MasterCard® Worldwide

Lietošanas noteikumiIevads

Maksājumu organizācija MasterCard International Incorporated ("MasterCard®" jeb "Mēs") piedāvā vietni www.mastercard.us ("MasterCard® vietne") jūsu personīgai lietošanai informācijas, izglītības un izklaides vajadzībām. Jūs varat brīvi pārlūkot MasterCard® vietni, lejupielādēt saturu vai lietot to citiem nolūkiem. Piekļūstot MasterCard® vietnei un lietojot to, jūs piekrītat un apņematies ievērot turpmāk minētos lietošanas noteikumus ("Lietošanas noteikumi") bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, nelietojiet MasterCard® vietni.

Saturs:

Vietnes satura izmantošanas tiesības

Mēs jums piešķiram ierobežotu, neekskluzīvu un atsaucamu licenci jebkāda veida satura aplūkošanai, kopīgošanai, drukāšanai vai lejupielādēšanai no MasterCard® vietnes saskaņā ar turpmāk izklāstīto, ja tas paredzēts jūsu personīgai lietošanai. Jums netiek piešķirtas tiesības licencēt, pārpublicēt, izplatīt, kopēt, piešķirt, izsniegt apakšlicenci, pārsūtīt, pārdot, sagatavot atvasinātus darbus vai kā citādi izmantot jebkādu MasterCard® vietnes saturu citiem nolūkiem, ja vien tas nav paredzēts jūsu personīgai lietošanai. Nevienu satura daļu nav atļauts jebkādā veidā reproducēt vai iekļaut jebkurā datu izgūšanas sistēmā, tostarp elektroniskā vai mehāniskā, ja vien tas nav paredzēts jūsu personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot MasterCard® vietni vai piekļūt tai jebkādā veidā, kas varētu bojāt un pasliktināt vai kas bojā un pasliktina MasterCard® vietni vai kādu citu MasterCard® vietni uzturošo serveri vai tīklu, vai traucē jebkurai citai personai brīvi izmantot mājas lapu. Jums arī tiek piešķirtas ierobežotas, atsaucamas un neekskluzīvas tiesības izveidot hipersaiti uz vietni vai jebkādu tajā esošo saturu tiktāl, ciktāl saite neattēlo MasterCard® vai tās produktus vai pakalpojumus nepatiesā, maldinošā, noniecinošā vai citādi aizskarošā veidā, vai neietver norādes par MasterCard® sadarbību ar jums vai akceptu jūsu tīmekļa vietnei, lapai vai saturam.

Lai piekļūtu vietnei, nav atļauts izmantot automatizētas sistēmas (piem., robotus, zirnekļus, u.c.). Jūs piekrītat nevākt citu vietnes lietotāju personiski identificējamo informāciju, pārdot vai kā citādi izmantot šo informāciju.
Izņemot ierobežotās tiesības, kas skaidri piešķirtas šajos noteikumos, visas tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības lietot MasterCard® vietni un visu tajā ietverto saturu tiek aizsargātas un pieder MasterCard®.

MASTERCARD® PATUR TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM LIEGT PIEKĻUVI VIETNEI JEBKURAI PERSONAI BEZ BRĪDINĀJUMA JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ, TOSTARP JA TIEK PĀRKĀPTI ŠIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN LIETOŠANAS TIESĪBAS.

Izmaiņas MasterCard® vietnē un lietošanas noteikumos

MasterCard® patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas vai grozījumus šajā vietnē izvietotajā vai ar to saistītajā saturā, materiālos vai informācijā, tostarp šajos Lietošanas noteikumos. MasterCard® var jebkurā laikā pārskatīt šos Lietošanas noteikumus, publicējot to atjaunināto versiju. Šāda informācijas pārskatīšana ir jums saistoša, tādēļ laiku pa laikam apmeklējiet šīs lapas, lai pārskatītu aktuālos Lietošanas noteikumus.

Intelektuālā īpašuma tiesības

MasterCard® vietnes saturu aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma tiesību akti un īpašuma tiesības uz visu saturu pieder MasterCard® vai MasterCard® izmanto tiesības, pamatojoties uz licenci vai atļauju. Attiecībā uz visiem tekstiem, formatēšanu (tostarp bez ierobežojumiem attiecībā uz materiālu izvēli, izkārtojumu un izvietojumu MasterCard® vietnē), attēliem, grafikām, animāciju, rīkiem, logrīkiem, lietojumprogrammām, reklāmu, video, mūziku, skaņām, rakstiem, kopijām, radošajiem materiāliem, fotogrāfijām, preču zīmēm, pakalpojuma zīmēm, tirdzniecības zīmēm un logotipiem, kā arī citiem šajā vietnē esošajiem materiāliem un informāciju ir piemērojamas MasterCard®, tās meitassabiedrību un filiāļu, un tās attiecīgo licences devēju un ņēmēju (kopā saukti "Saturs") intelektuālā īpašuma tiesības. Šos materiālus nav atļauts kopēt, veikt reverso inženieriju, dekompilēt, demontēt, pārveidot, pārpublicēt citās tīmekļa vietnēs, kadrēt, izmantot padziļināto saistīšanu, izmainīt vai izsniegt, pārdalīt, patentēt, izsniegt apakšlicenci vai pārsūtīt jebkādā citā veidā. Nekas no MasterCard® vietnē publicētā netieši, pretrunīgas rīcības vai citu darbību rezultātā nav uzskatāms par jebkādas licences vai tiesību piešķīrumu izmantot kādu no MasterCard® preču zīmēm, intelektuālā īpašuma tiesībām vai ar autortiesībām aizsargātu materiālu komerciālos nolūkos bez MasterCard® iepriekšējas rakstiskas atļaujas. MasterCard® vietnē attēlotās reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes, logotipi, tirdzniecības zīmes un pakalpojuma zīmes (kopā sauktas "Preču zīmes") ir MasterCard® un tās trešās puses alianses partneru preču zīmes. Nekas no MaserCard vietnē publicētā netieši vai citu darbību rezultātā nav uzskatāms par jebkādas licences vai tiesību piešķīrumu izmantot kādu no MasterCard® vietnē attēlotajām Preču zīmēm bez MasterCard® vai tādas trešās puses, kurai varētu piederēt preču zīme "MasterCard U.S. Trademarks", rakstiskas atļaujas.

Jebkāda šo materiālu nelikumīga izmantošana komerciālos nolūkos pārkāpj MasterCard® intelektuālā īpašuma tiesības un uz šādu pārkāpumu pilnībā ir attiecināmas visas MasterCard® likumīgās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Autortiesības

Administrējot vietni, MasterCard® var darboties kā "pakalpojuma sniedzējs" (atbilstoši Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam (DMCA)) un sniegt pakalpojumus trešo pušu tīmekļa vietnēm kā tiešsaistes materiālu un saišu nodrošinātājs. Tādējādi trešo pušu materiāli, kas nepieder MasterCard® vai kurus tas nepārbauda, var tikt pārsūtīti, uzglabāti, tiem var piekļūt vai kā citādi darīt pieejamus, izmantojot vietni. MasterCard® ir ieviesusi konkrētas juridiski pilnvarotas procedūras attiecībā uz autortiesību pārkāpumu apgalvojumiem, kas parādās vietnē, un ir pieņēmusi politikas programmu, kas paredz nekavējoties izņemt jebkādu saturu vai pārtraukt piekļuvi vietnei jebkuram lietotājam, ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas MasterCard® vai trešās puses tiesības, vai kā citādi ir pārkāpti jebkuri intelektuālā īpašuma administratīvie vai normatīvie akti, vai šī vienošanās. Ja uzskatāt, ka kāds no vietnē pieejamajiem materiāliem pārkāpj autortiesības, jums būtu par to jāziņo MasterCard®, attiecībā uz konstatēto pārkāpumu izmantojot paziņošanas procedūru saskaņā ar DMCA (Amerikas Savienoto Valstu Kodeksa 17. sadaļas 512. panta c) apakšpunkta 2. daļa). MasterCard® nekavējoties veiks nepieciešamās darbības, lai izņemtu vai liegtu piekļuvi autortiesības pārkāpjošajam materiālam un rīkosies atbilstoši DMCA norādītajām procedūrām, lai izskatītu pretenziju, ko iesniegusi paziņotāja puse attiecībā uz iespējamo pārkāpēju, kas ievietojis saturu. Paziņojumus par autortiesību pārkāpumiem saskaņā ar DMCA jums būtu jānosūta uz šādu adresi: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, adresējot: Law Department vai uz e-pastu:copyrightagent@mastercard.com.

Paziņojumā, lūdzu, norādiet šādu informāciju:

  1. Identificējiet ar autortiesībām aizsargāto darbu vai citu intelektuālo īpašumu, kura autortiesības pēc jūsu domām tiek pārkāptas;
  2. Identificējiet vietnē materiālu, kas pēc jūsu domām pārkāpj autortiesības, sniedzot pietiekami detalizētu informāciju, lai MasterCard® varētu vietnē atrast šo materiālu;
  3. Jūsu apliecinājumu, ka jums ir labticīga pārliecība, ka apstrīdētā materiāla izmantošana nav notikusi ar autortiesību īpašnieka vai tā pārstāvja atļauju, vai atbilstoši likumiem;
  4. Jūsu apliecinājumu, ar kuru paziņojat, ka, ņemot vērā sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, a) iepriekš minētā informācija jūsu paziņojumā ir precīza un b) ka jūs esat attiecīgo interesējošo autortiesību īpašnieks vai esiet pilnvarots rīkoties šā īpašnieka vārdā;
  5. Jūsu adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, un
  6. Jūsu fizisko vai elektronisko parakstu.

MasterCard® var paziņot saviem lietotājiem par ikvienu paziņojumu attiecībā uz autortiesību pārkāpumu, publicējot vispārīgu paziņojumu kādā no savām tīmekļa vietnēm, nosūtot elektronisko pastu uz savos reģistros pieejamo lietotāja e-pasta adresi vai nosūtot rakstisku ziņu uz savos reģistros pieejamo lietotāja fizisko adresi, izmantojot pirmās klases pasta pakalpojumus. Ja jūs esat saņēmis šādu paziņojumu par autortiesību pārkāpumu, jūs varat rakstiski sniegt iebildumus ieceltajam pārstāvim, ietverot turpmāk minēto informāciju. Lai iebildumus varētu uzskatīt par derīgiem, tie jānosūta rakstiska paziņojuma veidā, sniedzot šādas ziņas:

  1. Jūsu fizisko vai elektronisko parakstu;
  2. Materiāla, kas ticis izņemts vai piekļuve kuram tikusi liegta, un vietas, kurā tas parādījās līdz tā izņemšanai vai piekļuves liegšanai, identificēšana;
  3. Jūsu apliecinājumu, ka, ņemot vērā sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, jums ir labticīga pārliecība, ka materiāls ticis izņemts vai piekļuve tam tikusi liegta kļūdainas vai nepareizas identifikācijas dēļ, un
  4. Jūsu vārdu, uzvārdu, fizisko adresi un tālruņa numuru un apliecinājumu, ka jūs piekrītat pakļauties Federālās apgabaltiesas jurisdikcijai tajā tiesu apgabalā, kurā atrodas jūsu fiziskā adrese vai, ja jūsu fiziskā adrese ir ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jebkurā tiesu apgabalā, kurā mēs esam atrodami, un ka jūs pieņemsiet tiesas pavēstes no personas, kas sniegusi paziņojumu par iespējamo nelikumīgo materiālu, vai šādas personas pārstāvja.

Interaktīvie forumi, grupas un atsauksmes

Lietotāja pieteikumi un to izmantošana
Kā vietnes lietotājs jūs varat iesniegt savas piezīmes, kas var ietvert gan tekstuālu saturu, gan iespējamās fotogrāfijas, video, attēlu audio failus vai cita veida saturu un saites uz šo saturu (kopā saukti "Lietotāja pieteikumi"), ja to pieļauj vietnes noteikumi. Jūs būsiet pilnībā atbildīgs par saviem Lietotāja pieteikumiem un par to izvietošanas vai publicēšanas sekām. Saistībā ar Lietotāja pieteikumiem, jūs apstiprināt, no jauna apliecināt un/vai galvojat, ka Lietotāja pieteikums ir jūsu oriģinālais darbs un ka jums pieder vai esat ieguvis vajadzīgās licences, tiesības, piekrišanas un atļaujas to izmantot un pilnvarojat MasterCard® izmantot kādu vai visus Lietotāja pieteikumus kādā vai visos šobrīd zināmajos plašsaziņas līdzekļos vai tādos plašsaziņas līdzekļos, kas vēl tikai tiks izveidoti, bez teritoriāliem vai laika ierobežojumiem un bez maksas, kā arī to, ka lietotājam ir visas nepieciešamās piekrišanas, lai vāktu, izmantotu un atklātu jebkādu personiski identificējamo informāciju, attēlus vai tamlīdzīgas ziņas, kas ietvertas vai attēlotas kādā vai visos Lietotāja pieteikumos, lai Lietotāja pieteikumus varētu iekļaut un izmantot vietnē un šajos noteikumos izklāstītajos gadījumos. Jūs piekrītat, ka neiesniegsiet kā Lietotāja pieteikuma daļu nevienu materiālu, ko aizsargā autortiesības, tirdzniecības noslēpums vai uz kuru citādā veidā ir attiecināmas trešās puses īpašumtiesības, tostarp privātuma un publicitātes tiesības, izņemot gadījumu, ja esat šādu tiesību īpašnieks vai esat saņēmis atļauju no to likumīgā īpašnieka un nepieciešamās piekrišanas no visām personām, kuru personiski identificējamo informāciju satur šāds materiāls, lai izvietotu materiālu un piešķirtu MasterCard® visas šajos noteikumos minētās licencēšanas tiesības. Turklāt jūs galvojat un no jauna apliecināt, ka atklāsiet visu informāciju par jūsu pašreizējiem iesniegtajiem patenta reģistrācijas vai izskatīšanas pieteikumiem, kas jebkādā veidā attiecas uz jūsu Lietotāja pieteikumu.

Jūs apstiprināt un piekrītat, ka starp jums un MasterCard® attiecībā uz Lietotāja pieteikumu nepastāv konfidenciālas saistības vai pienākumi, kas saistīti ar slepenību un konfidencialitāti neskatoties uz jebkādiem paziņojumiem vai apgalvojumiem par pretējo attiecībā uz Lietotāja pieteikumu un visiem saistītajiem materiāliem.

Īpašumtiesības un lietotāja pieteikumu izmantošana
Iesniedzot Lietotāja pieteikumu, jūs apņematies piešķirt MasterCard® pasaules mēroga, pastāvīgu, bezatlīdzības, pilnībā apmaksātu, neatsaucamu, nododamu, neekskluzīvu licenci ar tiesībām izsniegt apakšlicences attiecībā uz Lietotāja pieteikumu (tostarp saskaņā ar autortiesību, patentēšanas un preču zīmju likumiem), ieskaitot tiesības rediģēt, izmainīt un izveidot atvasinātus darbus, kā arī attiecībā uz jebkāda veida Lietotāja pieteikumā ietvertajiem jēdzieniem vai idejām, tostarp dokumentiem, mākslas darbiem, paziņojumiem, zīmējumiem, formām, apliecinājumiem, attēlojumiem, fotogrāfijām, videoierakstiem, audio vai video materiālu pilnajās versijās neiekļautajiem fragmentiem, mūzikas partitūrām, audio un video materiāliem, diskiem gan drukātā, gan elektroniskā veidā, ko izgatavojāt vai izveidojāt jūs kā daļu no Lietotāja pieteikuma. Jūsu piešķirtā licence MasterCard® ietver MasterCard® un tās norīkoto personu tiesības reproducēt Lietotāja pieteikumu, izmantojot Lietotāja pieteikumu, sagatavot citus darbus, kombinēt jūsu Lietotāja pieteikumu ar citiem darbiem, kā arī grozīt, tulkot, izplatīt kopijas, attēlot, izpildīt, licencēt un pieteikties pārveidotā jūsu Lietotāja pieteikuma autortiesību reģistrēšanai uz MasterCard® vārda visā pasaulē uz visiem laikiem visos šobrīd zināmajos plašsaziņas līdzekļos vai tādos plašsaziņas līdzekļos, kas vēl tikai tiks izveidoti. Piemēram, iepriekš minētā tiesību piešķiršana atļauj MasterCard® un tās norīkotajām personām izmantot tikai konkrētas jūsu Lietotāja pieteikuma sadaļas, pārrakstīt vai pārveidot jebkurus jūsu ievietotos audio skaņas celiņus vai vizuālos attēlus, pārrakstīt Lietotāja pieteikumu un/vai kopā ar jūsu pieteikumu iekļaut citus MasterCard® izveidotus vai no citiem avotiem licencētus materiālus. Ja mēs, izmantojot Lietotāja pieteikumu, izveidojam citus darbus šie darbi piederēs mums un tos var izmantot saskaņā ar šiem norādījumiem un uz tiem neattiecas jūsu piekrišana.

Iesniedzot Lietotāja pieteikumu, jūs atsakāties no savām tiesībām un piekrītat neizvirzīt prasības attiecībā uz jebkādām autortiesībām vai "morālām" tiesībām, vai prasībām, kas varētu rasties pieteikuma vai jebkuras fotogrāfijas(-u), videoierakstu, ilustrāciju, paziņojumu vai citu pieteikumā iekļauto darbu izmaiņu rezultātā. Jūs arī piekrītat attiecībā uz Lietotāja pieteikumu iecelt MasterCard® par jūsu pastāvīgo pilnvaroto personu ar tiesībām jūsu vietā un jūsu vārdā sagatavot un iesniegt jebkurus dokumentus, lai MasterCard® varētu izmantot Lietotāja pieteikumu, kuru jūs licencējat, visos gadījumos, kad MasterCard® to uzskata par vajadzīgu, un aizsargāt tiesības jebkuros atvasinātajos darbos, kas izveidoti no jūsu Lietotāja pieteikuma, kā arī varētu paturēt Lietotāja pieteikumu, kas izņemts no jebkuras citas tīmekļa vietnes vai foruma.

Pēc MasterCard® pieprasījuma jums jāsagatavo un jāiesniedz tāds licencēšanas papildu dokuments, kādu var pieprasīt vienīgi MasterCard® un kas pamatoti nepieciešams, lai radītu MasterCard® iespēju izmantot Lietotāja pieteikumu pēc saviem ieskatiem, un ka lietotājs saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem atsakās no "autora morālajām tiesībām". Ja MasterCard® nepieprasa iepriekš minēto licencēšanas dokumentu, tas nav uzskatāms par atteikšanos no MasterCard® tiesībām un MasterCard® to var pieprasīt vēlākā laikposmā.

Pieteikumi vai atsauksmes
Laiku pa laikam mēs varam jums lūgt sniegt atsauksmes par MasterCard® vietni un produktiem un/vai pakalpojumiem. Jebkuru paziņojumu vai materiālu, kuru jūs nosūtat vai publicējat a) MasterCard® uzskatīs par nekonfidenciālu un nepatentētu; b) tas kļūs par MasterCard® īpašumu un vienīgi MasterCard® tagad un turpmāk piederēs visas šajos noteikumos uzskaitītās tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības un c) MasterCard® licences ņēmēji un tās filiāles to izmantos bez ierobežojumiem pēc saviem ieskatiem un bez jebkādiem pienākumiem, kompensācijām vai citām saistībām attiecībā uz jums. To var izmantot visos gadījumos jebkurā nolūkā, tostarp, bet ne tikai, ar reproducēšanu, atklāšanu, pārsūtīšanu, publicēšanu, pārraidīšanu un izvietošanu pilnībā vai daļēji jebkurā šobrīd zināmajā plašsaziņas līdzeklī un veidā, vai tādā plašsaziņas līdzeklī un veidā, kas vēl tikai būs zināms, šajā vietnē vai citādā nolūkā.

MasterCard® nav pienākums atbildēt uz katru šādu paziņojumu. Tomēr neņemot vērā iepriekš minēto, MasterCard® atbalsta tādu politiku, kas neparedz akceptēt vai apsvērt jebkādas publiski paustas radošās idejas, priekšlikumus vai materiālus, kas saistīti ar tās produktiem un pakalpojumiem ("Pieteikumi") un tādēļ jums nevajadzētu iesniegt MasterCard® jebkādus pieteikumus jebkādu paziņojumu veidā, izmantojot šo vietni vai citādā veidā. Taču gadījumā, ja, neskatoties uz mūsu lūgumu nesūtīt, Jūs tomēr nosūtat mums Pieteikumu, tad šāds Pieteikums nekavējoties kļūst par MasterCard® īpašumu un vienīgi MasterCard® tagad un turpmāk pieder visas šajos noteikumos uzskaitītās tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības. Turklāt MasterCard® var brīvi izmantot jebkuru Pieteikumu jebkādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, ar produktu un pakalpojumu izstrādi un tirdzniecību. MasterCard® neuzņemas atbildību par šādu izmantošanu vai šāda Pieteikuma atklāšanu, vai jebkādām līdzībām starp Pieteikumu un visiem MasterCard® turpmākajiem produktiem un pakalpojumiem.

Tirgotāji un tirdzniecības piedāvājumi

Tirgotāji var sniegt MasterCard® noteiktas atlaides vai citas priekšrocības (piem., bezmaksas piegāde) attiecībā uz preču un pakalpojumu iegādi ("Piedāvājumi"), kas būs pieejami MasterCard® vietnē. Šiem piedāvājumiem ir piemērojami konkrēti noteikumi un nosacījumi un tie var tikt mainīti jebkurā laikā bez brīdinājuma. MasterCard® neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar šiem piedāvājumiem jebkādas mijiedarbības rezultātā starp jums un tirgotāju. Izņemot jau izklāstītos gadījumus, visos gadījumos, tostarp, bet ne tikai, ar preču un pakalpojumu piegādi, atpakaļ atgriešanu un garantijām, visi jautājumi ir risināmi tikai un vienīgi starp jums un attiecīgajiem tirgotājiem. Jūs to aplieciniet MasterCard®, savukārt MasterCard® attiecībā uz tirgotājiem vai to sniegtajiem piedāvājumiem, kas pieejami, lietojot MasterCard® vietni, nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas.

Totalizatori

Laiku pa laikam mēs informējam jūs par atsevišķiem ar MasterCard® saistītiem totalizatoriem vai reklāmas pasākumiem. Attiecībā uz visiem šiem totalizatoriem vai reklāmas pasākumiem ir piemērojami šādu pārdošanas pasākumu oficiālie noteikumi un visi attiecīgie piemērojamie normatīvie un administratīvie akti, kā arī nolikumi.

Trešās puses saturs un saites uz citām tīmekļa vietnēm

MasterCard® vietnē var būt iekļauts trešās puses saturs un saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas ir pilnībā neatkarīgas un nav saistītas ar šo vietni. Trešās puses saturs un saites tiek iekļautas tikai un vienīgi lietotāju ērtību labad un tas nekādā ziņā neliecina par to, ka MasterCard® attiecībā uz tiem būtu sniedzis jebkādu savu piekrišanu, apliecinājumu vai garantijas. Turklāt MasterCard® nav atbildīgs par tādu trešās puses informācijas vai produktu un pakalpojumu, kas tiek piedāvāti vai pārdoti, izmantojot jebkuru saistīto tīmekļa vietni, precizitāti, pabeigtību vai uzticamību un jūs uzņematies pilnu atbildību par trešās puses informācijas izmantošanu. Jebkādu līgumu, darījumu vai citu vienošanos noslēgšana starp jums un šādu trešo pusi ir jūsu pašu risks. Uzklikšķinot uz trešās puses saites, jūs izejiet no MasterCard® vietnes. MasterCard® nevāc un nepārbauda personīgo informāciju, kādu jūs sniedzat, atverot attiecīgo vietni, jo uz to ir attiecas attiecīgās vietnes privātuma paziņojums vai lietošanas noteikumi. Lai iegūtu papildu informāciju par attiecīgās vietnes privātuma praksi, lūdzu, pārbaudiet vietnes privātuma politiku un lietošanas noteikumus.

Privātuma politika

MasterCard® atzīst to personu privātuma svarīgumu, kas apmeklē un izvēlas izmantot mūsu tīmekļa vietnēs piedāvāto programmu un informācijas priekšrocības. MasterCard® Globālā privātuma politika (izmantojiet turpmāk norādīto saiti) sniedz pārskatu par to, ko jūs varat sagaidīt, kad reģistrējaties kādā no mūsu programmām vai vienkārši pārlūkojiet MasterCard® vietni. Katras valsts vai programmas attiecīgajām lapām var tik piemērotas atšķirīgas politikas vai katrai programmai īpaši paredzētas politikas. Lūdzu, noklikšķiniet uz saites, kas norādīta jebkuras lapas apakšā, lai iepazītos ar mūsu politikas piemērojamo versiju. Noklikšķiniet šeit, lai aplūkotu mūsu Globālā privātuma politiku.

Kompensācija

Jūs piekrītat kompensēt, atbalstīt un nodrošināt MasterCard® un tās sadarbības partneru, darbinieku un filiāļu aizsardzību pret jebkādām saistībām, zaudējumiem, prasībām un izdevumiem, tostarp saprātīgiem juriskonsultu honorāriem un izdevumiem, kas saistīti vai nu ar šo lietošanas noteikumu pārkāpšanu, vai vietnes lietošanu no jūsu puses. Jūs kompensēsiet un nodrošināsiet MasterCard® aizsardzību no/pret jebkurām prasībām, tiesas prāvām vai procesiem, kas ierosināti pret MasterCard® autortiesību vai cita intelektuālā īpašuma tiesību, vai citu trešo pušu tiesību pārkāpumu, ko satur jūsu Lietotāja pieteikumi, rezultātā vai saistībā ar tiem, un/vai saistībā ar tiesību aktu jebkādiem citiem pārkāpumiem vai līguma saistību laušanu attiecībā uz Lietotāja pieteikumiem. Jūs kompensēsiet un nodrošināsiet MasterCard® aizsardzību no/pret jebkurām prasībām, kaitējumiem un izdevumiem, kas tieši vai netieši radušies Lietotāja pieteikuma izmantošanas, izvietojuma, reproducēšanas, publicēšanas vai publiskās saziņas rezultātā.

Garantiju atruna

Lai gan MasterCard® veltīs pietiekami daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka visi šajā vietnē esošie materiāli ir pareizi, MasterCard® nevar garantēt šo materiālu precizitāti un tā neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā vietnē ietvertās informācijas precizitāti, pabeigtību vai autentiskumu.

MASTERCARD® VIETNE UN VISS TAJĀ IETVERTAIS SATURS TIEK PIEDĀVĀTS JUMS TĀDS "KĀDS TAS IR" UN TĀDS, "KĀDS TAS IR PIEEJAMS" BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR TIRGOTĀJU PIEDĀVĀJUMIEM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM/TO NEAIZSKARAMĪBU, INFORMĀCIJAS KVALITĀTI VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. INFORMĀCIJA, KAS IEGŪTA NO MASTERCARD®, IZMANTOJOT TĀS VIETNI, NERADA NEKĀDAS GARANTIJAS, JA VIEN TĀS NAV TIEŠI NORĀDĪTAS ŠAJOS NOTEIKUMOS. MASTERCARD® BEZ IZŅĒMUMIEM NEGARANTĒ TO, KA VIETNE BŪS PIEEJAMA, KA TĀ DARBOSIES BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI VAI KA MASTERCARD® VIETNE NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS ELEMENTUS. LIETOJOT ŠO VIETNI, JŪS PILNĪBĀ UZŅEMATIES RISKU PAR TĀS IZMANTOŠANU, JEBKĀDA SATURA LEJUPIELĀDĒŠANU VAI IEGŪŠANU CITĀDĀ VEIDĀ UN JŪS ESAT PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR VISIEM JŪSU DATORSISTĒMAI RADĪTAJIEM BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDIEM DATU ZUDUMIEM, KAS VARĒTU RASTIES, IZMANTOJOT ŠO VIETNI, TOSTARP, BET NE TIKAI, AR BOJĀJUMIEM, KO IZRAISĪJUŠI DATORVĪRUSI. LŪDZU, IEVĒROJIET, KA DAŽĀS JURISDIKCIJĀS VAR BŪT AIZLIEGTA NETIEŠU GARANTIJU IZSLĒGŠANA, TĀDĒĻ DAŽI NO IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM IEROBEŽOJUMIEM VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

Garantiju izslēgšana un atbildības ierobežojumi

MASTERCARD® VAI TĀS FILIĀLES NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGAS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, TĪŠIEM, SODA, PARASTIEM, IZRIETOŠIEM VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, AR ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANU, KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU, SAIMNIECISKAJIEM ZAUDĒJUMIEM, INFORMĀCIJAS ZUDUMIEM VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TO VEIDA (TOSTARP, BET NE TIKAI, AR LĪGUMU, NEVĒRĪBU VAI CITU ĻAUNPRĀTĪGU RĪCĪBU), RAŠANĀS IEMESLA VAI SAISTĪBAS AR MASTERCARD® VIETNES VAI TĀS SATURA LIETOŠANU VAI PIEKĻŪŠANU TAM, PAT TĀDĀ GADĪJUMĀ, JA MASTERCARD® VAI TĀS SADARBĪBAS PARTNERI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI VAI FILIĀLES IR TIKUŠI KONSULTĒTI PAR ŠĀDU BOJĀJUMU VAI ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. MASTERCARD® KOPĒJĀS ATBILDĪBAS APMĒRS PAR VISIEM BOJĀJUMIEM, ZAUDĒJUMIEM UN TO RAŠANĀS IEMESLIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE RADUŠIES SAISTĪBĀ AR LĪGUMU, ĻAUNPRĀTĪBU (TOSTARP, BET NE TIKAI, AR NEVĒRĪBU) VAI JEBKĀDA CITA IEMESLA REZULTĀTĀ NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRSNIEDZ JŪSU SAMAKSĀTĀS SUMMAS, JA TĀDA IR MAKSĀTA, APMĒRU JEB VIENU SIMTU ASV DOLĀRU (USD 100) (ŅEMOT VĒRĀ MAZĀKO SUMUMU) ATTIECĪBĀ UZ PIEKĻŪŠANU JEBKURAI MASTERCARD® VIETNEI VAI AR TO SAISTĪTAJĀM DARBĪBĀM. TĀ KĀ PIEMĒROJAMIE LIKUMI VAR NEĻAUT ATBILDĪBAS VAI NEJAUŠU VAI IZRIETOŠU BOJĀJUMU IEROBEŽOŠANU VAI IZSLĒGŠANU, IEPRIEKŠ MINĒTIE ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI VAI TO IZSLĒGŠANA VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

Lietošanas noteikumu nepiemērojamība MasterCard® Maksājumu kartes īpašnieku līgumam

MasterCard® ir vadošā maksājumu pakalpojumu sniegšanas organizācija. MasterCard® nav finanšu institūcija un tā neizsniedz kredītkartes, debetkartes, norēķinu un maksājumu kartes. Jūs esat uzņēmies saistības ar MasterCard® zīmola maksājumu kartes izsniedzēja banku vai finanšu institūciju, nevis ar MasterCard®. Visos gadījumos un jautājumos, kas saistīti ar jūsu MasterCard® zīmola maksājumu karti vai kartes īpašnieka kontu, jums jāvēršas tajā bankā vai finanšu institūcijā, kas jums izsniegusi karti, un nevis MasterCard®. Lai arī MasterCard® sadarbojas ar jūsu kartes izsniedzēja banku vai finanšu institūciju, šī sadarbība neattiecas uz individuālajiem kartes īpašniekiem vai maksājumu kartes kontiem.

MasterCard® vietni administrē MasterCard® un tās filiāles.

Dažādi jautājumi

Šie lietošanas noteikumi jāsaprot, jāinterpretē un jāievēro vienīgi saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas štata likumiem, neattiecinot nevienu no starptautisko privāttiesību noteikumu principiem. Jūs pilnībā piekrītat, ka jebkuras prasības saskaņā ar likumu vai taisnīguma principiem, kas izvirzītas šo lietošanas noteikumu rezultātā un tieši vai netieši attiecas uz šiem lietošanas noteikumiem vai šo vietni, tiks iesniegtas tikai Ņujorkas štata federālajās vai valsts tiesās. Ar šo jūs piekrītat un nododat šo tiesu kompetencei pēc piekritības jebkuru prasību, kas saistīta ar MasterCard® vietni, tās lietošanu vai jūsu piekļuvi tai, vai ar šiem lietošanas noteikumiem un ar ārpusteritoriāliem procesa pakalpojumiem.

Attiecībā uz MasterCard® vietnes saturu un programmatūru var attiecināt Savienoto Valstu eksporta jurisdikciju un citu valstu importa jurisdikciju. Saistībā ar šīs vietnes lietošanu tikai un vienīgi jūs esat atbildīgs par visās piemērojamajās jurisdikcijās pieņemto visu piemērojamo eksporta, atkārtota eksporta un importa kontroles normatīvo un administratīvo aktu ievērošanu, tostarp, bet ne tikai, ar ASV Komercdarbības departamenta pieņemto Eksporta administrēšanas noteikumu ievērošanu (Federālo noteikumu kodeksa 15. sadaļas 730.-774. pants), Starptautiskās ieroču aprites noteikumu, konkrētām valstīm izstrādāto ekonomisko sankciju programmu, ko īsteno Ārvalstu kapitāla kontroles birojs, un jebkuras citas valsts eksporta un importa kontroles normatīvo un administratīvo aktu ievērošanu. Nav atļauts tieši vai netieši izmantot, izplatīt, pārsūtīt vai nosūtīt šajā vietnē pieejamo saturu vai programmatūru, izmantojot tiešu produktu vai šādus materiālus vai produktus, programmatūru vai cita veida tehnisku informāciju, kurā ticis iekļauts šajā vietnē pieejamais saturs vai programmatūra, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts saskaņā ar visiem piemērojamajiem visu attiecīgo jurisdikciju eksporta un importa normatīvajiem un administratīvajiem aktiem.

Šie Lietošanas noteikumi var neattiekties uz jums. MasterCard® var jebkurā laikā piešķirt šajos Lietošanas noteikumos izklāstītās tiesības un pienākumus. Ja kāda šo Lietošanas noteikumu daļa vai kāds no noteikumiem tiek atzīts par prettiesisku, spēkā neesošu, nederīgu vai neizpildāmu, šī sadaļa ir uzskatāma par nodalāmu no šiem Lietošanas noteikumiem un tā neietekmē visu pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Izņemot šajos Lietošanas noteikumos norādītos gadījumus, Lietošanas noteikumi saistībā ar konkrēto jautājumu ir uzskatāmi par attiecīgu vienošanos starp jums un MasterCard®. Atsevišķi šeit minētie Lietošanas noteikumi var tikt aizstāti vai papildināti, pamatojoties uz attiecīgiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumiem, kas izvietoti konkrētās lapās, lietojumprogrammās, rīkos vai citos materiālos, kuriem jūs varat piekļūt šajā vietnē. Ja MasterCard® neievieš kādu no šeit minētajiem Lietošanas noteikumiem vai kādu papildu noteikumu, tas nav uzskatāms nedz par atteikšanos no šādiem noteikumiem, nedz par atteikšanos no tiesībām šādus noteikumus ieviest. Minētos Lietošanas noteikumus, kā arī jebkuru saistīto dokumentu var pieņemt elektroniskā veidā (piem., elektroniski vai ar citiem līdzekļiem, kas apliecina piekrišanu) un jūsu piekrišana tiem tiks uzskatīta par saistošu starp jums un MasterCard®. Ar šo jūs bez izņēmumiem piekrītat, ka neapstrīdēsiet šo Lietošanas noteikumu un visu ar tiem saistīto dokumentu spēkā esamību vai izpildāmību.

Klientu apkalpošanas dienests un kontaktinformācija
General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Tālrunis: 1-800-MCAssist (1-800-622-7747)