MasterCard® Worldwide

Uslovi korišćenja

Uvod

Kompanija MasterCard International Incorporated („MasterCard" ili „Mi") nudi Vam veb sajt www.mastercard.us (the MasterCard Site) za lično informisanje, za potrebe edukacije i zabave. Slobodno pretražujte, preuzimajte podatke ili na bilo koji drugi način koristite MasterCard sajt. Pristupom i korišćenjem MasterCard sajta, prihvatate sledeće Uslove korišćenja bez ograničenja. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite MasterCard sajt

Sadržaj

Pravo na korišćenje sadržaja sa sajta

Dajemo Vam ograničeno, neekskluzivno pravo i opozivu licencu da gledate, delite, štampate i preuzimate sve sadržaje, na način opisan niže u tekstu, sa MasterCard sajta na Vaše lično korišćenje. Nemate pravo na licenciranje, ponovno objavljivanje, distribuiranje, kopiranje, dodeljivanje, podlicenciranje, prenos, prodaju, pripremu ili drugi oblik korišćenja koji se ne smatra ličnim, bilo kog sadržaja sa MasterCard sajta. Nijedan deo bilo kog sadržaja se ne sme umnožavati na bilo koji način ili biti uključen u bilo koji sistem za prikupljanje informacija, elektronski ili mehanički, osim onaj koji se ne koristi u lične svrhe. MasterCard sajt ne smete koristiti ni na jedan način koji može ili koji ima za cilj da ošteti sajt ili bilo koji server ili mrežu u osnovi sajta, ili ometati korišćenje sajta od strane drugih osoba. Takođe Vam je dato ograničeno, opozivo i neekskluzivno pravo da kreirate hiperlinkove ka sajtu ili ka njegovim sadržajima, osim u slučaju da ti linkovi prikazuju MasterCard, njegove proizvode i usluge na netačan, obmanjujući, uvredljiv ili na bilo koji drugi štetan način ili koji implicira sponzorstvo Vašeg sajta, strane ili sadržaja od stane kompanije MasterCard.

Ne smete koristiti automatske sisteme (npr. robote, paukove itd.) za pristup sajtu. Saglasni ste da ne prikupljate lične podatke drugih korisnika sajta ili da ih prodajete ili na bilo koji drugi način koristite te informacije. Osim ograničenog prava koje Vam je ovim putem dato, sva prava, oznake i korist od i u vezi sa MasterCard sajtom i svim sadržajima koji se na njemu nalaze su vlasništvo kompanije MasterCard.

KOMPANIJA MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO DA ZABRANI PRISTUP SAJTU BILO KOME, BEZ OBAVEŠTENJA, PO SVOM NAHOĐENJU, IZ BILO KOJEG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI KRŠENJE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA I KORIŠĆENJE BILO KOJIH PRAVA.

Izmene MasterCard sajta i Uslova korišćenja

Kompanija MasterCard zadržava pravo da promeni i izmeni Sadržaj, materijale i informacije koje se nalaze na ili u vezi sa sajtom, uključujući i Uslove korišćenja, u bilo koje doba i bez obaveštenja. Kompanija MasterCard može revidirati Uslove korišćenja tako što će ažurirati ovo obaveštenje. Vi ste obavezani tim revizijama i stoga treba da posećujete ove strane kako biste se upoznali sa važećim Uslovima korišćenja, s vremena na vreme.

Pravo intelektualne svojine

Sadržaj MasterCard sajta je zaštićen važećim zakonima zaštite intelektualne svojine i sav sadržaj je u vlasništvu kompanije MasterCard ili ga kompanija MasterCard koristi po licenci ili uz dozvolu. Sav tekst, format (uključujući, ali ne ograničavajući se na izbor, koordinaciju i raspored materijala na MasterCard sajtu, slike, grafički prikazi, animacije, alati, vidžeti, aplikacije, reklame, video, muzika, zvuci, članci, kopije, kreativni materijali, fotografije, oznake, imena i logotipi i drugi materijali i informacije na sajtu podležu pravima intelektualne svojine kompanije MasterCard, njenih filijala i podružnica, kao i odgovarajućim davaocima i korisnicima licenci (zajedno se naziva „Sadržaj“). Ovi materijali se ne mogu kopirati, ispitivati, rastavljati, menjati i objavljivati na drugim sajtovima, povezivati linkovima, menjati ili na drugi način distribuirati, redistribuirati, licencirati, podlicencirati ili prenositi na bilo koji način. Nijedan sadržaj na MasterCard sajtu se ne može smatrati kao davanje, implicitno, obustavljanjem ili na drugi način, bilo koje licence ili prava na komercijalno korišćenje zaštitnog znaka MasterCard, prava intelektualne svojine ili zaštićenih materijala bez prethodne pisane saglasnosti kompanije MasterCard. Zaštitni znakovi, logotipi i oznake, bilo registrovane ili neregistrovane (zajednički se nazivaju „Zaštitni znakovi“) prikazani na MasterCard sajtu su zaštitni znakovi kompanije MasterCard i njenih partnera. Nijedan sadržaj sa MasterCard sajta se ne može tumačiti kao davanje, bilo implicitno ili na drugi način, prava na licencu ili korišćenje prikazanih zaštitnih zankova bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije MasterCard ili trećih strana koje mogu posedovati zaštitni znak. MasterCard U.S. Trademarks.

Svako neovlašćeno komercijalno korišćenje ovih materijala predstavlja kršenje intelektualnih prava kompanije MasterCard i kompanija MasterCard može iskoristiti puna prava i pravne lekove

Pritužbe u vezi sa autorskim pravima

Pri upravljanju sajtom, kompanija MasterCard može delovati kao „pružalac usluga“ (kao što je definisano DMCA) i nuditi kao onlajn pružalac materijala i linkova internet stranicama trećih strana. Usled toga, materijali trećih strana koji nisu u vlasništvu kompanije MasterCard ne mogu se prenosti, čuvati, pristupati ili na drugi način biti dostupni nas. Kompanija MasterCard ima određene zakonske procedure u vezi sa optužbama za zloupotrebu autorskih prava koje se odvijaju na Sajtu i usvojila je politiku koja omogućava momentalno uklanjanje svih sadržaja ili suspendovanje korisnika koji je prekršio prava kompanije MasterCard ili treće strane, ili koji je na bilo koji način prekršio zakone o zaštiti intelektualne svojine ili ovaj Sporazum. Ako smatrate da neki sadržaj na sajtu krši autorska prava, treba da obavestite kompaniju MasterCard putem obaveštenja za prijavu navodnog kršenja autorskih prava, datu u DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)). Kompanija MasterCard će u najbržem roku odgovoriti na Vaš zahtev i ukloniti ili onemogućiti pristup materijalu kojim se krše autorska prava i poštovaće procedure navedene u DMCA kako bi se razrešili sporovi strane koja je podnela prijavu i navodnog prekršioca koji je postavio Sadržaj. Obaveštenja o prekršajima prema DMCA treba da dostavite na adresu: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department or to copyrightagent@mastercard.com.

Molimo Vas da dostavite sledeće obaveštenje:

  1. Identifikujte delo koje je zaštićeno autorskim pravima ili drugim pravima intelektualne svojine za koja tvrdite da su prekršena;
  2. Identifikujte materijal na sajtu za koji tvrdite da predstavlja kršenje prava, sa dovoljno podataka da ga kompanija MasterCard može pronaći na sajtu;
  3. Izjavu da verujete da sporno korišćenje nije dozvoljeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakonom;
  4. Vašu izjavu kojom pod pretnjom kazne za krivokletstvo izjavljujete da su (a) gore navedene informacije tačne i (b) da ste Vi vlasnik autorskih prava ili da ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika;
  5. Vašu adresu, broj telefona i imejl adresu; i
  6. Vaš lični i elektronski potpis.

Kompanija MasterCard može svojim korisnicima dostaviti obaveštenja o kršenju prava putem opšteg obaveštenja na nekoj od internet stranica, imejlom na adresu korisnika koju poseduje ili pismenim putem na poštansku adresu korisnika. Ako dobijete takvo obaveštenje, možete dostaviti kontra-obaveštenje u pisanoj formi odgovarajućem agentu u kom su sadržane sledeće informacije. Da bi bilo važeće, Vaše obaveštenje mora biti u pisanoj formi i sadržati sledeće:

  1. Vaš lični i elektronski potpis;
  2. Identifikaciju materijala koji je uklonjen ili kome je onemogućen pristup, kao i lokaciju na kojoj se materijal nalazio pre nego što je uklonjen ili pre nego što mu je onemogućen pristup;
  3. Vašu izjavu da, pod pretnjom tužbom za krivokletstvo, verujete da je materijal uklonjen ili da mu je onemogućen pristup usled greške i pogrešne identifikacije; kao i
  4. Vaše ime, poštansku adresu i broj telefona, i izjavu da je Vaša saglasnost u nadležnosti Federalno okružnog suda za okrug u kom se nalazi Vaša adresa, ili ako je Vaša adresa van SAD, za bilo koji okrug u kom Vas možemo kontaktirati, kao i saglasnost da prihvatate procesuiranje od strane osobe koja je dostavila obaveštenja o navodnom bespravnom korišćenju materijala ili njenog agenta.

Interaktivni forumi i grupe i fidbek

Podnesci korisnika i ponašanje
Kao korisnik sajta možete slati svoje komentare, koji se mogu sastojati od teksta i od fotografija, videa, slika, audio fajlova ili drugog sadržaja kao i linkova ka sadržajima koji su odobreni od strane sajta (zajedno se nazivaju „Podnesci korisnika“). Vi ste isključivo odgovorni za svoje podneske kao i za posledice njihovog postovanja i objavljivanja. U vezi sa Podnescima korisnika, Vi tvrdite, izjavljujete i/ili garantujete: da su Podnesci korisnika Vaše originalno delo i da imate/posedujete sve licence, prava, saglasnosti i dozvole da koristite i ovlastite MasterCard da koristi sve Podneske korisnika u bilo kom mediju sada poznatom ili kasnije kreiranom bez teritorijalnih ili vremenskih ograničenja i bez nadoknade i da imate sve neophodne saglasnosti da prikupite, koristite i objavite sve lično identifikujuće informacije, slike ili slične materijale koji se nalaze ili su prikazani u podnescima korisnika kako bi omogućili uključivanje i korišćenje podnesaka korisnika na način koji predviđa sajt i ovaj ugovor. Saglasni ste da nećete dostavljati u okviru podnesaka korisnika materijale koji su zaštićeni autorskim pravima, koji su tajni ili su u vlasništvu trećih strana, uključujući pravo zaštite privatnosti, osim ako ste Vi vlasnik tih prava i imate dozvolu od zakonskog vlasnika i neophodnu saglasnost od pojedinaca čiji se lično identifikujući podaci nalaze u tim materijalima da ih postavljate i dajete kompaniji MasterCard sva licencna prava koja su ovde predviđena. Dalje, garantujete i izjavljujete da ćete otkriti postojanje svih registrovanih patenata ili tekućih prijava patenata u vezi sa Vama, a koji su u vezi sa Vašim podnescima.

Prihvatate i slažete se da ne postoji odnos poverljivosti ili obaveza tajnosti ili poverljivosti između Vas i kompanije MasterCard u vezi sa podnescima korisnika, bez obzira na izjave ili prava u suprotnosti sa podneskom korisnika i drugim povezanim materijalima.

Vlasništvo i korišćenje Podnesaka korisnika
Time što podnosite materijale kao korisnik, razumete da dajete kompaniji MasterCard globalnu, stalnu, oslobođenu od tantijema, u potpunosti plaćenu, sa mogućnošću podlicenciranja, neekskluzivnu licencu na podnesak korisnika (uključujući prava predviđena Zakonom o autorskim pravima, patentima i zaštitnim znakovima), uključujući pravo izmene, i stvaranja radova koji odatle proizilaze i svih koncepata i ideja sadržanih u podnesku korisnika, uključujući dokumenta, crteže, izjave, nacrte, dokaze, prikaze, fotografije, video materijale, isečke, muzičke linije, audio i video materijal, diskove, štampane ili u elektronskoj formi, stvorene i kreirene od strane Vas kao deo podneska korisnika. Licenca koju dajete kompaniji MasterCard uključuje pravo kompanije MasterCard da umnožava Vaš podnesak, da priprema druge radove koristeći ga, da kombinuje Vaš podnesak sa drugim radovima, da ga menja, prevodi, distribuira kopije, prikazuje, izvodi, licencira i registruje autorsko pravo nad izmenjenim podneskom u ime kompanije MasterCard širom sveta, stalno, u bilo kom medijumu koji postoji ili će postojati u budućnosti. Na primer, na taj način dozvoljava se kompaniji MasterCard da koristi samo delove Vašeg podneska, da snima ili menja audio zapise ili slike koje ste postavili, prepisuje, i/ili uključuje druge materijale koje je kreirao bilo MasterCard ili su licencirali drugi. Ako stvorimo druge proizvode korišćenjem Vašeg podneska, ti radovi će biti naše vlasništvo i mogu se koristiti u skladu sa ovim smernicma bez Vašeg odobrenja.

Slanjem podneska korisnika, odričete se i prihvatate da ne potražujete autorska prava ili „moralna“ prava ili potraživanja u vezi sa izmenama podneska ili fotografija, zapisa, ilustracija, izjava ili drugih radova koji se nalaze u podnesku. Takođe se slažete da imenujete kompaniju MasterCard za Vašeg zastupnika po pitanju podneska korisnika, sa pravom da izvršava ili isporučuje bilo koje dokumente u Vaše ime, kako bi se osiguralo da MasterCard može koristiti podnesak koji Vi licencirate na bilo koji način, MasterCard smatra da treba da poseduje i zaštiti sva prava radova nastalih na osnovu njega i pravo da ukloni taj podnesak sa drugih sajtova ili foruma.

Na zahtev od kompanije MasterCard, Vi ćete izvršiti i dostaviti sve dodatne instrumente licenciranja, po nahođenju kompanije MasterCard, neophodne da kompanija MasterCard stekne pravo da koristi podnesak po svojoj volji i da biste se odrekli „moralnog prava autora“ prema tim uslovima. Ako kompanija MasterCard ne zatraži pomenute instrumente licenciranja, to se ne smatra odricanjem od prava i MasterCard ih može zatražiti kasnije.

Podnesci ili povratne informacije
Povremeno možemo od Vas zatražiti povratne informacije o MasterCard sajtu i proizvodima i/ili uslugama. Sva komunikacija ili materijali koje pošaljete ili postavite, biće (a) tretirana kao informacija koja nije poverljiva i koja nije u vlasništvu kompanije MasterCard, (b) postaće vlasništvo kompanije MasterCard i ona će imati sva prava na njih i (c) biće korišćena bez ograničenja od strane korisnika licence kompanije MasterCard i njenih podružnica po njihovom nahođenju i bez obaveze, kompenzacije ili druge odgovornosti prema Vama. Korišćenje može biti za bilo koju svrhu, uključujući, ali se ne ograničavajući na umnožavanje, objavljivanje, emitovanje, publikaciju i postovanje u celini i delova, u svim medijima i na bilo koji način, sada poznat ili koji se kasnije razvije, na sajtu i na svaki drugi način. Kompanija MasterCard nema nikakvu obavezu da odgovori na tu komunikaciju. Kompanija MasterCard održava politiku neprihvatanja ili razmatranja kreativnih ideja, predloga ili materijala iz javnosti u vezi sa njenim proizvodima i uslugama („Podnesci“) i stoga, nemojte dostavljati podneske kompaniji MasterCard putem Sajta ili na bilo koji drugi način. U slučaju da nam pošaljete podnesak, bez obzira što smo tražili da to ne učinite, onda taj podnesak odmah postaje vlasništvo kompanije MasterCard i kompanija MasterCard od sada pa ubuduće ima sva prava na taj materijal. Štaviše, kompanija MasterCard ima pravo da koristi sve podneske u svrhe koje smatra da su potrebne, uključujući, ali se ne ograničavajući na razvoj i reklamiranje proizvoda i usluga. Kompanija MasterCard ne snosi odgovornost za korišćenje ili objavljivanje tih podnesaka ili za bilo koju sličnost između tih podnesaka i budućih proizvoda i usluga kompanija MasterCard.

Trgovci i ponude trgovaca

Trgovci mogu ponuditi kompaniji MasterCard određene popuste, rabate i druge pogodnosti (npr. besplatnu isporuku) za kupovinu robe i usluga („Ponude“) koje će biti dostupne na MasterCard sajtu. Te ponude podležu određenim uslovima i mogu se menjati povremeno bez obaveštenja. Kompanija MasterCard ne snosi odgovornost za bilo koje gubitke ili štetu nastalu usled interakcije između Vas i trgovca u vezi sa tim ponudama. Osim onoga što je predviđeno ovim ugovoroma, sva pitanja, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na isporuku robe i usluga, povraćaj, garancije su isključivo između Vas i odgovarajućeg trgovca. Prihvatate da kompanija MasterCard ne podržava i ne garantuje za trgovce koji su dostupni preko MasterCard sajta niti za njihove ponude.

Nagradne igre

Povremeno ćemo Vas obaveštavati o određenim nagradnim igrama u vezi sa MasterCard karticama i brendom i drugim promocijama. Sve nagradne igre i promocije podležu zvaničnim Pravilima za nagradne igre i promocije i svim važećim zakonima i propisima.

Sadržaj trećih strana i linkovi ka drugim internet stranicama

MasterCard sajt može sadržati sadržaj trećih strana ili linkove ka drugim internet stranicama koje su potpuno nezavisne od ovog sajta. Sadržaj trećih strana i linkovi postoje samo zbog pogodnosti za korisnike i ne poseduju saglasnost, podršku ili garancije kompanije MasterCard. Štaviše, kompanija MasterCard nije odgovorna za tačnost, potpunost ili pouzdanost informacija trećih strana ili proizvode i usluge koji se nude ili prodaju preko povezanih internet sajtova i Vi preuzimate potpunu odgovornost za korišćenje informacija trećih strana. Svi dogovori, transakcije i drugi sporazumi između Vas i tih trećih strana su sklopljeni na Vaš sopstveni rizik. Kada kliknete na link treće strane, možete napustiti sajt MasterCard. Kompanija MasterCard ne prikuplja i ne kontroliše sve lične informacije koje unesete na tim sajtovima, već one podležu politici zašite privatnosti i pravilima korišćenja tog sajta. Molimo Vas da proverite politiku zaštite privatnosti na tim sajtovima za više informacija.

Politika zaštite privatnosti

Kompanija MasterCard prepoznaje značaj poštovanja privatnosti onih koji posećuju i koji žele da iskoriste programe i informacije na našem veb sajtu. MasterCard globalna politika zaštite privatnosti (link u nastavku) pruža informacije o tome šta možete da očekujete kada se prijavite na neki od naših programa ili kada pretražujete MasterCard sajt. Različite politike ili politike u vezi sa određenim programima mogu se primenjivati u vezi sa određenim programima ili određenim zemljama. Pogledajte link na dnu strane za primenljive verzije naše politike. Kliknite ovde da biste videli Globalnu politiku zaštite privatnosti..

Naknada štete

Slažete se da ćete obeštetiti i zaštititi kompaniju MasterCard i njene poslovne partnere, zaposlene i podružnice od odgovornosti, gubitaka, potraživanja i troškova, uključujući troškove advokata i troškove u vezi sa kršenjem ovih Uslova korišćenja ili Vašeg korišćenja Sajta. Zaštitićete i nadoknaditi štetu kompaniji MasterCard od svih potraživanja koja nastaju u vezi sa kršenjem autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih strana sadržanih u podnescima korisnika i/ili drugog kršenja zakona ili kršenja ugovornih obaveza u vezi sa podnescima korisnika. Zaštitićete i nadoknaditi štetu kompaniji MasterCard od svih potraživanja, štete ili troškova nastalih direktno ili indirektno usled korišćenja, objavljivanja, umnožavanja ili javnog prikazivanja podnesaka korisnika.

Odbijanje garancije

Kompanija MasterCard se trudi da svi materijali na sajtu budu tačni, međutim, tačnost se ne može garantovati i kompanija MasterCard ne preuzima odgovornost za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo koje informacije koja se nalazi na sajtu.

SAJT MASTERCARD I SAV SADRŽAJ NA NJEMU SU VAM PRUŽENI „U POSTOJEĆEM STANJU“ I „DOSTUPNI SU“, A SVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, OVIM PUTEM SE ODBIJAJU, UKLJUČUJUĆI I GARANCIJE U VEZI SA PODESNOŠĆU ZA PRODAJU, PRAVIMA/NEKRŠENJEM PRAVA, KVALITETOM INFORMACIJA ILI POGODNOŠĆU ZA ODREĐENU SVRHU. NIJEDNA INFORMACIJA KOJU DOBIJETE SA MASTERCARD SAJTA NE PREDSTAVLJA GARANCIJU. BEZ OGRANIČENJA, KOMPANIJA MASTERCARD ODBIJA SVE GARANCIJE U VEZI SA DOSTUPNOŠĆU SAJTA, DA ĆE MASTERCARD SAJT FUNKCIONISATI BEZ GREŠAKA, DA ĆE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE ILI DA JE MASTERCARD SAJT BEZ VIRUSA I DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. KORISTITE SAJT NA SOPSTVENI RIZIK, KAO I SVE SADRŽAJE KOJE PREUZIMATE ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJATE PREKO SAJTA I SNOSITE ISKLJUČIVU ODGOVORNOST ZA ŠTETU NANETU VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU ILI ZA GUBITAK PODATAKA KOJI MOŽE NASTATI USLED KORIŠĆENJA SAJTA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, ŠTETU OD KOMPJUTERSKIH VIRUSA. IMAJTE U VIDU DA NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE IMPLICITNIH GARANCIJA, TAKO DA SE NEKE OD GORE NAVEDENIH ODREDBI NE ODNOSE NA VAS.

Odbijanje naknade štete i ograničenja odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA MASTERCARD ILI NJENE PODRUŽNICE NISU ODGOVORNE ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, KAZNENU, PRIMERENU, POSLEDIČNU ILI BILO KOJU DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA OŠTEĆENJE IMOVINE, GUBITAK KORIŠĆENJA, GUBITAK POSLOVANJA, EKONOMSKI GUBITAK, GUBITAK PODATAKA ILI GUBITAK PROFITA, BEZ OBZIRA NA OBLIK DELOVANJA (UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA UGOVOR, NEMAR I DRUGE PROTIVPRAVNE RADNJE) KOJI NASTAJE ZBOG ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI PRISTUPOM MASTERCARD SAJTU ILI NJEGOVOM SADRŽAJU, ČAK IAKO SU KOMPANIJA MASTERCARD ILI NJENI POSLOVNI PARTNERI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNICI ILI PODRUŽNICE BILI SAVETOVANI DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA OBAVEZA KOMPANIJE MASTERCARD ZA SVU ŠTETU, GUBITKE I POSLEDICE DELOVANJA, BILO PUTEM UGOVORA, PROTIVPRAVNO (UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, NEMAR) ILI NA DRUGI NAČIN NE MOŽE BITI VEĆA OD IZNOSA KOJI STE PLATILI ILI OD STO DOLARA ($100) (U ZAVISNOSTI KOJI JE IZNOS MANJI), ZA PRISTUP ILI UČESTVOVANJE U BILO KOJOJ AKTIVNOSTI U VEZI SA MASTERCARD SAJTOM. ZAKON KOJI SE PRIMENJUJE MOŽDA NE DOZVOLJAVA OGRANIČENJE ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ILI SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, TAKO DA SE GORE NAVEDENA OGRANIČENJA NE MORAJU ODNOSITI NA VAS.

Neprimenljivost Uslova korišćenja na bilo koji ugovor sa korisnikom MasterCard kartice

Kompanija MasterCard je lider među organizacijama koje se bave uslugama plaćanja. Kompanija MasterCard nije finansijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekove ili platne kartice bilo koje vrste. Vaš ugovorni odnos je sa bankom ili finansijskom institucijom izdavaocem kartice, a ne direktno sa kompanijom MasterCard. Sva pitanja ili probleme u vezi sa MasterCard karticama ili računom korisnika kartica treba uputiti banci ili finansijskoj instituciji koja je izdala karticu, a ne kompaniji MasterCard. Kompanija MasterCard ima odnos sa bankom ili sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu, a taj odnos nije povezan sa pojedinačnim korisnicima ili računima za kreditne kartice.

MasterCard sajtom upravljaju kompanija MasterCard i njene podružnice.

Razno

Ove uslove korišćenja treba shvatiti, tumačiti i primenjivati isključivo u skladu sa zakonima države Njujork, Sjedinjene Američke Države, bez suprotstavljanja zakona. Izričito ste saglasni da svi pravni postupci koji nastaju direktno ili indirektno u vezi sa ovim Uslovima korišćenja treba da budu podneti federalnim ili državnim sudovima sa sedištem u Njujorku. Ovim dajete saglasnost i ličnu nadležnost predajete tim sudovima za potrebe delovanja u vezi sa MasterCard sajtom, Vašim pristupom njemu ili ovim Uslovima korišćenja.

Sadržaj i softver sa MasterCard sajta može da podleže izvoznoj nadležnosti SAD i uvoznoj nadležnosti drugih zemalja. U vezi sa Vašim korišćenjem sajta, Vi ste isključivo odgovorni za poštovanje postojećih uvoznih i izvoznih zakona i propisa u svim nadležnostima, uključujući, ali se ne ograničavajući na SAD Ministarstvo trgovine, Propise o izvozu, 15 CFR Parts 730-774, Propise o međunarodnoj trgovini oružjem, programa ekonomskih sankcija koje primenjuje odeljenje za kontrolu stranih sredstava i zakona o kontroli uvoza i izvoza drugih zemalja. Ne smete, direktno ili indirektno, koristiti, distribuirati, prenositi ili emitovati sadržaj ili softver sa sajta, bilo kao direktan proizvod ili slične materijale i proizvode, softvere ili druge tehničke informacije u koje je uključen sadržaj ili softver sa sajta, osim u skladu sa važećim zakonima o uvozu i izvozu i propisima odgovorajuće jurisdikcije.

Ne možete preneti prava data ovim Uslovima korišćenja. Kompanija MasterCard može preneti svoja prava i obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nezakonitom, ništavnom, nevažećom ili nesprovodivom, taj deo će biti izdvojen od ovih Uslova korišćenja i neće uticati na važenje i sprovodivost ostalih odredaba. Osim ako ovde nije drugačije propisano, Uslovi korišćenja su celovit ugovor između Vas i kompanije MasterCard. Određene odredbe Uslova korišćenja mogu biti zamenjene ili dodate putem određenih pravnih obaveštenja ili uslova koji se nalaze na određenim stranama, aplikacijama, alatkama ili drugim materijalima kojima pristupate na sajtu. Propuštanje kompanije MasterCard da primeni bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili drugih uslova neće se smatrati odricanjem od tih odredaba ili prava na sprovođenje tih odredaba. Ovi uslovi korišćenja i svi povezani dokumenti mogu biti prihvaćeni u elektronskoj formi (npr. elektronski ili na drugi način), a Vaše prihvatanje se smatra obavezujućim. Ovim ste saglasni da, bez ograničenja, nećete osporavati važenje ili sprovodivost ovih Uslova korišćenja i svih povezanih dokumenata.

korisničkom servisu i kontakt informacije
General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Phone: 1-800-MCAssist (1-800-622-7747)