Naziv kampanje: "VIDJETI JE SRETNIJU OD SRETNOG KRAJA: NEPROCJENJIVO

Promotivna kampanja pod nazivom "VIDJETI JE SRETNIJU OD SRETNOG KRAJA: NEPROCJENJIVO" (u daljem tekstu Kampanja) organizuje se u saradnji kompanije Mastercard Europe SA, Predstavništvo Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu Mastercard) i lancem multipleks kina CineStar u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu CineStar).

Organizator Kampanje

Agencija McCANN d.o.o. Sarajevo, (u daljem tekstu Organizator) u ime kompanije Mastercard organizuje Kampanju u saradnji sa lancem multipleks kina CineStar.

Promotivna Kampanja se održava isljučivo po pravilima sadržanim u Općim uvjetima.

Opći uvjeti

Učesnici u Kampanji su dužni da se pridržavaju uvjeta i odredbi koje su opisane u ovom pravilniku pod nazivom Opći uvjeti.

Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa zakonodavstvom Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine i bit će postavljeni na sajtu www.mastercard.com/rs tokom cijelog perioda promotivne Kampanje.

Organizator i CineStar zadržavaju pravo da izmjene ili dopune Opće uvjete Kampanje i imaju obavezu da ih odmah objave na sajtu www.mastercard.com/rs Ukoliko se učesnik ne slaže sa izmjenama i dopunama Općih uvjeta Kampanje, može okončati svoje učešće.

Ovi Opći uvjeti i kampanja su u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine i sudstvo BiH je nadležno u slučaju sporova u vezi ove kampanje.

Teritorija i period sprovođenja Kampanje

Kampanja sprovodi se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i to u multipleksima CineStar Mostar (TC Mepass Mall), CineStar Bihać (Bingo Mall) i CineStar Tuzla (Bingo City Center), u periodu od 10.03.2017. do 31.12.2017. godine, svakog petka.

Organizator i CineStar zadržavaju pravo da produže period Kampanje ili da ga prekinu ukoliko za to ima potrebe, jer je količina nagrada ograničena.

Pravo na učešće

Pravo da učestvuje u promotivnoj Kampanji ima bilo koje fizičko lice koje ispunjava uvjete utvrđene Općim uvjetima Kampanje.

U Kampanji mogu da učestvuju samo lica starija od 18 godina.

Kartice koje učesnici mogu da koriste u Kampanji su beskontaktne Mastercard® i Maestro® kartice validne u Bosni i Hercegovini u trenutku izvršenja transakcije. Plaćanje ovim karticama mora da bude izvršeno na beskontaktan način, prislanjanjem kartice na POS terminal.

Zaposleni u kompaniji Mastercard, kao i Organizator i CineStar koji su uključeni u organizaciju i sprovođenje kampanje, kao i članovi njihovih porodica (bračni drugovi i djeca) ne mogu da učestvuju u ovoj Kampanji.

Organizator i CineStar može, po sopstvenom nahođenju i bez obavještenja da isključi učesnika iz Kampanje ukoliko ne ispunjava uvjete ili krši odredbe Općih uvjeta kampanje.

Mehanizam Kampanje

Kampanja se odvija u periodu od 10.03.2017. do 31.12.2017. godine, u CineStar kinima u Bihaću, Tuzli i Mostaru.

Za plaćanje kino ulaznice beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama, koje mora biti izvršeno prislanjanjem kartice na POS terminal, na blagajnama CineStara, svakog petka, učesnik u Kampanji dobija još jednu ulaznicu na dar koju može iskoristiti istog dana za istu projekciju prema raspoloživosti ulaznica. Riječ je o 2D kino ulaznici. Kupljene kino ulaznice beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama se odnose isključivo za projekcije petkom. Broj ulaznica u okviru ove Kampanje je ograničen.

Za plaćanje dvije kino ulaznice beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama koje mora biti izvršeno prislanjanjem kartice na POS terminal, na blagajnama CineStara, bilo koji dan, u periodu od 1.5. do 31.5.2017. i od 1.11. do 30.11.2017. učesnik u Kampanji dobija male kokice na dar. Ukoliko je riječ o petku za vrijeme ovih mjeseci, i učesnici uz to plate beskontaktnom Mastercard® ili Maestro® karticom, tada ostvaruju dva benefita: male kokice gratis i 1 dodatnu ulaznicu gratis samo na taj dan.

Prekid Kampanje

Organizator i CineStar imaju pravo da prekinu Kampanju u bilo koje vrijeme u slučaju više sile ili drugih objektivnih razloga, te u slučaju isteka broja gratis ulaznica čiji je broj organičen. U ovim slučajevima učesnicima Kampanje se ne vrši novčana nadoknada.

Odgovornost

Organizator i CineStar nisu odgovorni za nemogućnost povrata ili uplate sredstava koji su van njihove kontrole.

Organizator i CineStar nisu odgovorni za tehničke probleme koje nije skrivio, a koji nastanu u vezi sa učešćem u Kampanji.

Svi sporovi između Organizatora, CineStara i učesnika u ovoj Kampanji rješavaju se mirnim putem. Ako to nije moguće, stranke su saglasne da se ugovori nadležnost sudu u Sarajevu.

Ovi Opći uvjeti su obavezujući za sve učesnike u Kampanji.

Sve primjedbe učesnika u Kampanji, a koje se odnose na realizaciju Kampanje, učesnik može dostaviti organizatoru Kampanje, agenciji McCann d.o.o. Sarajevo na e-mail: neprocjenjivo@mccann.ba