MasterCard® Worldwide

תנאי השימוש

מבוא

מסטרקארד הבינלאומית (להלן "מסטרקארד" או "אנחנו") יצרה את האתר www.mastercard.us (להלן "אתר מסטרקארד") כדי שתוכלו לקבל ממנו מידע והדרכה ולהפיק ממנו הנאה. הרגישו חופשיים לגלוש באתר מסטרקארד, להוריד ממנו פריטים, או להשתמש בו בדרכים אחרות. ע"י כך שאתם נכנסים לאתר מסטרקארד ומשתמשים בו, אתם מקבלים ומסכימים לתנאי השימוש כדלקמן (להלן "תנאי השימוש") ללא הגבלה או סייג. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, אנא אל תשתמשו באתר מסטרקארד.

תוכן

הזכות להשתמש בתוכן האתר

אנו מעניקים לכם רישיון מוגבל, לא בלעדי ובר ביטול, לצפות, לחלוק, להדפיס או להוריד כל תוכן, כפי שהמונח מוגדר להלן, מאתר מסטרקארד לשימושכם הפרטי. אין אנו מעניקים לכם את הזכות לחלק רישיונות, לפרסם מחדש, להפיץ, להעתיק, למסור, לחלק רישיונות מישנה, להעביר, למכור, ליצור עבודות המהוות נגזרות, או להשתמש בתוכן אתר מסטרקארד בכל דרך אחרת שאינה אישית. אין לשכפל כל חלק מהתוכן בשום צורה או לשלבו בכל מערכת אלקטרונית או מכאנית לשליפת מידע, אלא אם הדבר נעשה לשימושכם הפרטי. אין לבצע גישה לאתר מסטרקארד או להשתמש בו בכל דרך אשר עלולה או מכוונת להזיק לאתר מסטרקארד או לכל שרת או רשת העומדים בבסיסו או לשבשם, או להפריע לשימוש של כל אדם אחר באתר ולהנאתו ממנו. בנוסף אנו מעניקים לכם רישיון מוגבל, לא בלעדי ובר ביטול ליצור היפרלינק לאתר או לכל חלק מהתוכן, כל עוד אין הקישור מציג את מסטרקארד או את מוצריו או שירותיו באופן שקרי, מטעה, מזלזל או באופן פוגע אחר, או מרמז על חסות או תמיכה כלפי אתרכם, הדף שלכם או התוכן שלכם מצד מסטרקארד.

אין להשתמש במערכות אוטומטיות (לדוגמה, רובוטים, עכבישים וכדומה) על מנת לבצע גישה לאתר. הנכם מסכימים שלא לאסוף מידע מזוהה אישית של משתמשים אחרים באתר או למכור מידע זה או לנצלו באופן אחר.
מלבד הזכויות המוגבלות המוענקות בזאת במפורש, כל זכות, קניין ועניין באתר מסטרקארד ובכל התוכן הכלול בו שמורים למסטרקארד ומצויים בבעלותה.

מסטרקארד שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר מכל אדם ללא הודעה מוקדמת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה, לרבות עקב הפרה של כל אחד מתנאי השימוש הללו, לרבות כל שימוש בזכויות.

שינויים באתר מסטרקארד ובתנאי השימוש

מסטרקארד שומרת לעצמה את הזכות לשנות תוכן, חומרים או מידע המופיעים באתר זה או בהקשר לו, לרבות תנאי השימוש הללו, בכל עת ומבלי להודיע לכם. מסטרקארד רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש הללו על ידי עדכון טקסט זה. עדכונים אלה יחולו עליכם, ולכן עליכם לבקר בעמודים אלה על מנת לבדוק את תנאי השימוש העדכניים מעת לעת.

זכויות קניין רוחני

תוכן אתר מסטרקארד מוגן על ידי חוקים רלוונטיים הנוגעים לקניין רוחני, וכל התוכן נמצא בבעלות מסטרקארד או בשימוש מסטרקארד על פי רישיון או באישור. כל הטקסט, בחירת הפורמטים (לרבות – ללא הגבלה – בחירה, התאמה וסידור של חומרים באתר מסטרקארד) והתמונות, הגרפיקה, האנימציה, הכלים, הויג'טים, האפליקציות, הפרסומות, קטעי הוידיאו, המוסיקה, הצלילים, המאמרים, הקופי, החומר הקריאטיבי, התצלומים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, כל לוגו וכל חומר ומידע אחר באתר זה כפופים לזכויות הקניין הרוחני של מסטרקארד, חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה, ומעניקי הרישיון ומקבלי הרישיון של אלה (להלן במשותף "תוכן"). אין אתם רשאים להעתיק חומר זה, לבצע בו הנדסה הפוכה, לפרקו, לשנותו, לפרסמו מחדש באתרים אחרים, למסגרו, לבצע קישורים עמוקים אליו, או באופן אחר להפיצו, להפיצו מחדש, להעניק לגביו רישיונות או רישיונות מישנה, או להעבירו בשום צורה. אין לפרש דבר הכלול באתר מסטרקארד זה כהענקה – ברמיזה, בהשתק או באופן אחר – של רישיון או זכות להשתמש מסחרית בכל סימן מסחרי, זכות קניין רוחני או חומר המוגן בזכויות יוצרים של מסטרקארד, ללא היתר מראש ובכתב ממסטרקארד. הסימנים המסחריים, כל לוגו, השמות המסחריים וסימני השירות – בין אם הם רשומים ובין אם לאו – (להלן במשותף "הסימנים המסחריים") המוצגים באתר מסטרקארד הם סימנים מסחריים של מסטרקארד ושל שותפיה המהווים צדדים שלישיים. אין לפרש דבר הכלול באתר מסטרקארד כהענקה – ברמיזה או באופן אחר – של רישיון או זכות להשתמש בכל סימן מסחרי המוצג באתר מסטרקארד, ללא היתר בכתב ממסטרקארד או מצד שלישי אשר עשוי להיות בעליו של הסימן המסחרי.

סימנים מסחריים של מסטרקארד ארה"ב

כל שימוש מסחרי בחומר זה ללא היתר יהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של מסטרקארד, ויהיה כפוף לזכויותיה ותרופותיה המשפטיות המלאות של מסטרקארד.

בהפעלת האתר, מסטרקארד עשויה לפעול כ"ספקית שירות" (כמוגדר בחוק זכויות היוצרים DMCA) ולהציע שירותים כספקית מקוונת של חומרים וקישורים לאתרי צד שלישי. כתוצאה מכך, חומרי צד שלישי שאינם בבעלותה או בשליטתה של מסטרקארד עשויים להיות משודרים או מאוחסנים או זמינים, או עשויה להינתן גישה אליהם, בשימוש באתר. מסטרקארד מקיימת נהלים מסוימים הנדרשים בחוק בנוגע לטענות הקשורות להפרת זכויות יוצרים באתר, ואימצה מדיניות הכוללת הסרה מיידית של כל תוכן – או השעיה של כל משתמש – שמתגלה כי הפר את זכויותיה של מסטרקארד או של כל צד שלישי, או שהפר באופן אחר חוקים או תקנות הנוגעים לקניין רוחני או את ההסכם הזה. אם הנכם מאמינים כי חומר כלשהו באתר מפר זכויות יוצרים, עליכם להודיע למסטרקארד באמצעות נוהל ההודעות הנוגע לטענות על הפרה ב-DMCA (17 U.S.C. Sect. 512©(2)). מסטרקארד תגיב במהירות בכך שתסיר או תנטרל את הגישה לחומר שעל פי הטענה יש בו הפרה, ותאפשר לנהלים הכלולים ב-DMCA לפתור את התביעה בין הצד המודיע לבין הצד המפר לכאורה שסיפק את התוכן. עליכם למען הודעות על הפרה על פי ה-DMCA אל: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department או אל: copyrightagent@mastercard.com.

אנא מסרו את הפרטים להלן:

  1. זהו את העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר שהופר לטענתכם.
  2. זהו את התוכן באתר שלטענתכם כולל הפרה, בפירוט מספיק כך שמסטרקארד תוכל לאתרו באתר.
  3. הוסיפו הצהרה שלכם שהנכם מאמינים בתום לב כי השימוש שקיימות לגביו חילוקי דיעות אינו מותר על ידי הבעלים המוגן בזכויות יוצרים או סוכנו, או על פי חוק.
  4. הוסיפו הצהרה שלכם הכפופה לענישה שנקבעה בחוק על עדות שקר כי (א) המידע לעיל המופיע בהודעתכם מדויק (ב) הנכם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול בשם בעליהן.
  5. ציינו את כתובתכם, מספר הטלפון שלכם וכתובת הדוא"ל שלכם.
  6. צרפו חתימה פיזית או אלקטרונית שלכם.

מסטרקארד רשאית להודיע למשתמשיה על כל הודעה על הפרה, באמצעות הודעה כללית בכל אחד מאתריה, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל של משתמש המצויה במאגריה, או בכתב בדואר רגיל לכתובתו הפיזית של משתמש המצויה במאגריה. אם תקבלו הודעה על הפרה כנ"ל, הנכם רשאים להעביר הודעה נגדית בכתב לסוכן שצוין, שתכלול את המידע להלן. על מנת שתהיה אפקטיבית, על ההודעה הנגדית להתבצע בכתב ולכלול את הפרטים להלן:

  1. חתימתכם הפיזית או האלקטרונית.
  2. זיהוי של החומר שהוסר או שהגישה עליו נחסמה, והמיקום בו הופיע לפני שהוסר או שהגישה אליו נחסמה.
  3. הצהרה שלכם הכפופה לענישה על עדות שקר, כי הנכם מאמינים בתום לב כי החומר הוסר או נחסם כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי של החומר שהוסר או נחסם.
  4. שמכם, כתובת פיזית, מספר טלפון, והצהרה כי הנכם מסכימים לסמכותו של בית המשפט המחוזי הפדרלי השייך למחוז המשפטי בו מצויה כתובתכם הפיזית, או אם כתובתכם הפיזית מצויה מחוץ לארה"ב, לכל מחוז משפטי בו ניתן למצוא אתכם, וכי תסכימו לקבל זימון משפטי מהאדם שהעביר את ההודעה על החומר הכולל הפרה לכאורה או מסוכנו.

פורומים וקבוצות אינטראקטיביים ומשובים

חומר המועבר על ידי משתמשים והתנהגות המשתמשים
כמשתמשים באתר, הנכם רשאים להעביר לאתר הערות, שעשויות לכלול תוכן טקסטואלי ובאופן פוטנציאלי תצלומים, קטעי וידיאו, תמונות, קבצי אודיו, סוגי תוכן אחרים, וקישורים לתוכן כנ"ל אם האתר מתיר זאת (להלן במשותף "הגשות משתמש"). אתם תשאו בלעדית באחריות להגשות המשתמש שלכם ולהשלכות של פרסומן. בהקשר להגשות משתמש, הנכם מאשרים, מתחייבים ו/או מצהירים כי: הגשת המשתמש היא עבודתכם המקורית, וכי בבעלותכם או בידכם הרישיונות, הזכויות, ההסכמות והאישורים הדרושים על מנת להשתמש ולאשר למסטרקארד להשתמש בכל הגשות משתמש בכל מדיה הידועה כעת או אשר תומצא בעתיד, ללא הגבלות של טריטוריה או זמן וללא פיצוי, ובידכם כל ההסכמות הדרושות על מנת לאסוף, להשתמש ולחשוף כל מידע, תמונות או דיוקנאות הניתנים לזיהוי אישי וכלולים או מוצגים בהגשות המשתמש על מנת לאפשר את הכללתן של הגשות המשתמש ואת השימוש בהן באופן המוגדר באתר ובהסכם זה. הנכם מסכימים כי לא תגישו כחלק מהגשת משתמש כלשהי כל חומר המוגן בזכויות יוצרים או בסוד מסחרי או שחלות עליו באופן אחר זכויות בעלות של צד שלישי, לרבות זכויות לפרטיות ולפרסום, אלא אם הנכם הבעלים של זכויות אלה או שקבלתם רשות מהבעלים הלגיטימיים ואת ההסכמות הדרושות מכל מכל אדם שהמידע אודותיו אשר ניתן לזיהוי אישי כלול בחומר זה, לפרסם את החומר ולהעניק למסטרקארד את כל זכויות הרישיון המוענקות בזאת. יתרה מכך, הנכם מתחייבים וערבים לכך שתחשפו את קיומו של כל רישום פטנט או בקשה תלויה ועומדת שלכם הקשורים באופן כלשהו להגשת המשתמש.

הנכם מאשרים ומסכימים כי אין קשר של חיסיון או התחייבות לסודיות או חיסיון ביניכם לבין מסטרקארד בנוגע להגשת המשתמש, למרות כל הצהרה או כיתוב המורה אחרת בנוגע להגשת המשתמש וכל חומר הקשור אליה.

הבעלות על הגשות משתמש והשימוש בהן
Bחוזר, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, ששולם במלואו, ושניתן להעניק עליו רישיונות מישנה ולהעבירו – בהקשר להגשת המשתמש (גם על פי חוקי זכויות היוצרים, הפטנטים והסימנים המסחריים), לרבות הזכות לערוך, לשנות, וליצור עבודות הנגזרות מכך, וכל קונספט או רעיון הכלול בהגשת המשתמש, לרבות המסמכים, העיצוב, ההצהרות, הציורים, קווי המתאר, ההגהות, התצוגות, התצלומים, קטעי סרט, קטעים שהוצאו בעריכה, פסקול מוסיקלי, קטעי וידיאו ואודיו ודיסקים – בפורמט מודפס או אלקטרוני – שיצרתם כחלק מהגשת המשתמש. הרישיון שהנכם מעניקים למסטרקארד כולל את זכותה של מסטרקארד ושל כל גורם שתמנה לשכפל את הגשת המשתמש, ליצור עבודות אחרות תוך שימוש בהגשת המשתמש, לשלב את הגשת המשתמש שלכם בעבודות אחרות, ולשנות, לתרגם, להפיץ עותקים, להציג, לבצע, להעניק רישיונות ולבקש רישום זכויות יוצרים של הגשת המשתמש לאחר שעברה שינוי בשם מסטרקארד בכל העולם לתמיד בכל מדיה הקיימת היום או עשויה להתקיים בעתיד. לדוגמה, ההענקה לעיל מתירה למסטרקארד ולכל גורם שתמנה להשתמש רק בחלקים מסוימים מהגשת המשתמש שלכם, להקליט מחדש ולשנות כל קטע אודיו או תמונה ויזואלית שתספקו, לשכתב את הגשת המשתמש ו/או לשלב בה חומר אחר, בין אם נוצר ע"י מסטרקארד או שהתקבל לגביו רישיון מאחרים. אם ניצור עבודות אחרות תוך שימוש בהגשת המשתמש, עבודות אלה יהיו בבעלותנו, ונוכל להשתמש בהן בהתאם לקווים מנחים אלה, ללא צורך באישורכם.

בהעברת הגשת משתמש, הנכם מוותרים ומסכימים שלא לטעון לכל זכויות יוצרים או זכויות או תביעות "מוסריות" כתוצאה מהשינוי שנערוך בהגשה או בכל תצלום, קטעי סרטים, איורים, הצהרות או עבודות אחרות הכלולות בהגשה. הנכם גם מסכימים למנות את מסטרקארד באופן בלתי חוזר כנציגתכם בפועל בהקשר להגשת המשתמש, עם הזכות לחתום ולהעביר כל מסמך בשמכם ומטעמכם, על מנת לוודא כי מסטרקארד תוכל להשתמש בהגשת המשתמש שאתם מעניקים לה רישיון לגביה, בכל צורה שמסטרקארד תמצא לנכון, להחזיק ולהגן על הזכויות בכל עבודה הנגזרת מהגשת המשתמש, ולהסיר את הגשת המשתמש מכל אתר או פורום אחרים.

על פי בקשת מסטרקארד, תחתמו ותעבירו כל מסמך רישוי נוסף שמסטרקארד תמצא כדרוש באופן סביר, על פי שיקוליה הבלעדיים, על מנת לבסס את יכולתה של מסטרקארד להשתמש בהגשת המשתמש כראות עיניה, ואת העובדה שהנכם מוותרים על "זכויותיהם המוסריות של היוצרים" על פי תנאים אלה. אם לא תבקש מסטרקארד את מסמך הרישוי האמור, לא יהווה הדבר ויתור על זכויות מסטרקארד, ומסטרקארד תהיה רשאית לבקש את המסמך בכל מועד מאוחר יותר.

הגשות או משובים
מעת לעת, אנו רשאים לבקש את המשוב שלכם בנוגע לאתר מסטרקארד ולמוצרינו ו/או שירותינו. כל מסר או חומר שתעבירו או תפרסמו (א) יטופלו ע"י כחומר לא חסוי שאינו בבעלות (ב) יהפכו לרכושה של מסטרקארד, ומסטרקארד תהיה מעכשיו ועד עולם בעליהם של כל זכות, קניין או עניין בהם (ג) ייעשה בהם שימוש ללא הגבלה ע"י מקבלי הרישיון של מסטרקארד והחברות המסונפות לה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל התחייבות, פיצוי או חבות אחרת כלפיכם. שימוש כנ"ל יוכל להיות לכל מטרה, לרבות (ללא הגבלה) שכפול, חשיפה, העברה, פרסום ושידור באופן מלא או חלקי, בכל מדיה ובכל צורה הידועות כיום או שיפותחו בעתיד, באתר זה או במקום אחר. ומסטרקארד לא תהיה מחוייבת להגיב לכל מסר כנ"ל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על פי מדיניות מסטרקארד, היא אינה מקבלת או שוקלת כל רעיון קריאטיבי, הצעה או חומר מהציבור בנוגע למוצריה או שירותיה ("הגשות"), ולכן הנכם מתבקשים שלא לבצע כל הגשות דרך אתר זה או באופן אחר. עם זאת, אם בכל זאת תשלחוו לנו הגשה, למרות בקשתנו שלא לעשות זאת, תהפוך הגשה זאת מיד לרכוש מסטרקארד, וכל זכות, קניין ועניין בה תהיה בבעלותה הבלעדית של מסטרקארד מכאן והלאה. יתרה מכך, מסטרקארד תהיה חופשיה להשתמש בכל הגשה לכל מטרה שהיא, לרבות (ללא הגבלה) פיתוח ושיווק מוצרים ושירותים. מסטרקארד לא תשא באחריות לשימוש בהגשה או לחשיפתה, או לכל דמיון בין ההגשה לבין כל מוצר או שירות עתידי של מסטרקארד.

סוחרים ומבצעי סוחרים

סוחרים רשאים לאפשר למסטרקארד הנחות, הוזלות או הטבות אחרות (למשל משלוח חינם) על רכישת מוצרים ושירותים ("מבצעים"), שניתן יהיה לקבל באתר מסטרקארד. מבצעים אלה כפופים לתנאים מסוימים, ועשויים להשתנות מעת לעת מבלי שתימסר לכם הודעה. מסטרקארד לא תשא באחריות לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מאינטראקציה כלשהי ביניכם לבין סוחר בהקשר למבצע כנ"ל. מלבד המתואר להלן, כל עניין, לרבות (ללא הגבלה) אספקת סחורה ושירותים, החזרים וכתבי אחריות, יהיה אך ורק ביניכם לבין הסוחרים הרלוונטיים. הנכם מאשרים כי מסטרקארד אינה תומכת או ערבה לסוחרים המוצגים באתר מסטרקארד או במבצעים שהם מציעים.

הגרלות

מעת לעת אנו מיידעים אתכם על הגרלות שונות או מבצעים אחרים הקשורים למסטרקארד. כל ההגרלות והמבצעים כאמור כפופים לכללים הרשמיים שנכתבו עבורם וכן לכל חוק או תקנה רלוונטיים.

תוכן של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים

אתר מסטרקארד עשוי להכיל תוכן של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים אחרים שאינם קשורים כלל לאתר זה. תוכן של צדדים שלישיים וקישורים מסוג זה נכללים אך ורק לנוחות המשתמשים, ואינם מהווים אישור, תמיכה או התחייבות מצד מסטרקארד. יתרה מכך, מסטרקארד אינה אחראית לדיוקו, שלמותו או אמינותו של מידע של צדדים שלישיים או למוצרים או לשירותים המוצעים או נמכרים דרך כל אתר מקושר, ואתם נושאים באחריות הבלעדית לשימוש במידע של צדדים שלישיים. כל הסכם, עסקה או הסדר אחר ביניכם לבין צד שלישי כנ"ל נעשים על אחריותכם בלבד. כאשר אתם מקליקים על קישור של צד שלישי, אתם עוזבים את אתר מסטרקארד. כל מידע אישי שתגישו באתר שתגיעו אליו לא ייאסף או יבוקר על ידי מסטרקארד אלא יהיה כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתר שתגיעו אליו. אנא בדקו את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של האתר שאליו הגעתם למידע נוסף על מנהגיו הנוגעים לפרטיות.

מדיניות הפרטיות

מסטרקארד מכירה בחשיבותה של הענקת כבוד לפרטיותם של אלה המבקרים באתרינו ובוחרים להשתמש בתוכניות ובמידע המוצעים בהם. מדיניות הפרטיות הבינלאומית של מסטרקארד (קישור למטה) כוללת סקירה של מה שתוכלו לצפות לו כאשר אתם נרשמים לאחת מהתוכניות שלנו או פשוט גולשים באתר מסטרקארד. מדינות שונה או ספציפית לכל תוכנית עשויה לחול על עמודים שהינם ספציפיים לארצכם או לתוכניות מסוימות. אנא עיינו בקישור בתחתית העמוד למציאת גרסת המדיניות הרלוונטית. הקליקו כאן למדיניות הפרטיות הבינלאומית שלנו.

שיפוי

הנכם מסכימים לשפות ולהגן על מסטרקארד, שותפיה העסקיים, עובדיה והחברות המסונפות לה בפני כל חבות, אובדן, תביעה והוצאה, לרבות דמי עורך דין / הוצאות סבירים, בהקשר להפרה מצדכם של תנאי השימוש או לשימושכם באתר, ולדאוג שיוותרו ללא נזק בהקשר לכל אלה. אתם תשפו את מסטרקארד ותדאגו שתיוותר ללא נזק בהקשר לכל תביעה או הליך משפטי שיוגשו כנגד מסטרקארד בגלל או בהקשר להפרת זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר או זכויות של צדדים שלישיים הכלולה בהגשת המשתמש שלכם ו/או כל הפרתחוק אחרת או הפרה של התחייבויות חוזיות בהקשר להגשות המשתמש. אתם תשפו את מסטרקארד ותדאגו שתיוותר ללא נזק בהקשר לכל תביעה, נזק או עלות שינבעו במישרין או בעקיפין מהשימוש, ההסרה, השכפול, הפרסום או ההצגה בפומבי של הגשת המשתמש.

שחרור מהתחייבויות

בעוד שמסטרקארד תנקוט במאמצים סבירים להבטיח כי כל החומר באתר זה נכון, לא ניתן לערוב לדיוק, ומסטרקארד לא תשא באחריות או בחבות לדיוקו, שלמותו או אמיתותו של כל מידע הנכלל באתר.

אתר מסטרקארד וכל התוכן הכלול בו נמסרים לכם "כפי שהם" ו"כפי שניתן להשיגם", ואנו משתחררים בזאת מכל התחייבות, מפורשת או מרומזת, לרבות כל התחייבות לסחירות, בעלות / אי הפרה, איכות המידע או התאמתו למטרה מסוימת. אף מידע שתקבלו ממסטרקארד דרך האתר לא יהווה כל התחייבות שאינה מובעת במפורש במסמך זה. ללא הגבלה, מסטרקארד משתחררת מכל התחייבות בנוגע לזמינות האתר, או התחייבות כי אתר מסטרקארד יפעל ללא שגיאות, כי שגיאות יתוקנו, או כי אתר מסטרקארד נקי מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. השימוש שתעשו באתר זה נעשה באחריותכם, כל תוכן שתורידו או תשיגו בדרך אחרת מועבר לכם באחריותכם, וחלה עליכם אחריות בלעדית לכל נזק למערכת המחשב שלכם או לכל אובדן נתונים שעלולים להגרם עקב שימושכם באתר, לרבות (ללא הגבלה) נזק כתוצאה מווירוסי מחשב. שימו לב כי סמכויות שיפוט מסוימות עשויות שלא להתיר ביטול סעיפי אחריות מרומזים, ולכן יתכן שחלק מתנאי הביטול לעיל אינם חלים עליכם.

שחרור מנזקים והגבלת אחריות

בשום מקרה לא ישאו מסטרקארד או החברות המסונפות לה באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, לדוגמה, תוצאתי או אחר כלשהו, לרבות (ללא הגבלה) נזק לרכוש, אובדן שימוש, אובדן עסקים, אובדן כלכלי, אובדן נתונים או אובדן רווחים, ללא קשר לצורת ההליך (לרבות (ללא הגבלה) הליכים הנוגעים לחוזה, רשלנות או הליכי נזיקין אחרים) שינבע בגלל או בהקשר לשימושכם או לגישה שתבצעו לאתר מסטרקארד או לתוכנו, גם אם מסטרקארד או שותפיה העסקיים, עובדיה, נציגיה או החברות המסונפות לה עודכנו בדבר האפשרות לנזק או אובדן כנ"ל. בשום מקרה לא תעלה חבותה הכוללת של מסטרקארד כלפיכם בנוגע לכל הנזק, האובדן והסיבות לתביעה – בין אם הן טמונות בחוזה, בנזיקין (לרבות (ללא הגבלה) רשלנות) או בגורם אחר – על הסכום ששלמתם או על מאה דולר ($100) (הנמוך מבין השניים) בגין הגישה או ההשתתפות בכל פעילות הקשורה לכל אתר מסטרקארד. יתכן שהחוק הרלוונטי אינו מתיר הגבלה או ביטול של אחריות או של נזק נלווה או תוצאתי, ולכן ההגבלות או תנאי הביטול לעיל עשויים שלא לחול עליכם.

אי תחולת תנאי השימוש על כל הסכם של מחזיק כרטיס בנוגע לכרטיס אשראי / חיוב

אתר מסטרקארד מופעל על ידי מסטרקארד והחברות המסונפות לה.

שונות

יש לפרש ולבצע תנאי שימוש אלה אך ורק על פי חוקי מדינת ניו יורק שבארה"ב, ללא מתן תוקף לכל עיקרון של סתירה בין חוקים. הנכם מסכימים מפורשות שכל תביעה משפטית או תביעה ברכוש שתנבע או תהיה קשורה במישרין או בעקיפין לתנאי שימוש אלה או לאתר זה, תוגש רק בבתי המשפט הפדרליים או בתי המשפט של המדינה הממוקמים בניו יורק. הנכם מסכימים בזאת לסמכות השיפוט של בתי משפט אלה ומקבלים את מרותם בכל תביעה הקשורה לאתר מסטרקארד, לגישה שבצעתם אליו או לשימושכם בו, לתנאי שימוש אלה ולהגשת צו בית משפט בשטח שמחוץ למדינה.

התוכן והתוכנה באתר מסטרקארד עשויים להיות כפופים לסמכות השיפוט של ארה"ב בנוגע לייצוא, ולסמכות השיפוט של ארצות אחרות בנוגע לייבוא. בהקשר לשימושכם באתר זה, הנכם נושאים באחריות הבלעדית לפעול בהתאם לכל חוק ותקנה רלוונטיים הנוגעים לייצוא, ייצוא מחדש וייבוא, בכל סמכות שיפוט רלוונטית, לרבות (ללא הגבלה) אלה של משרד המסחר של ארה"ב, תקנות מינהל הייצוא, CFR 15 – חלקים 730-774, התקנות הבינלאומיות בנוגע לסחר בנשק, סנקציות כלכליות ספציפיות לארץ מסויימת המיושמות ע"י המשרד לבקרת נכסים זרים, וחוקים ותקנות לבקרה על ייצוא וייבוא בכל ארץ אחרת. אינכם רשאים להשתמש, להפיץ, להעביר או לשדר – במישרין או בעקיפין – תוכן או תוכנה מאתר זה, בין אם כמוצר ישיר של החומרים, המוצרים או התוכנות הללו, או כמידע טכני אחר שבו שולבו התוכן או התוכנות מאתר זה, אלא אם הדבר נעשה על פי כל החוקים והתקנות הרלוונטיים הנוגעים לייצוא וייבוא בכל אזורי השיפוט הרלוונטיים.

אינכם רשאים להחיל את תנאי השימוש הללו על גורם אחר. מסטרקארד רשאית להחיל את זכויותיה וחובותיה כפי שנקבעו בתנאי השימוש הללו על גורם אחר בכל עת. אם חלק או תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה יתגלה כבלתי חוקי, מבוטל, לא תקף או בלתי ניתן לאכיפה, ניתן יהיה לנתק חלק זה מתנאי השימוש, והוא לא ישפיע על תוקפם של שאר התנאים ועל האפשרות לאכפם. מלבד כמפורט במסמך זה, תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא ההסכם ביניכם לבין מסטרקארד בהקשר לתוכנם. אנו נהיה רשאים להחליף תנאים מסוימים הכלולים בתנאי שימוש אלה או להוסיף להם באמצעות הודעות חוקיות ספציפיות או תנאים ספציפיים המופיעים בעמודים / אפליקציות / כלים / חומרים אחרים מסוימים שהנכם רשאים לבצע גישה אליהם במסגרת אתר זה. אם מסטרקארד לא תאכוף תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה או כל תנאי נוסף, אין לראות בכך ויתור על תנאים אלה או על הזכות לאכפם. תנאי שימוש אלה וכל מסמך הקשור אליהם יוכלו להתקבל בדרך אלקטרונית (לדוגמה באמצעי אלקטרוני או אחר המשמש להוכחת הסכמה), והעובדה שקבלתם אותם תהיה מחייבת ביניכם לבין מסטרקארד. הנכם מסכימים בזאת ללא הגבלה כי לא תקראו תגר על היותם של תנאים אלה וכל מסמך הקשור אליהם תקפים ובני אכיפה.

שירות לקוחות ופרטי יצירת קשר
General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
(Phone: 1-800-MCAssist (1-800-622-7747