Regulament

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitară MasterCard „Plateste prin cardul tau MasterCard sau Maestro in vacanta ta de iarna si castiga premii", (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată în numele MasterCard România de către agenţia de publicitate S.C. B.V. McCann- Erickson S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, având Cod Unic de înregistrare 8084031, atribut fiscal RO, având număr de Operator de date cu caracter personal  6353, reprezentată de Dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General (denumită în continuare „Organizator”), reprezentat prin mandatar Ciama Alina, in baza Procurii autentificate sub nr. 7601/01.11.2011 de BNPA Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena cu sprijinul agentiei de marketing S.C. MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in str. Pictor Iosif Iser Nr. 19, sector 1, avand nr. de Operator de date cu caracter personal 298, reprezentata de Dl. Marian Seitan, in calitate de Director General.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.mastercard.ro/promotii.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil/act aditional la prezentul Regulament de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.mastercard.ro/promotii. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată pentru:
2.1. persoanele fizice cu resedinta sau domiciliul in Romania si varsta minim 18 ani impliniti pana la data promotiei, deţinători de carduri  emise sub marca MasterCard, debit/prepaid/credit sau Maestro.
2.2. persoanele fizice-imputernicite/desemnate in acest sens de catre persoanele juridice, deţinători de carduri  emise sub marca MasterCard, debit/prepaid/credit sau Maestro.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansată la data de 09.12.2013, ora 00:00 şi se va desfăşura până la data de 10.02.2014, ora 23:59. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa efectueze cel putin o tranzactie care sa indeplineasca cumulativ conditiile:
4.1. sa fie efectuata cu succes prin intermediul unui card bancar emis sub marca MasterCard, debit/prepaid/creditsau Maestro.
4.2. sa fie efectuata intr-o locatie comerciala din orice teritoriu, exclusiv Romania, care sa permita o astfel de modalitate de plata;
4.3. sa reprezinte contravaloarea platii unui bun sau serviciu, aceasta nefiind conditionata de un anumit plafon valoric minim sau maxim, realizata la punctul de vanzare fizic al unui comerciant;
4.4. sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare ale prezentului Regulament;
4.5. sa fie realizata in perioada promotiei, respectiv incepand cu 09.12.2013, ora 00:00 ora Romaniei si pana la 10.02.2014, 23:59 ora Romaniei.

Fiecare tranzactie ce indeplineste cumulativ conditiile prevazute de art. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. si 4.5 reprezinta o inscriere in promotie, deci o sansa suplimentara in tragerea la sorti.

SECŢIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIULUI

Pentru a putea castiga unul dintre premiile oferite in cadrul acestei promotii, participantii trebuie sa indeplineasca dispozitiile si conditiile mentionate la sectiunea 4 din Regulament. Nerespectarea uneia dintre acestea (dispozitii/conditii) este sanctionata cu invalidarea participantului. In cazul neprimirii de catre Organizator a refuzului de acceptare a premiului acordat, se va considera ca respectivul castigator a acceptat tacit participarea la prezenta promotie, conditiile acesteia, precum si premiul acordat. Castigatorul va primi premiul corespunzator tragerii la sorti.

Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorului, precum si castigul acestuia, prin intermediul site-ului oficial al campaniei, www.mastercard.ro/promotii.

Premiile campaniei sunt:
5.1. 1 (un) x Premiu I, care consta intr-un voucher As Travel, care poate fi utilizat pentru achizitionarea doar de la Agentia de Turism As Travel a unei excursii pentru orice teritoriu international, exclusiv Romania, in valoare de 26671 lei, impozit inclus;
5.2. 10 (zece) x Premii II, care constau in:
10 x Aparate foto Nikon D5100, 16.2MP + Obiectiv 55-200mm VR, fiecare aparat in valoare de 3140 lei TVA si impozit inclus.
Valoarea totala a premiilor, cu TVA si impozit inclus este: 58071 lei
Premiile si coordonatele/caracteristicile acestora nu pot fi modificate, mutate, inlocuite, ajustate sau oferite drept contravaloare in bani sau obiecte.

SECTIUNEA 6: TRAGEREA LA SORTI
In termen de 10 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei (pana in data de 20.02.2014), Organizatorul va primi prin intermediul bancilor participante, listate in Anexa 1- Banci participante, evidenta tuturor codurilor de autorizare aferente tranzactiilor calificabile pentru tragerea la sorti.

Codul de autorizare nu include date personale, date de card si nu poate fi asimilat unei persoane/ companii de orice alta terta parte, cu exceptia bancii emitente a cardului. Organizatorul va cumula toate codurile de autorizare primite de la toate bancile participante - listate in Anexa 1- Banci participante- si va forma baza de date din care se va face tragerea la sorti electronica.

In data de 24.02.2014, la sediul Media Post Hitmail, se va organiza tragerea la sorti electronica a codurilor de autorizare castigatoare. 
Codurile castigatoare se vor extrage in urmatoarea ordine:
- Prima (1) extragere va fi aferenta premiului I
- Urmatoarele 3 (trei) extrageri vor fi rezerve ale premiului I
- Urmatoarele 10 (zece) extrageri vor fi aferente premiilor II
- Urmatoarele 30 (treizeci) extrageri vor fi rezerve ale premiilor II 

SECŢIUNEA 7. CONTACTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIULUI
Contactarea castigatorilor se va derula astfel:
- In termen de 7 zile calendaristice de la data tragerii la sorti (pana in data de 03.03.2014), codurile castigatoare vor fi transmise bancilor participante aferente.
- In termen de 7 zile calendaristice de la data transmiterii catre bancile participante (pana in data de 10.03.2014), acestea vor facilita contactarea castigatorilor prin punerea la dispozitie a numelor si datelor de contact.

In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.
Castigatorii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

Castigatorii vor fi contactati de catre Organizator in termen maxim de 45 zile calendaristice de la data incheierii campaniei, pana in data de 27.03.2014. In eventualitatea in care, in termen de 3 zile calendaristice de la data inceperii demersurilor in vederea contactarii, Organizatorul nu poate contacta un castigator, Organizatorul are dreptul de  a-l invalida. Rezervele vor fi contactate in ordinea in care au fost trase la sorti conform punctului 6.

Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de Castigatori de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. Se considera ca un castigator nu poate fi contactat daca acesta nu raspunde la 2 telefoane/zi si 2 sms-uri/zi pe o perioada de 3 zile calendaristice.
Pentru a fi considerate valide, toate plangerile trebuie trimise pana in data de 31.03.2014. catre BV McCann Erickson SRL, cu sediul in Jules Michelet nr.18, sector 1, Bucuresti. Plangerile trebuie sa fie trimise in atentia d-lui Dragos Vintu si trebuie sa contina o descriere a situatiei care a generat plangerea precum si un numar valid de telefon.

Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul www.mastercard.ro/promotii in termen de 15 zile calendaristice de la validarea castigatorului. Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele interdictii ale castigatorilor, de inexistenta sau nevaliditatea documentelor de identitate sau de calatorie. Viza de calatorie, asigurarea de calatorie si alte cerinte referitoare la pasaport sunt în responsabilitatea castigatorilor.

Pentru a intra în posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe). Punerea in posesie se va considera momentul in care va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului care va fi trimis prin curier la adresa de corespondenta.Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiului. Premiul neacordat in cadrul promotiei se va anula si nu se va mai acorda.

SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Datele personale ale castigatorilor promotiei MasterCard – ,, Plateste prin cardul tau MasterCard sau Maestro in vacanta ta de iarna si castiga premii!"

sunt procesate in numele MasterCard de agentia de publicitate organizatoare B.V. McCann Erickson SRL doar cu scopul de a asigura indeplinirea conditiilor financiar-contabil legale pentru acordarea premiului. Informatiile aferente castigatorilor premiilor vor fi pastrate timp de 5 ani de zile conform legislatiei romane in vigoare.

Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii Campaniei vor oferi urmatoarele date personale: Nume, Prenume, Adresa, numar de telefon si CNP. In eventualitatea refuzului de oferire a datelor personale, castigatorii vor fi invalidati si se va considera ca au renuntat la premii.

Campania publicitară este deschisa persoanelor conform paragrafelor 2.1. si 2.2., cu excepţia angajaţilor MasterCard Europe sprl, ai B.V. McCann-Erickson S.R.L si ai celorlalte agentii implicate in implementarea acestei campanii precum şi a rudelor de gradul I (copii şi părinţi) şi soţului/soţiei celor menţionaţi mai sus, posesorilor de carduri emise sub marca MasterCard, debit/prepaid/credit sau Maestro ce tranzactioneaza in perioada campaniei conform criteriilor cumulative din sectiunea 4.

In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice, castigatoare va fi desemnata o persoana fizica desemnata de catre persoana juridica titulara a cardurilor prin o imputernicire/declaratie expresa in acest sens, emisa de persoana juridica respectiva. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorului, Organizatorul va contacta persoana fizica care are calitatea de reprezentant/imputernicit desemnat al persoanei juridice, in conformitate cu conditiile de validitate de mai sus.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR
Organizatorul, deţinând număr de Operator de date cu caracter personal  6353, se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participantului/castigatorului la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
Participantul la promoţie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
În cazul în care un participant doreşte ca datele personale să nu îi fie folosite în scopurile menţionate mai sus, sau, dacă doreşte să facă anumite rectificări sau modificări asupra informaţiilor transmise, va trebui să se întocmească o cerere în formă scrisă, datată şi semnată, adresată SC B.V. McCann-Erickson S.R.L. în Bucureşti, Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1.
Tragerea la sorti a castigatorilor se va face in baza unor coduri unice de tranzactionarea, fara prelucrarea de date cu caracter personal din partea Organizatorului.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului pe premiu, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, art.75 si 77.

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va începe la data de 09 decembrie 2013 şi va putea înceta înainte de 10 februarie 2014 numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea Campaniei sau dacă organizatorul promoţiei decide acest fapt, comunicând public încetarea promoţiei.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legea română. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 13. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorul nu îşi va asuma nici o răspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare la pretenţii asupra dreptului de proprietate asupra tranzacţiilor efectuate cu cardurile de debit/prepaid/creditMasterCard sau Maestro Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzacţiilor efectuate cu cardurile de debit/prepaid/creditMasterCard sau Maestro nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul nu este răspunzător pentru incidentele sau calitatea serviciilor aferente premiilor oferite in cadrul Campaniei.

 

 

Anexa 1- Banci participante

Alpha Bank Romania S.A.
ATE Bank Romania S.A.
Bancpost S.A.
Banca Comerciala Carpatica S.A.
Banca Comerciala Feroviara
Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A.
Banca Comerciala Romana S.A.
Banca Millennium S.A.
Banca Romanesca S.A.
Banca Transilvania S.A.
Bank Leumi Romania S.A.
Blom Bank France Paris S.A. Romania Branch
BRD Groupe Societe Generale
CEC BANK S.A.
Cetelem IFN S.A.
Credit Agricole Bank Romania
Credit Europe Bank
GE Garanti Bank S.A.
ING Bank N.V. Amsterdam - Bucharest Branch
LIBRA INTERNET BANK SA
NEXTEBANK S.A.
OTP Bank Romania S.A.
Piraeus Bank Romania S.A.
Raiffeisen Bank S.A.
Romanian International Bank S.A.
TBI Credit IFN S.A.
The Royal Bank of Scotland Plc.
Volksbank Romania S.A.
UniCredit Tiriac Bank SA