Naziv kampanje: "KADA TI KINO DA VIŠE OD FILMA: NEPROCJENJIVO

Promotivna kampanja pod nazivom "KADA TI KINO DA VIŠE OD FILMA: NEPROCJENJIVO" (u daljem tekstu Kampanja) organizuje se u saradnji kompanije Mastercard Europe SA, Predstavništvo Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu Mastercard) i multipleks kina Cinema City u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Cinema City).

Organizator Kampanje

Agencija McCANN d.o.o. Sarajevo, (u daljem tekstu Organizator) u ime kompanije Mastercard organizuje Kampanju pod nazivom "KADA TI KINO DA VIŠE OD FILMA: NEPROCJENJIVO" u saradnji sa Cinema City.

Promotivna Kampanja se održava isljučivo po pravilima sadržanim u Općim uvjetima.

Opći uvjeti

Učesnici u Kampanji su dužni da se pridržavaju uvjeta i odredbi koje su opisane u ovom pravilniku pod nazivom Opći uvjeti.

Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa zakonodavstvom Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine i bit će postavljeni na sajtu www.mastercard.com/rs tokom cijelog perioda trajanja Kampanje.

Organizator i Cinema City zadržavaju pravo da izmjene ili dopune Opće uvjete Kampanje i imaju obavezu da ih odmah objave na sajtu www.mastercard.com/rs Ukoliko se učesnik ne slaže sa izmjenama i dopunama Općih uvjeta Kampanje, može okončati svoje učešće.

Ovi Opći uvjeti i kampanja su u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine i sudstvo BiH je nadležno u slučaju sporova u vezi ove kampanje.

Teritorija i period sprovođenja Kampanje

Kampanja se sprovodi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u multipleks kinu Cinema City u Sarajevu, u periodu od 13.03.2017. do 31.12.2017. godine, svakog ponedjeljka.

Organizator i Cinema City zadržavaju pravo da produže period Kampanje ili da ga prekinu ukoliko za to ima potrebe, jer je količina nagrada ograničena.

Pravo na učešće

Pravo da učestvuje u promotivnoj Kampanji ima bilo koje fizičko lice koje ispunjava uvjete utvrđene Općim uvjetima Kampanje.

U Kampanji mogu da učestvuju samo lica starija od 18 godina.

Kartice koje učesnici mogu da koriste u Kampanji su beskontaktne Mastercard® i Maestro® kartice validne u Bosni i Hercegovini u trenutku izvršenja transakcije. Plaćanje ovim karticama mora da bude izvršeno na beskontaktan način, prislanjanjem kartice na POS terminal.

Zaposleni u kompaniji Mastercard, kao i Organizator i Cinema City koji su uključeni u organizaciju i sprovođenje Kampanje, kao i članovi njihovih porodica (bračni drugovi i djeca) ne mogu da učestvuju u ovoj Kampanji.

Organizator i Cinema City može, po sopstvenom nahođenju i bez obavještenja da isključi učesnika iz Kampanje ukoliko ne ispunjava uvjete ili krši odredbe Općih uvjeta Kampanje.

Mehanizam Kampanje

Kampanja se odvija u periodu od 13.03.2017. do 31.12.2017. godine, u multipleks kinu Cinema City u Sarajevu.

Za plaćanje kino ulaznice beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama, koje mora biti izvršeno prislanjanjem kartice na POS terminal, na blagajnama kina Cinema City, svakog ponedjeljka, učesnik u Kampanji dobija još jednu ulaznicu na dar koju može iskoristiti istog dana za istu projekciju prema raspoloživosti ulaznica. Kupljene kino ulaznice beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama se odnose isključivo za projekcije ponedjeljkom. Broj ulaznica u okviru ove Kampanje je ograničen, 50 gratis ulaznica na dan.

Prekid Kampanje

Organizator i Cinema City imaju pravo da prekinu Kampanju u bilo koje vrijeme u slučaju više sile ili drugih objektivnih razloga, te u slučaju isteka broja gratis ulaznica čiji je broj organičen. U ovim slučajevima učesnicima Kampanje se ne vrši novčana nadoknada.

Odgovornost

Organizator i Cinema City nisu odgovorni za nemogućnost povrata ili uplate sredstava koji su van njihove kontrole.

Organizator i Cinema City nisu odgovorni za tehničke probleme koje nije skrivio, a koji nastanu u vezi sa učešćem u Kampanji.

Svi sporovi između Organizatora, Cinema City i učesnika u ovoj Kampanji rješavaju se mirnim putem. Ako to nije moguće, stranke su saglasne da se ugovori nadležnost suda u Sarajevu.

Ovi Opći uvjeti su obavezujući za sve učesnike u Kampanji.

Sve primjedbe učesnika u Kampanji, a koje se odnose na realizaciju Kampanje, učesnik može dostaviti Organizatoru Kampanje, agenciji McCann d.o.o. Sarajevo na e-mail: neprocjenjivo@mccann.ba