevztahují, pokud sídlíte v Kuvajtu.

V. Následující podmínky se vztahují na KUVAJT, KATAR, SAÚDSKOU ARÁBII A SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY:

 1. Článek Rozhodné právo se odstraní a nahradí následujícím zněním: „Tyto Podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu a vztahuje se na ně výhradní jurisdikce soudů okresu Dubai International Financial Centre (DIFC). Povolují-li tyto Podmínky soudní spor nebo řízení, pak vy i společnost Mastercard souhlasíte, že případný soudní spor či řízení bude zahájeno u soudů DIFC.

VI. Následující podmínky se vztahují na KATAR, SAÚDSKOU ARÁBII A SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY:

 1. Ustanovení Rozhodčí řízení a Poplatky v článku Řešení sporů a rozhodčí řízení se upravují tak, aby zohledňovalo pravidla rozhodčího řízení nahrazením AAA v jeho výskytech následujícím způsobem: „Rozhodčí řízení mezi vámi a společností Mastercard bude řešeno dle pravidel rozhodčích řízení okresu Dubai International Financial Centre (DIFC) – London Court of International Arbitration ((LCIA) Centre, jejichž pravidla se považují za začleněná do tohoto ustanovení odkazem.“