Politica de Confidenţialitate Safe Harbor

Effective Date: January 15, 2012

MasterCard International Incorporated (care activează în plan comercial sub denumirea de MasterCard Worldwide), precum şi companiile sale afiliate (generic denumite „MasterCard“), respectă principiile stabilite de Departamentul Comercial al S.U.A. privind colectarea, stocarea, utilizarea, transferul şi alte prelucrări ale Datelor Personale ale Consumatorului, transferate din Spaţiul Economic European (“SEE”) sau din Elveţia în Statele Unite:

  • Maestro International, Inc.
  • MasterCard Advisors, LLC
  • MasterCard Advisors, LLC Europe
  • MasterCard International Incorporated
  • MasterCard Technologies, LLC, cunoscută anterior ca, MasterCard International, LLC
  • Orbiscom Inc.

În sensul prezentei politici, „Consumator“ se referă la orice persoană fizică sau juridică (în măsura în care persoana juridică respectă legislaţia naţională privind protecţia datelor), dar exclude orice persoană în calitatea sa de fost, actual sau viitor angajat, agent, consultant sau contractant MasterCard.

„Date personale“ se referă la orice informaţii (i) transferate din SEE sau Elveţia către MasterCard în S.U.A. şi (ii) care sunt asociate cu o persoană fizică sau juridică identificată sau identificabilă (în măsura în care persoana juridică respectă legislaţia naţională privind protecţia datelor).

Certificarea Safe Harbor a MasterCard poate fi găsită la https://safeharbor.export.gov/list.aspx.


Pentru mai multe informaţii despre principiile Safe Harbor, www.export.gov/safeharbor. Pentru mai multe informaţii despre prelucrarea de către MasterCard a Datelor Personale ale Consumatorului, vă rugăm să vizitaţi Politica Globală de Confidenţialitate MasterCard..

Înapoi la început

Cum obţine MasterCard datele personale

Ca procesator de tranzacţii de plată cu cardul şi ca prestator de servicii conexe, MasterCard obţine Datele personale ale consumatorului de la instituţiile financiare şi de la alte entităţi ce au legătură cu tranzacţiile dvs. cu cardul de plată . În sensul prezentei politici, aceste instituţii financiare şi alte entităţi sunt definite ca „Membri“. Regulile MasterCard impun Membrilor MasterCard să respecte legislaţia naţională aplicabilă, care reglementează colectarea, utilizarea şi alte prelucrări ale Datelor personale ale consumatorului. Împreună cu Membrii săi, MasterCard urmăreşte să garanteze că Datele personale ale consumatorului sunt protejate în conformitate cu principiile de confidenţialitate Safe Harbor, după cum se specifică în prezenta politică.

De asemenea, MasterCard poate colecta Datele personale direct de la Consumatori. De exemplu, colectarea poate avea loc când un Consumator vizitează un site MasterCard şi furnizează Datele sale personale către MasterCard.

În toate cazurile, după cum este descris mai jos, practicile MasterCard în ceea ce priveşte colectarea, stocarea, utilizarea, transferul, precum şi alte prelucrări ale Datelor personale ale consumatorului, sunt conforme cu principiile Safe Harbor de notificare, alegere, transfer ulterior, acces, securitate, integritate a datelor, punere în aplicare şi supraveghere.

Notificare

MasterCard oferă informaţii în Politica sa Globală de Confidenţialitate despre practicile privind Datele personale ale consumatorului. De asemenea, MasterCard şi-a informat Membrii că pot fi responsabili pentru furnizarea notificărilor corespunzătoare către Consumatorii ale căror Date personale sunt transferate în S.U.A.

Opţiuni

În condiţiile în care MasterCard colectează Datele Personale direct de la Consumatori, compania oferă Consumatorilor oportunitatea de a opta dacă MasterCard poate (i) dezvălui Datele lor Personale anumitor părţi terţe sau (ii) utiliza Datele lor Personale cu un scop incompatibil cu scopul pentru care informaţiile au fost iniţial colectate sau autorizate ulterior de persoana fizică. Consumatorii pot contacta MasterCard, conform indicaţiilor de mai jos, privind utilizarea sau dezvăluirea Datelor lor Personale de către companie.

În cazul în care MasterCard primeşte Date Personale despre Consumatori cu care MasterCard nu are o relaţie directă, MasterCard îşi informează Membrii că sunt responsabili să ofere persoanelor fizice în cauză posibilitatea de a alege dacă Datele lor Personale pot fi sau nu dezvăluite de către MasterCard anumitor terţi sau utilizate într-un scop incompatibil cu scopul pentru care informaţiile au fost iniţial colectate sau autorizate ulterior de persoana fizică.

Înapoi la început

Transferul ulterior al Datelor personale

MasterCard poate divulga Datele Personale ale Consumatorului următoarelor tipuri de terţi:

  • Membrilor, comercianţilor şi altor entităţi cu scopul autorizării, înregistrării, compensării şi decontării pentru tranzacţiile cu cardul de plată şi de a desfăşura activităţi corelate, precum facturarea, colectarea şi prevenirea de fraude;
  • afiliaţilor MasterCard cu scopul de a procesa tranzacţiile cu cardul de plată şi de a efectua analize de date, precum şi
  • furnizorilor de servicii pe care MasterCard i-a angajat să presteze servicii în numele său.

MasterCard impune furnizorilor de servicii cărora le dezvăluie Datele Personale ale Consumatorului şi care nu se supun legilor bazate pe Directiva Privind Protecţia Datelor Personale a Uniunii Europene 95/46 sau Legea Elveţiană Privind Protecţia Datelor Personale fie (i) să adere la principiile Safe Harbor, fie (ii) să fie de acord prin contract să ofere cel puţin nivelul de protecţie a Datelor Personale impus de principiile Safe Harbor.

De asemenea, MasterCard poate divulga Datele Personale ale Consumatorului, fără a oferi persoanelor fizice posibilitatea de a renunţa la această opţiune, (i) în cazul în care este obligată prin lege sau proceduri legale, (ii) în cazul în care este obligată de autorităţile de aplicare a legii sau (iii) în cazul în care MasterCard consideră că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni prejudicii fizice sau pierderi financiare sau dacă divulgarea priveşte investigarea unei activităţi frauduloase sau ilegale, suspectate sau reale.

De asemenea, MasterCard îşi rezervă dreptul de a transfera Datele Personale ale Consumatorului, în cazul în care compania vinde sau transferă integral sau parţial afacerea sau activele sale (inclusiv în caz de reorganizare, dizolvare sau lichidare). În cazul în care o astfel de vânzare sau un astfel de transfer are loc, MasterCard va depune eforturi rezonabile pentru a îndruma cesionarul să utilizeze Datele Personale ale Consumatorului în conformitate cu Politica Globală de Confidenţialitate MasterCard. În urma vânzării sau a transferului, Consumatorii pot contacta entitatea către care MasterCard a transferat Datele lor Personale, împreună cu orice întrebări legate de prelucrarea informaţiilor respective.

Pentru informaţii suplimentare despre scopurile pentru care MasterCard poate dezvălui Datele personale ale consumatorului, vizitaţi Politica Globală de Confidenţialitate a companiei.

Înapoi la început

Acces

Atunci când este cazul, MasterCard oferă Consumatorilor săi acces rezonabil la Datele Personale pe care MasterCard le stochează despre ei. De asemenea, MasterCard asigură o posibilitate rezonabilă pentru Consumatori de a corecta, modifica sau şterge informaţiile respective, dacă sunt incorecte. MasterCard poate limita sau refuza accesul la Datele Personale ale Consumatorului, dacă accesul este împovărător sau costisitor în situaţia respectivă ori în oricare altă situaţie permisă de principiile Safe Harbor. Consumatorii pot solicita accesul la Datele lor Personale contactând MasterCard, conform indicaţiilor de mai jos.

În condiţiile în care MasterCard primeşte Date Personale despre Consumatorii cu care MasterCard nu are o relaţie directă, MasterCard şi-a informat Membrii că sunt responsabili să ofere Consumatorilor acces la Datele Personale, precum şi dreptul de a corecta, modifica sau şterge informaţiile incorecte. În aceste condiţii, Consumatorii sunt sfătuiţi să-şi direcţioneze întrebările către Membrul respectiv. MasterCard solicită Membrilor săi să-şi stabilească procedurile corespunzătoare pentru gestionarea cererilor Consumatorilor privind accesul la corectarea şi ştergerea Datelor Personale. În cazul în care Consumatorul nu poate contacta Membrul respectiv sau dacă nu obţine un răspuns de la Membru, MasterCard va furniza asistenţa necesară în vederea înaintării cererii persoanei fizice către Membrul în cauză.

Securitatea

MasterCard întreprinde măsuri adecvate pentru a proteja Datele Personale ale Consumatorului împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare şi accesului, divulgării, modificării şi distrugerii neautorizate.

Integritatea datelor

MasterCard întreprinde măsuri pentru a se asigura că Datele Personale ale Consumatorului, pe care compania le prelucrează, sunt (i) relevante pentru scopurile în care urmează să fie utilizate, (ii) demne de încredere pentru utilizarea propusă şi (iii) corecte, complete şi actuale. MasterCard depinde de Consumatorii relevanţi şi de partenerii săi pentru a actualiza şi corecta Datele Personale în măsura necesară pentru scopurile în care informaţiile au fost colectate sau autorizate ulterior de persoanele fizice. Consumatorii pot contacta MasterCard, după cum este indicat mai jos, pentru a solicita actualizarea sau corectarea Datelor Personale de către MasterCard.

În plus, MasterCard şi-a informat Membrii că sunt responsabili de luarea de măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că Datele Personale ale Consumatorului, pe care le prelucrează, sunt demne de încredere în vederea utilizării propuse şi sunt corecte, complete şi actuale.

Înapoi la început

Punerea în aplicare şi supravegherea

MasterCard a stabilit proceduri pentru verificarea periodică a implementării şi respectării principiilor Safe Harbor. MasterCard desfăşoară anual o autoevaluare a practicilor privind Datele Personale ale Consumatorului pentru a verifica veridicitatea certificărilor şi declaraţiilor companiei, referitoare la practicile sale de confidenţialitate şi dacă aceste practici au fost implementate conform declaraţiilor.

Consumatorii pot înainta o reclamaţie privind prelucrarea de către MasterCard a Datelor lor Personale la Biroul MasterCard de Protecţie şi Utilizare Globală a Datelor, ale cărui informaţii de contact sunt mai jos. Dacă reclamaţia nu poate fi soluţionată prin intermediul procedurilor interne MasterCard, MasterCard va coopera cu JAMS în conformitate cu Regulile Internaţionale de Mediere JAMS, disponibile pe web site-ul JAMS la www.jamsadr.com/rules-international-rules. MasterCard va lua măsuri pentru a remedia orice situaţie conflictuală, care rezultă din nerespectarea principiilor Safe Harbor. Vă rugăm să contactaţi MasterCard, conform specificaţiilor de mai jos, pentru a adresa orice reclamaţii privind practicile companiei, legate de Datele Personale ale Consumatorului.

În condiţiile în care MasterCard primeşte Date Personale despre Consumatorii cu care MasterCard nu are o relaţie directă, Consumatorii pot înainta către Membrul respectiv reclamaţii privind prelucrarea Datelor lor Personale, în conformitate cu procedura Membrului de soluţionare a disputelor. MasterCard va participa la această procedură la cererea Membrului sau a Consumatorului. Dacă disputa nu poate fi soluţionată prin procedura internă a Membrului de soluţionare a disputelor, Consumatorul poate înainta reclamaţia pentru mediere de către JAMS, în conformitate cu Regulile Internaţionale de Mediere JAMS.

Medierea JAMS poate fi iniţiată conform Regulilor Internaţionale de Mediere JAMS. Mediatorul poate propune orice măsură reparatorie adecvată, precum publicarea constatărilor de nerespectare, plata compensatorie pentru pierderile suferite, ca urmare a neconformităţii sau încetarea prelucrării Datelor Personale ale Consumatorului care a înaintat reclamaţia. MasterCard îşi va asuma costurile taxelor administrative, dacă mediatorul face o recomandare scrisă, prin care găseşte compania MasterCard vinovată de încălcarea obligaţiilor sale, potrivit Safe Harbor. De asemenea, mediatorul Consumatorului se poate adresa U.S. Federal Trade Commission, care are competenţa de punere în aplicare a normelor Safe Harbor asupra MasterCard.

Cum puteţi contacta MasterCard

Pentru a contacta MasterCard în legătură cu întrebări şi nelămuriri despre această Politică de confidenţialitate Safe Harbor sau despre practicile MasterCard privind Datele personale ale consumatorului, click aici sau scrieţi-ne la:


Global Privacy & Data Usage Officer
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Înapoi la început