Online overzicht

Maandelijks ontvangt u een online en/of papieren overzicht* van alle transacties die u in de betreffende maand heeft verricht. Uw online overzicht is altijd up to date en overal beschikbaar. Van elke transactie staat de datum, naam van de acceptant en het bedrag aangegeven. Duidelijk en gemakkelijk!

Mocht u vragen hebben over uw transactieoverzicht, dan kunt u best contact opnemen met uw bank of kaartuitgevende instantie.

*Het is afhankelijk van uw bank of kaartuitgevende instantie of u een papieren overzicht ontvangt en/of een online overzicht kunt raadplegen.