Naziv kampanje: “KADA JEDNA SREDA POSTANE SREDA ZA DVOJE. NEPROCENJIVO”

Promotivna kampanja pod nazivom “KAD JEDNA SREDA POSTANE SREDA ZA DVOJE. NEPROCENJIVO” (u daljem tekstu: Kampanja) organizuje se u saradnji privrednog društva Mastercard Europe SA, Predstavništvo Mastercard Europe SA Beograd (u daljem tekstu: Mastercard) i lanca bioskopa CINEPLEXX SRB DOO BEOGRAD (u daljem tekstu Cineplexx) i lanca knjižara DELFI KNJIŽARE DOO (u daljem tekstu Delfi d.o.o.).

Organizator Kampanje

Kreativa Unlimited d.o.o. Beograd, u ime i za račun kompanije Mastercard, u saradnji Cineplexx i Delfi d.o.o. organizuje Kampanju pod nazivom: “Kada jedna sreda postane sreda za dvoje. Neprocenjivo“.

Kampanja se održava po pravilima sadržanim u Opštim uslovima kampanje.

Učesnici u Kampanji dužni su da se pridržavaju uslova i odredbi propisanih ovim pravilnikom pod nazivom Opšti uslovi kampanje.

    OPŠTI USLOVI KAMPANJE

Opšti uslovi Kampanje su definisani teritorijom i periodom trajanja Kampanje, pravom na učešće, mehanizmom Kampanje i njenim prestankom, kao i odgovornostima Organizatora.

Opšti uslovi Kampanje u skladu su sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Opšti uslovi kampanje objavljeni su na sajtu www.mastercard.com/rs i dostupni su svim zainteresovanim licima tokom trajanja Kampanje.

Organizator Kampanje zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni Opšte uslove kampanje i dužan je da učinjene izmene i/ili dopune bez odlaganja objavi na sajtu www.mastercard.com/rs.

Učesnik u Kampanji koji ne prihvati izmene i/ili dopune Opštih uslova kampanje može okončati svoje učešće u Kampanji.

Vremensko-prostorni okvir Kampanje

Kampanja “KAD JEDNA SREDA POSTANE SREDA ZA DVOJE. NEPROCENJIVO” sprovodi se na teritoriji Republike Srbije, i to u bioskopima Cineplexx u tržnom centru “Delta City” i “Ušće” u Beogradu, tržnom centru „Plaza“ u Beogradu, tržnom centru “Plaza” u Kragujevcu, tržnom centru “Stop Shop” u Nišu, kao i u knjižarama Delfi (38) na teritoriji Republike Srbije u periodu od 01.03.2017. godine do 06.12.2017. godine, svake prve srede u mesecu.

Organizator zadržava pravo da produži Kampanju ili da opozove Kampanju ukoliko za to bude bilo potrebe iz razloga što je količina promotivnog materijala (nagrada) ograničena.

U slučaju produžetka Kampanje ili opoziva Kampanje pre isteka perioda trajanja Kampanje organizator će obaveštenje o produžetku, odnosno opozivu objaviti na sajtu www.mastercard.com/rs.

Učesnici u Kampanji

Pravo da učestvuje u Kampanji ima svako fizičko lice koje ispunjava uslove utvrđene Opštim uslovima kampanje.

U Kampanji mogu da učestvuju samo lica starija od 18 godina.

Kartice koje učesnici mogu da koriste u promociji su beskontaktne Mastercard® i Maestro® kartice validne u Republici Srbiji u trenutku izvršenja transakcije i plaćanje navedenim karticama mora da bude izvršeno na beskontaktan način, i to prislanjanjem kartice na POS terminal.

Zaposleni u kompanijama Mastercard, Cineplexx i Delfi d.o.o. i lica koja su uključena u organizaciju i sprovođenje Kampanje, kao i članovi njihovih porodica (bračni drugovi i deca) ne mogu da učestvuju u ovoj Kampanji.

Organizator može, po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, isključiti učesnika iz Kampanje ukoliko ne ispunjava uslove ili krši odredbe Opštih uslova kampanje.

Postupak Kampanje

Kampanja se održava u periodu od 01.03.2017. godine do 06.12.2017. godine samo svake prve srede u mesecu u Cineplexx bioskopima na teritoriji Srbije i u svim Delfi d.o.o. knjižarama (38) na teritoriji Srbije.

Bioskopi Cineplexx

Za plaćanje bioskopske karte beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama, koje mora biti izvršeno prislanjanjem kartice na POS terminal na blagajnama Cineplexx bioskopa u Srbiji, svake prve srede u mesecu, učesnik u Kampanji kupovinom bioskopske karte u isto vreme dobija drugu kartu na poklon.

Kupljena bioskopska ulaznica beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama se odnosi isključivo za projekcije i transakcije izvršene svake prve srede u mesecu.

Knjižare Delfi d.o.o.

Za plaćanje beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama u iznosu od minimum 500,00 dinara, koje mora biti izvršeno prislanjanjem kartice na POS terminal na blagajnama knjižara Delfi d.o.o. na teritoriji Srbije svake prve srede u mesecu, dok traju zalihe, učesnik na poklon dobija knjigu izdavačke kuće Laguna, koja se nalazi na Laguninoj top listi.

Transakcija u Delfi d.o.o. knjižarama i bioskopima Cinepelxx se odnose isključivo na transakcije izvršene beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama svake prve srede u mesecu.

Broj poklon karata i knjiga u okviru ove Kampanje je ograničen.

Opoziv Kampanje

Organizator ima pravo da opozove Kampanju u bilo koje vreme u slučaju više sile ili iz drugih objektivnih razloga, te u slučaju isteka broja karata ili knjiga koje se daju na poklon, a čiji je broj ograničen.

U slučajevima iz prethodnog stava učesnicima Kampanje se ne vrši novčana nadoknada.

Isključenje odgovornosti

Organizator nije odgovoran za nemogućnost povraćaja ili za uplatu sredstava koji su van njegove kontrole.

Organizator nije odgovoran za tehničke probleme koje nije skrivio, a koji nastanu u vezi sa učešćem u Kampanji.

Svi sporovi između organizatora i učesnika u ovoj Kampanji rešavaju se mirnim putem.

Ukoliko spor nije moguće rešiti mirnim putem, stranke se mogu obratiti nadležnom sudu Republike Srbije.

Opšti uslovi kampanje obavezujući su za sve učesnike u Kampanji.

Sve primedbe učesnika u Kampanji, a koje se odnose na realizaciju Kampanje, učesnik u Kampanji može dostaviti organizatoru Kampanje, agenciji ,,Kreativa Unlimited”, na e-mail: office@kreativaunlimited.com ili se može obratiti organizatoru pozivom na broj telefona: + 381 11 711 55 117.