Personlige Kort

Merchants

About Us

MasterCard Worldwide –


Globale retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 29. desember 2009

MasterCard International Incorporated (med forretningsnavnet MasterCard Worldwide) og dets partnere (samlet kalt "MasterCard") respekterer ditt personvern. Disse globale retningslinjene for personvern beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker disse opplysningene, hvem vi deler dem med og valgene du kan ta vedrørende vår bruk av opplysningene. Vi beskriver også tiltakene vi bruker for å beskytte opplysningene og hvordan du kan ta kontakt med oss vedrørende personvernpraksisen vår.

Personvernpraksisen vår kan variere mellom landene vi driver virksomhet i, for å gjenspeile lokal praksis og lovbestemte krav.

På denne siden:

Opplysninger som vi samler inn

MasterCard kan innhente opplysninger om deg fra ulike kilder. Vi kan innhente informasjon om deg i vår rolle som behandler av betalingskorttransaksjoner. Vi kan også ha et mer direkte forhold til deg, og du kan velge å gi oss personopplysninger i forbindelse med dette forholdet.

Som behandler av betalingskorttransaksjoner og leverandør av tilknyttede tjenester innhenter vi personopplysninger om deg fra finansinstitusjoner og andre parter i forbindelse med betalingskorttransaksjonene dine. Vi kan også innhente opplysninger om deg fra selskaper som bruker MasterCard-produkter og -tjenester, offentlig tilgjengelige informasjonssystemer, forbrukerrapporteringsinstanser og kommersielle informasjonstjenester.

Du kan i tillegg velge å sende inn opplysninger direkte til oss. Dette kan du for eksempel gjøre på nettstedene våre i forbindelse med MasterCard-produkter eller tjenester, når du benytter et tilbud eller deltar i en kampanje, eller i forbindelse med et faktisk eller potensielt forretnings- eller ansettelsesforhold med oss.

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon (som navn, post- eller e-postadresse og telefon- eller faksnummer)
 • Forretningsmessig kontaktinformasjon (som stillingsbetegnelse, avdeling og navn på organisasjonen)
 • Brukernavn og passord
 • Betalingskortinformasjon
 • Finansiell informasjon (for eksempel bankkontoinformasjon og informasjon som kan finnes i en forbrukerrapport)
 • PIN- eller tilgangskode (for eksempel en SecurID®- eller SoftID®-kode)
 • Kontaktinformasjon for venner eller andre som du ønsker at vi skal kontakte
 • Innhold som du gjør tilgjengelig (for eksempel fotografier, artikler og kommentarer)
 • Informasjon om ansettelse
 • Annen informasjon (for eksempel atferd og preferanser i forbindelse med kjøp, foretrukket språk, alder, fødselsdato, kjønn og familiestatus)

Enkelte opplysninger samles inn automatisk, for eksempel via cookies og web beacons, når du besøker nettstedene våre. Opplysningene vi samler inn på denne måten, omfatter IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, henvisende URL-er, informasjon om handlinger utført på et nettsted og dato og klokkeslett for nettstedbesøk. En cookie er en tekstfil som plasseres på datamaskinens harddisk av en nettserver. Et web beacon, også kjent som Internett-merke, pikselmerke eller gjennomsiktig GIF, brukes til å sende informasjon tilbake til en nettserver.

tilbake til toppen


Hvordan vi bruker opplysningene vi samler inn

Vi kan bruke opplysningene vi innhenter om deg til å

 • behandle betalingskorttransaksjonene dine (herunder authorization, clearing, settlement, chargebacks og andre tilknyttede aktiviteter for konfliktløsning)
 • beskytte mot og forhindre bedrageri, uautoriserte transaksjoner, erstatningskrav og annet erstatningsansvar og administrere risikoeksponering og kvaliteten på produkt- og tjenestetilbudet
 • opprette og administrere nettkontoen din og svare på spørsmål fra deg
 • tilby, administrere og kommunisere med deg om produkter, tjenester og kampanjer (herunder konkurranser, premietrekninger, programmer og andre tilbud)
 • publisere forretningsregistre (som kan omfatte forretningsmessig kontaktinformasjon)
 • drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (herunder utvikling av nye produkter og tjenester, administrere kommunikasjonsmidlene våre, fastslå effektiviteten av reklamevirksomheten vår, analysere produktene, tjenestene og nettstedene våre, forbedre funksjonene på nettstedene våre og utføre regnskaps-, revisjons-, fakturerings-, avstemmings- og innsamlingsaktiviteter)
 • overvåke bruken av og forbedre våre interaktive aktiva
 • utføre dataanalyser (inkludert anonymisering av personopplysninger)
 • evaluere din jobbinteresse og kontakte deg vedrørende mulig ansettelse hos MasterCard
 • håndheve våre vilkår for bruk
 • overholde gjeldende lovbestemte krav og bransjestandarder samt retningslinjene våre

Vi kan også bruke informasjonen på andre måter, og vi vil opplyse om dette når vi samler inn opplysningene.

tilbake til toppen


Opplysninger som vi deler med andre

Vi vil ikke selge eller på annet vis bekjentgjøre personopplysninger som vi samler inn om deg, med unntak av det som er beskrevet her.

Vi videreformidler opplysninger for å kunne utføre betalingskorttransaksjoner og andre aktiviteter som du ber om. Vi kan dele personopplysningene som vi samler inn, med partnerne våre, finansinstitusjoner som utsteder betalingskort eller behandler betalingskorttransaksjoner, parter som bidrar til å forhindre betalingskortsvindel, og forhandlere. I denne sammenhengen oppgir vi opplysninger om transaksjoner som MasterCard behandler, til finansinstitusjonene som kortholderne tilhører. Vi kan i tillegg dele personopplysninger med andre tredjeparter så lenge personen som opplysningene tilhører, samtykker i dette.

Vi kan også dele opplysningene med tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne. Vi gir ikke tillatelse til disse tjenesteleverandørene å bruke eller bekjentgjøre opplysningene, med unntak av der dette er nødvendig for å utføre visse tjenester på våre vegne eller for å overholde lovbestemte krav. Vi krever i kontrakten som vi har med disse tjenesteleverandørene, at de må iverksette formålstjenlige tiltak for å beskytte personopplysningene de håndterer på våre vegne.

Vi vil kunne utlevere opplysninger om deg til tredjeparter, inkludert våre tilknyttede selskaper (for eksempel MasterCard Advisors, LLC, Maestro U.S.A., Inc., MasterCard International, LLC Europe), finansinstitusjoner som utsteder MasterCard kort (for eksempel din bankforbindelse som utsteder kortet) eller til finansinstitusjoner som er involvert i prosessering av betalingstransaksjoner (for eksempel handelsforetakets bank), virksomheter som bistår i arbeidet med bekjempelse av misbruk av betalingskort (for eksempel virksomheter som tilbyr tjenester i kampen mot hvitvaskings eller bedrageri) og til butikker som aksepterer bruk av MasterCard.

På nettstedene våre kan du velge å bruke visse funksjoner som vi tilbyr i samarbeid med andre parter. Disse funksjonene, som omfatter geografisk lokalisering og verktøy for å holde kontakten med familie og venner, drives av tredjeparter som ikke er tilknyttet MasterCard. Disse tredjepartene kan bruke personopplysninger i tråd med egne retningslinjer for personvern. Den aktuelle tredjeparten er identifisert på nettstedene der slike funksjoner tilbys. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom tredjepartens retningslinjer for personvern hvis du bruker de aktuelle funksjonene.

Vi kan også videreformidle informasjon om deg (i) hvis dette kreves av oss i henhold til loven eller en juridisk prosess, (ii) til politimyndigheter eller andre offentlige organer, eller (iii) når vi mener slik videreformidling er nødvendig eller formålstjenlig for å unngå fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk bedragersk eller ulovlig aktivitet.

Vi forbeholder oss også retten til å videreformidle personopplysninger om deg hvis vi selger eller overfører hele eller en del av virksomheten vår eller våre aktiva. Skulle et salg eller en overføring finne sted, vil vi iverksette rimelige tiltak for å anmode mottakeren om å bruke personopplysningene som du har gitt til oss, på en måte som er i tråd med våre retningslinjer for personvern. Etter et salg eller en overføring kan du kontakte parten vi overførte personopplysningene til, hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av opplysningene dine.

tilbake til toppen


Dine rettigheter og valg

Du kan ha visse rettigheter i forbindelse med personopplysningene vi oppbevarer om deg. Vi tilbyr deg visse valg om hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi bruker disse opplysningene og hvordan vi kommuniserer med deg.

Du kan velge ikke å oppgi personopplysninger til MasterCard ved å unngå å utføre en transaksjon med et betalingskort. Du kan også unnlate å sende inn opplysninger direkte til oss.

Du kan velge ikke å ha et unikt identifikasjonsnummer tilordnet datamaskinen din via en cookie for å unngå at vi samler og analyserer data fra deg mens du er på nettstedene våre. Hvis du ønsker å reservere deg mot slike cookies, klikker du her. De fleste nettlesere vil fortelle deg hvordan du blokkerer nye cookies, hvordan du kan bli varslet når du mottar en ny cookie og hvordan du sletter eksisterende cookies. Vær imidlertid oppmerksom på at du kanskje ikke kan dra full nytte av alle funksjonene på nettstedene uten cookies.

Det kan være at vi bruker serviceleverandører for å annonsere på tredjeparters nettsteder. Det kan hende at de bruker informasjonskapsler til å vise deg annonser. Du kan gi serviceleverandørene beskjed om ikke å bruke informasjonskapsler til å vise deg annonser, ved å klikke på alternativet for å reservere deg mot informasjonskapsler.

Du kan når som helst be oss om ikke å sende deg e-postreklame, ved å klikke på koblingen for å stoppe å abonnere på slikt materiale i e-posten som du mottar fra oss, eller ved å kontakte oss som angitt nedenfor. Du kan også reservere deg mot e-postreklame fra MasterCard ved å klikke her. Du kan stoppe postreklame fra MasterCard ved å følge reservasjonsanvisningene som kan følge med det aktuelle kampanjebladet. Du kan også reservere deg mot postreklame fra oss ved å kontakte oss som angitt nedenfor. Det kan hende du mottar postreklame fra andre parter med en MasterCard-, Maestro- eller Cirrus-logo. Kontakt disse partene for å utøve dine rettigheter i forbindelse med slike kommunikasjonsmidler. Som angitt ovenfor kan vi anonymisere personopplysninger for å utføre dataanalyser. Du kan reservere deg mot dette ved å klikke her.

Hvis din arbeidsgiver gir personopplysningene dine til MasterCard, kan du ha visse valg med hensyn til hvordan MasterCard bruker eller videreformidler opplysningene. Kontakt arbeidsgiveren din for å høre om og endre disse valgene.

Du kan trekke tilbake ethvert samtykke som du tidligere har gitt oss, eller når som helst, med legitim begrunnelse, protestere på behandlingen av personopplysningene dine. Vi følger ønskene dine så snart du opplyser oss om dem. Det kan i noen tilfeller hende at du ikke kan dra nytte av visse MasterCard-produkter eller -tjenester hvis du trekker tilbake ditt samtykke til MasterCards bruk eller videreformidling av personopplysningene dine.

Hvis du befinner deg i EØS-området eller Sveits, kan du be oss om ikke å dele personopplysningene dine med tredjeparter, med unntak av (i) med tjenesteleverandører som vi har engasjert for å utføre tjenester på våre vegne, (ii) hvis vi selger eller overfører hele eller en del av virksomheten vår eller våre aktiva, (iii) hvis slik videreformidling kreves av loven eller en juridisk prosess, (iv) med politimyndigheter eller andre offentlige organer, eller (v) når vi mener at videreformidling er nødvendig eller formålstjenlig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk bedragersk eller annen ulovlig aktivitet. Hvis du befinner deg i EØS-området eller Sveits, bruker vi personopplysningene om deg bare til de formålene som er angitt i disse retningslinjene, hvis ikke vi har lovlig grunn, f.eks. samtykke, til å bruke dem til andre formål. Der loven krever det, innhenter MasterCard ditt forhåndssamtykke på innsamlingstidspunktet til å bruke (i) personopplysninger til reklameformål og (ii) personopplysninger som anses som sensitive ifølge gjeldende lov.

I henhold til gjeldende lovgivning kan du ha rett til å få tilgang til og motta informasjon om personopplysningene vi samler inn om deg, oppdatere og korrigere feil i personopplysningene og blokkere eller slette opplysningene etter ønske. Retten til tilgang til personopplysninger kan i enkelte tilfeller være begrenset av lokale lovbestemte krav.

Hvis du ønsker å oppdatere preferansene dine, be oss om å fjerne deg fra postlistene våre eller sende inn en forespørsel, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

tilbake til toppen


Dataoverføringer

Vi kan overføre personopplysningene vi samler inn om deg, til andre land enn landet der informasjonen ble samlet inn. Disse landene har kanskje ikke de samme lovene om databeskyttelse som landet du opprinnelig oppga opplysningene i. Når vi overfører opplysningene dine til andre land, vil vi beskytte opplysningene som beskrevet i disse globale retningslinjene for personvern.

MasterCard er sertifisert under Safe Harbor-rammeavtalen for personvern, som utarbeidet av USAs handelsdepartement, vedrørende innsamling, lagring, bruk, overføring og annen behandling av personopplysninger overført fra EØS-området eller Sveits til USA. Klikk her for å vise Safe Harbor-retningslinjene våre for personvern. Hvis du befinner deg i EØS-området eller Sveits, følger vi gjeldende lovkrav og gir god beskyttelse angående overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området eller Sveits. MasterCard er sertifisert under Safe Harbor-rammeavtalen for personvern, som utarbeidet av USAs handelsdepartement, Europakommisjonen og Sveits, vedrørende innsamling, lagring, bruk, overføring og annen behandling av personopplysninger overført fra EØS-området eller Sveits til USA. Klikk her for å vise Safe Harbor-retningslinjene våre for personvern.

tilbake til toppen


Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

Vi har iverksatt formålstjenlige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak utviklet for å beskytte personopplysningene du gir oss, mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, videreformidling eller bruk. Vi bruker SSL-kryptering på en rekke av nettstedene som vi overfører bestemte personopplysninger fra.

tilbake til toppen


Koblinger til andre nettsteder

Nettstedene våre kan av praktiske hensyn ha koblinger til andre nettsteder. Disse nettstedene kan være uavhengige av MasterCard. Tilkoblede nettsteder kan ha egne retningslinjer for personvern, og vi anbefaler på det sterkeste at du leser disse hvis du besøker slike nettsteder. MasterCard er ikke ansvarlig for tilkoblede nettsteders innhold eller retningslinjer for personvern eller bruk av nettstedet, når slike tilkoblede nettsteder ikke eies eller kontrolleres av MasterCard.

tilbake til toppen


Oppdateringer av retningslinjene våre for personvern

Disse globale retningslinjene for personvern kan oppdateres med jevne mellomrom og uten forvarsel for å gjenspeile endringer i hvordan vi behandler personopplysninger. Du vil se en tydelig merknad på nettstedene våre når vi gjør større endringer i de globale retningslinjene for personvern, og øverst i retningslinjene ser du når de sist ble oppdatert.

tilbake til toppen


Hvordan du kontakter oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse globale retningslinjene for personvern, eller hvis du vil oppdatere opplysningene eller preferansene dine, kan du klikke her. Du kan også skrive til:

Kontakt for globale retningslinjer for personvern og databruk
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Hvis du befinner deg i EØS-området eller Sveits, kan MasterCard Europe SA være den parten som behandler personopplysningene om deg. Hvis du skal benytte deg av retten til å få tilgang til, korrigere, blokkere eller slette eller protestere mot behandlingen av personopplysningene om deg, kan du kontakte oss ved å klikke her eller skrive til oss:

Global Privacy & Data Usage Officer
MasterCard Europe SA
Chausee de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
Belgium

tilbake til toppen