MasterCard - Globálne zásady ochrany osobných údajov

Dátum úcinnosti: 24. apríla 2015

Spoločnosť MasterCard International Incorporated (podnikajúca pod značkou MasterCard Worldwide) a jej pridružené subjekty (ďalej spolu len „MasterCard“) rešpektujú vaše súkromie. Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov opisujú, aké druhy osobných údajov zhromažďujeme, ako tieto údaje využívame, s kým ich zdieľame, a aké možnosti výberu máte v súvislosti s využívaním týchto údajov z našej strany. Opisujeme aj opatrenia, ktoré uplatňujeme s cieľom zaistiť bezpečnosť týchto údajov, a spôsob, akým sa na nás môžete obrátiť v súvislosti s našimi postupmi na ochranu osobných údajov.

Subjekty MasterCard zodpovedné za zhromaždovanie a využívanie vašich osobných údajov pre úcely opísané v týchto globálnych zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené v casti tohto dokumentu Ako sa na nás obrátit.

Naše postupy na ochranu osobných údajov môžu byt v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme, rôzne vzhladom na miestne zvyklosti a zákonné požiadavky.

Na tejto stránke:

 

Osobné údaje, ktoré zhromaždujeme

Spoločnosť MasterCard môže o vás získavat informácie z rôznych zdrojov.

Ako spracovatel platobných transakcií a poskytovatel súvisiacich služieb o vás získavame obmedzené množstvo osobných údajov od financných inštitúcií, obchodníkov a iných subjektov v súvislosti s vašimi platobnými transakciami.

V tejto súvislosti získavame císlo úctu karty, meno obchodníka a miesto, dátum a celkovú sumu transakcie. Dôležité je, že na úcely spracovania platobných transakcií nepotrebujeme meno alebo iné kontaktné údaje držitela karty.

Informácie o vás môžeme získat aj od spolocností, ktoré využívajú alebo podporujú/umožnujú využívanie iných produktov alebo služieb spolocnosti MasterCard a z verejne dostupných informacných systémov.

Okrem toho sa môžete rozhodnút, že informácie poskytnete priamo nám viacerými spôsobmi, vrátane: (i) na našich webových lokalitách, (ii) v  reakcii na marketing alebo inú komunikáciu, (iii) cez sociálne média, (iv) registráciou pre produkt alebo službu spolocnosti MasterCard, (v) úcastou na urcitej ponuke, programe alebo propagacnej akcii, prípadne (vi) v súvislosti s reálnym alebo potenciálnym obchodným ci zamestnaneckým vztahom s nami. Taktiež sa môžete rozhodnút udelit súhlas tretím osobám, aby nám sprístupnili informácie, ktoré o vás zhromaždili.

Druhy osobných údajov, ktoré môžeme získat alebo ktoré sa môžete rozhodnút nám poskytnút, zahrnajú:

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne císlo)
 • Obchodné kontaktné informácie (napríklad pracovné zaradenie, oddelenie a názov organizácie)
 • Užívatelské meno a heslo
 • Informácie o platobnom úcte
 • Kontaktné informácie priatelov alebo iných ludí, na ktorých by sme sa mali na základe vášho želania obrátit
 • Vami poskytnutý obsah (napríklad fotografie, clánky a pripomienky)
 • Obsah, ktorý sprístupníte prostredníctvom úctov na sociálnych médiách alebo clenstva s tretími osobami
 • Jedinecný identifikátor mobilného zariadenia
 • Údaje týkajúce sa geografickej polohy
 • Iné informácie (napríklad nákupné správanie a preferencie, preferovaný jazyk, vek, dátum narodenia, pohlavie a rodinný stav)

 

My, naši poskytovatelia služieb a partneri zhromaždujeme niektoré informácie využitím automatizovaných prostriedkov, napríklad pomocou súborov „cookie“ a objektov „web beacon“, a to pri vašej interakcii s našimi reklamami, mobilnými aplikáciami, alebo pri vašej návšteve našich webových lokalít, stránok alebo iných digitálnych aktív. Informácie, ktoré zhromaždujeme týmto spôsobom, môžu zahrnat: adresu IP, typ prehliadaca, operacný systém, odkazujúce adresy URL a informácie o vykonaných úkonoch alebo interakciách s našimi digitálnymi aktívami. „Cookie“ je textový súbor, ktorý webový server umiestni na pevný disk daného pocítaca. Objekt „web beacon“, ktorý sa oznacuje aj ako internetová znacka, pixelová znacka alebo neviditelný obrázok GIF, slúži na prenos informácie spät na webový server.

Na našich webových lokalitách a mobilných aplikáciách môžeme využit webové analytické služby tretích osôb, napríklad od Adobe Omniture. Poskytovatelia analytických služieb, ktorí tieto služby spravujú, využívajú technológie, ako napríklad súbory „cookie“ a objekty „web beacon“, aby nám pomohli analyzovat, ako návštevníci využívajú naše webové lokality a aplikácie.

My, naši poskytovatelia služieb a naši partneri môžeme tiež zhromaždovat informácie o vašich aktivitách na našich webových lokalitách a aplikáciách pre použitie pri poskytovaní obsahu a reklamy prispôsobených vašim individuálnym záujmom. Informácie zhromaždené na tieto úcely môžu obsahovat údaje o skutocnostiach, akými sú konkrétne stránky alebo reklamy, ktoré prezeráte na našich webových lokalitách a úkony, ktoré vykonáte na našich webových lokalitách a aplikáciách. Prosím pozrite si cast „Vaše práva a možnosti výberu“ v týchto globálnych zásadách ochrany osobných údajov, kde nájdete informácie o vašej možnosti kedykolvek odvolat súhlas alebo obmedzit používanie vášho správania pri prezeraní webu pre úcely on-line behaviorálnych reklám.

Späť na začiatok

Ako využívame osobné údaje, ktoré zhromaždujeme

Osobné údaje, ktoré o vás získavame, môžeme využívat na tieto úcely:

 • Spracovanie vašich platobných transakcií (vrátane operácií typu authorization, clearing, chargebacks a iných aktivít súvisiacich s riešením sporov)
 • Ochrana a predchádzanie podvodom, neoprávneným transakciám, nárokom a iným záväzkom a riadenie rizika a kvality koncesovaného subjektu (franšízy) s ohladom na integritu a bezpecnost našej platobnej siete
 • Vytváranie a spravovanie akýchkolvek vašich úctov u nás a reagovanie na vaše otázky
 • Poskytovanie, spravovanie a informovanie vás o produktoch, službách, ponukách, programoch a propagacných akciách spolocnosti MasterCard, jej vydavatelov, nadobúdatelov, obchodníkov a partnerov (vrátane sútaží, lotérií a všetkých dalších marketingových aktivít)
 • Zverejnovanie obchodných adresárov (ktoré môžu obsahovat obchodné kontaktné informácie)
 • Prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie našej obchodnej cinnosti (vrátane vývoja nových produktov a služieb; riadenia našej komunikácie; posudzovania úcinnosti našej reklamnej cinnosti a jej optimalizácie; analýzy našich produktov, služieb, webových lokalít, mobilných aplikácií a akýchkolvek iných digitálnych aktív; zdokonalovania funkcnosti našich webových lokalít, mobilných aplikácií a akýchkolvek iných digitálnych aktív; a vykonávania úctovných, kontrolných, fakturacných, odsúhlasovacích a inkasných cinností)
 • Anonymizácia osobných údajov a príprava a predkladanie súhrnných dátových správ s anonymizovanými informáciami (vrátane, avšak nie výlucne, nasledujúcich: zostavy, analýzy, analytické a prediktívne modely a pravidlá, a dalšie súhrnné správy) za úcelom poskytovania poradenstva našim vydavatelským a nadobúdajúcim inštitúciám, obchodníkom a dalším zákazníkom a partnerom ohladne minulých a prípadných budúcich modelov výdavkov, podvodov a dalších poznatkov, ktoré môžu byt získané z týchto dát
 • Vyhodnotenie vášho záujmu o zamestnanie a kontaktovanie vás v súvislosti s možným zamestnaním v spolocnosti MasterCard
 • Zabezpecenie dodržiavania našich podmienok používania alebo iných zákonných práv
 • Ako môže byt vyžadované príslušnými zákonmi a predpismi alebo v akomkolvek súdnom konaní alebo štátnym orgánom, ktorý má alebo vyhlasuje, že má právomoc nad spolocnostou MasterCard alebo jej pridruženým subjektom
 • Dodržiavanie priemyselných štandardov a našich zásad

 

Informácie môžeme využívat aj inými spôsobmi, o com vás budeme konkrétne informovat v case ich zberu.

Späť na začiatok

Osobné údaje, ktoré zdielame

Osobné údaje, ktoré o vás zhromaždujeme, nepredávame ani inak nezverejnujeme, okrem prípadov uvedených v týchto globálnych zásadách ochrany osobných údajov alebo o ktorých vás budeme informovat v case zberu údajov.

Osobné údaje, ktoré zhromaždujeme, môžeme zdielat s našimi pridruženými subjektmi, financnými inštitúciami a inými subjektmi, ktoré vydávajú platobné karty alebo spracovávajú platobné transakcie, a obchodníkmi. Osobné údaje zdielame  za úcelom spracovania platobných transakcií a vykonania iných aktivít, ktoré požadujete. Osobné údaje môžeme zdielat aj so subjektmi, ktoré pomáhajú predchádzat podvodom s platobnými kartami, za úcelom ochrany platobných transakcií proti podvodom a zabezpecenia bezpecnosti transakcie a nášho systému spracovania platieb. V tejto súvislosti napríklad poskytujeme vydavatelom kariet informácie o transakciách držitelov ich platobných kariet, ktoré spracováva spolocnost MasterCard.

Okrem toho môžeme zdielat osobné údaje s inými tretími osobami s vaším súhlasom. Ak spolocnost MasterCard koná ako poskytovatel služieb pre tretie osoby, môžeme im poskytnút osobné údaje, ktoré sme v ich mene zhromaždili.

Údaje môžeme zdielat aj s našimi poskytovatelmi služieb, ktorí vykonávajú služby v mene našej spolocnosti. Týmto poskytovatelom služieb povolujeme používat alebo zverejnovat údaje len v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie služieb v našom mene alebo na zabezpecenie súladu so zákonnými požiadavkami. Od týchto poskytovatelov služieb zmluvne vyžadujeme, aby zabezpecili ochranu a bezpecnost osobných údajov, ktoré v našom mene spracúvajú.

Spolocnost MasterCard prenáša osobné údaje v rámci pridružených spolocností skupiny MasterCard, podla podmienok týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov alebo iným spôsobom, o ktorom vás budeme informovat v case zberu údajov (napr. prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov týkajúceho sa osobitného programu).

Na našich webových lokalitách sa môžete rozhodnút používat niektoré funkcie, ktoré môžu byt prístupné prostredníctvom iných subjektov alebo pri ktorých vstupujeme do partnerstva s týmito subjektmi, ktoré nie sú inak prepojené so spolocnostou MasterCard. Tieto funkcie, medzi ktoré partia sociálne siete a nástroje týkajúce sa geografickej polohy, sú prevádzkované tretími osobami, vrátane sociálnych sietí, a sú takto jednoznacne oznacené. Tieto tretie osoby môžu používat alebo zdielat osobné údaje v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Dôrazne odporúcame, aby ste si precítali zásady ochrany osobných údajov týchto tretích osôb, pokial chcete používat príslušné funkcie.

Informácie o vás môžeme zverejnit, (i) ak to od nás vyžaduje zákon alebo právny postup, (ii) ak sa domnievame, že ich zverejnenie je potrebné na to, aby sa predišlo ujme alebo financnej strate, alebo (iii) v súvislosti s vyšetrovaním predpokladanej alebo skutocnej podvodnej ci nezákonnej cinnosti.

Vyhradzujeme si právo preniest osobné údaje, ktoré máme o vás k dispozícii, v prípade celkového alebo ciastkového predaja alebo prevodu našej spolocnosti alebo jej aktív. V prípade takéhoto predaja alebo prevodu vynaložíme primerané úsilie na zabezpecenie toho, aby nadobúdatel používal vami poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s našimi globálnymi zásadami ochrany osobných údajov. Po uskutocnení takéhoto predaja alebo prevodu sa môžete obrátit na subjekt, na ktorý sme previedli vaše osobné údaje, s akýmikolvek otázkami týkajúcimi sa spracúvania týchto údajov.

Späť na začiatok

Vaše práva a možnosti výberu

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás vedieme, máte urcité práva. Taktiež vám ponúkame urcité možnosti výberu týkajúce sa toho, aké osobné údaje od vás zhromaždujeme, ako ich používame a ako s vami komunikujeme.

Môžete sa rozhodnút, že spolocnosti MasterCard neposkytnete svoje osobné údaje, a to tak, že sa zdržíte vykonávania platobných transakcií. Takisto sa môžete zdržat poskytovania údajov priamo nám. Avšak ak neposkytnete osobné údaje na požiadanie, možno nebudete môct využívat celú radu produktov a služieb spolocnosti MasterCard, a my možno nebudeme schopní poskytnút vám informácie o výrobkoch, službách a propagacných akciách.

Môžete odvolat svoj súhlas so zhromaždovaním a využívaním urcitých informácií, ktoré o vás zhromaždujeme automatizovanými prostriedkami, ked navštívite naše webové lokality. V niektorých jurisdikciách môžete uplatnit svoju volbu pomocou nástroja Súhlas s cookie (Cookie Consent Tool) zobrazeného v pravom dolnom rohu webových lokalít spolocnosti MasterCard. Váš prehliadac vám môže povedat, ako byt oboznámený a ako sa odhlásit z príjmu urcitých typov súborov „cookie“. Okrem toho, na niektorých webových lokalitách spolocnosti MasterCard vám môžeme poskytnút dalšie volby v súvislosti s používaním súborov „cookie“.Upozornujeme však, že bez súborov „cookie“ možno nebudete môct využit všetky funkcie našich webových lokalít alebo on-line služieb.

Môžete odvolat svoj súhlas s niektorými spôsobmi použitia informácií, ktoré o vás zhromaždujeme automatizovanými prostriedkami, ked navštívite webové lokality tretích osôb a reagujete na naše reklamy. Na poskytovanie reklám na týchto webových lokalitách tretích osôb môžeme využit poskytovatelov služieb. Tieto reklamy môžu byt prispôsobené a poskytované na základe využitia údajov, ktoré sme my (a naši partneri) zhromaždili na našich webových lokalitách a aplikáciách. Okrem toho, niektorí z našich poskytovatelov služieb a partnerov môžu zhromaždovat informácie o vašich on-line aktivitách v priebehu casu a na webových lokalitách tretích osôb na úcely prispôsobenia a poskytovania týchto reklám. Reklamy spolocnosti MasterCard sú niekedy dodávané s ikonami, ktoré pomáhajú spotrebitelom (i) dozvediet sa viac o tom, ako sú ich údaje využívané a (ii) uplatnit volby, ktoré môžu mat v súvislosti s využívaním ich údajov. Prosím kliknite sem alebo prípadne na ikonu v našich cielených reklamách pre informácie o vašej možnosti odvolat súhlas alebo obmedzit používanie vášho správania pri prezeraní webu pre úcely on-line behaviorálnych reklám.

Kedykolvek nám môžete oznámit, aby sme vám nezasielali marketingové komunikacné materiály e-mailom, a to kliknutím na odkaz na odhlásenie odberu v marketingových e-mailových správach, ktoré od nás dostávate, alebo tým, že nás budete kontaktovat podla pokynov uvedených nižšie. Môžete taktiež odvolat súhlas pre zasielanie marketingových e-mailových správ od spolocnosti MasterCard kliknutím sem.

Ako bolo uvedené vyššie, za úcelom analýzy údajov môžeme vykonat anonymizáciu osobných údajov. Ak chcete odvolat súhlas pre takúto anonymizáciu, kliknite sem.

Ak váš zamestnávatel poskytuje spolocnosti MasterCard vaše osobné údaje, môžete mat urcité možnosti výberu v súvislosti s tým, ako spolocnost MasterCard používa alebo zverejnuje tieto údaje. Ak chcete získat informácie o vašich možnostiach výberu a uplatnit svoje volby, prosím obrátte sa na svojho zamestnávatela.

V rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi môžete akýkolvek súhlas, ktorý ste nám poskytli, odvolat alebo môžete kedykolvek na základe oprávnených dôvodov namietat voci spracúvaniu vašich osobných údajov. Dalej sa budeme riadit vašimi preferenciami. Za urcitých okolností bude odvolanie súhlasu na použitie alebo zverejnenie vašich osobných údajov spolocnostou MasterCard znamenat, že nebudete môct využívat urcité produkty alebo služby spolocnosti MasterCard.

Na základe príslušných právnych predpisov môžete mat právo: získat potvrdenie, že držíme vaše osobné údaje, požadovat prístup k a získat informácie o osobných údajoch, ktoré o vás vedieme, získat kópie osobných údajov, ktoré o vás vedieme, aktualizovat a opravit nepresnosti vo vašich osobných údajoch, namietat voci spracúvaniu vašich osobných údajov a podla potreby tieto údaje zablokovat, anonymizovat alebo odstránit. Právo na prístup k osobným údajom môže byt za urcitých okolností obmedzené požiadavkami miestnych zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte podla pokynov uvedených nižšie.

Ak chcete aktualizovat vaše preferencie, požiadat nás o odstránenie vašich informácií z našich zoznamov na rozosielanie pošty alebo odoslat žiadost o sprístupnenie, aktualizáciu, opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím podla pokynov uvedených nižšie.

Ak nenaplníme vaše ocakávania pri spracúvaní vašich osobných údajov alebo chcete podat stažnost na naše postupy na ochranu osobných údajov, prosím povedzte nám to, pretože to nám dáva príležitost problém vyriešit. Môžete nás kontaktovat na základe kontaktných údajov uvedených v casti „Ako sa na nás obrátit“ nižšie. Aby ste nám pomohli reagovat na vašu žiadost, uvedte, prosím, všetky informácie o danom probléme. Snažíme sa preskúmat a reagovat na všetky stažnosti v primeranej lehote.

Ak nám poskytnete akékolvek informácie alebo materiály vztahujúce sa k inej osobe, mali by ste sa uistit, že ich zdielanie s nami a naše dalšie použitie, ako vám bude z casu na cas popísané, je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, takže napríklad túto osobu by ste mali riadne informovat o spracúvaní jej osobných údajov a získat jej súhlas, ako môže byt vyžadované na základe príslušných právnych predpisov.

Späť na začiatok

Medzinárodné prenosy údajov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím krajinám, čiže iným krajinám ako tá, v ktorej boli pôvodne údaje zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať tie isté zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli informácie. Ak pošleme Vaše osobné údaje do iných krajín, tieto informácie budú pod ochranou v rozsahu uvedenom v tomto oznámení o ochrane súkromia.

MasterCard je globálna spoločnosť. Na poskytovanie našich služieb je potrebné, aby sme Vaše údaje poskytli viacerým krajinám, vrátane Spojených štátov, v ktorých má naša spoločnosť hlavné sídlo. Pri prenose osobných údajov mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska konáme v súlade s uplatniteľnými zákonnými požiadavkami, ktoré poskytujú primeranú ochranu údajov.

Späť na začiatok

Ako uchovávame a chránime osobné údaje

Bezpecnost vašich osobných údajov je pre spolocnost MasterCard dôležitá. Zaviazali sme sa k ochrane informácií, ktoré zhromaždujeme. Dodržiavame administratívne, technické a fyzické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete alebo ktoré zhromaždujeme, pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným znicením, stratou, pozmenením, prístupom, zverejnením alebo použitím. Na mnohých z našich webových lokalít, z ktorých prenášame urcité osobné údaje, používame šifrovanie SSL.

Spolocnost MasterCard uchováva osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na splnenie úcelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené, ak to inak nevyžadujú alebo nepovolujú príslušné právne predpisy. Prijímame opatrenia na znicenie alebo trvalú anonymizáciu osobných údajov, ak to vyžaduje zákon, alebo ak osobné údaje už nie sú potrebné pre úcel, na ktorý sme ich zhromaždili.

Späť na začiatok

Odkazy na iné webové lokality

Naše webové lokality môžu poskytovat odkazy na iné webové lokality z praktických dôvodov alebo s cielom poskytnút vám informácie. Tieto webové lokality môžu byt prevádzkované nezávisle od spolocnosti MasterCard. Prepojené webové lokality môžu mat vlastné oznámenia alebo zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. Dôrazne odporúcame, aby ste si ich precítali, ak navštívite akékolvek prepojené webové lokality. Ak prepojené webové lokality, ktoré navštívite, nevlastní ani nekontrolujte spolocnost MasterCard, nezodpovedáme za obsah týchto webových lokalít, akékolvek použitie týchto webových lokalít ani postupy ochrany osobných údajov týchto webových lokalít.

Aktualizácie našich globálnych zásad ochrany osobných údajov

Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov môžu byt pravidelne aktualizované bez predchádzajúceho oznámenia, aby zohladnovali zmeny v našich postupoch v súvislosti s osobnými údajmi. Na príslušných webových lokalitách zverejníme výrazný oznam, ktorý vás bude informovat o významných zmenách našich globálnych zásad ochrany osobných údajov. Dátum poslednej aktualizácie bude uvedený na zaciatku zásad. Ak aktualizujeme naše globálne zásady ochrany osobných údajov, za urcitých okolností môžeme žiadat o váš súhlas.

Späť na začiatok

Ako sa na nás obrátit

Ak máte akékolvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov, postupov spolocnosti MasterCard v súvislosti s osobnými údajmi alebo ak chcete aktualizovat informácie alebo vaše preferencie, ktoré ste nám poskytli, prosím kliknite sem. Môžete nám tiež napísat e-mailovú správu na: privacyanddatausage@mastercard.com; alebo nás kontaktovat písomne na adrese:

Global Privacy Officer
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10552
USA

Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajciarsku, spolocnost MasterCard Europe SA môže byt subjektom zodpovedným za spracúvanie vašich osobných údajov. Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajciarsku, môžete nám napísat e-mailovú správu na: privacyanddatausage@mastercard.com; alebo nás kontaktovat písomne na adrese:

Global Privacy Officer
MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgicko

Späť na začiatok