MasterCard® Worldwide

Használati feltételek

Bevezető

A MasterCard International Incorporated (a továbbiakban: MasterCard, cégünk vagy „mi") az Ön rendelkezésére bocsátja a www.mastercard.us (a továbbiakban: MasterCard oldal) weboldalt személyes tájékozódási, információszerzési és szórakozási célú használatra. Ön szabadon böngészhet a MasterCard oldalon, arról letöltheti a tartalmakat, és egyéb módon használhatja a MasterCard oldalt. A MasterCard oldalra való belépéssel és annak használatával Ön tudomásul veszi az alábbi használati feltételeket (a továbbiakban: Használati feltételek), és azokba korlátozás vagy fenntartás nélkül beleegyezik.Ha Ön nem ért egyet az alábbi Használati feltételekkel, akkor kérjük, ne használja a MasterCard oldalt.

Tartalom

Az oldal tartalmának használatára való jog

Ön korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható jogot szerez a MasterCard oldalon található bármely, az alábbiakban körülírt tartalom megtekintésére, megosztására, nyomtatására vagy letöltésére saját személyes felhasználás céljából. Önnek nincs joga a MasterCard oldalon található bármely tartalmat licencbe adni, újra megjelentetni, terjeszteni, másolni, átengedni, allicencbe adni, átruházni, értékesíteni, abból származékos művet készíteni, vagy egyéb, nem személyes céllal felhasználni. A Tartalom semmilyen része a saját személyes célú használaton kívül semmilyen formában nem sokszorosítható, és nem foglalható bele semmilyen – elektronikus vagy mechanikus – információ-visszakereső rendszerbe. Tilos a MasterCard oldalra belépni vagy azt használni minden olyan módon, amely a MasterCard oldalon vagy a MasterCard oldal mögött álló kiszolgálón vagy hálózaton kárt okoz, azt sérti, illetve ilyen szándékkal jár, vagy az Oldal bármely más személy általi használata során zavart kelt a felhasználói funkcióban vagy élményben. Egyúttal Ön korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot kap arra, hogy az Oldalra vagy annak bármely Tartalmára mutató hiperhivatkozást hozzon létre mindaddig, amíg a hivatkozás nem fest téves, félrevezető, méltatlan vagy más módon sértő képet a MasterCardról, annak termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve nem kelti azt a látszatot, hogy a MasterCard támogatja vagy jóváhagyja az Ön oldalát, lapját vagy tartalmát.

Az Oldal eléréséhez tilos az automatikus rendszerek (pl. robotok, pókok stb.) használata. Ön beleegyezik abba, hogy nem gyűjt személyes azonosításra alkalmas adatokat az Oldal többi felhasználójáról, illetve ezeket az adatokat sem nem értékesíti, sem más módon nem hasznosítja.  A jelen feltételekben kifejezetten nyújtott korlátozott jogok kivételével a MasterCard oldal és az oldalon található minden Tartalom összes joga, jogcíme és érdekeltsége a MasterCard tulajdonát képezi, aki valamennyi ilyen jogot magának fenntart.

A MASTERCARD FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN A JELEN OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST BÁRMILYEN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL, BÁRKIVEL SZEMBEN MEGTAGADJA BÁRMILYEN OKBÓL, BELEÉRTVE A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉNEK, AZON BELÜL IS A FELHASZNÁLÁSI JOGOK MEGSÉRTÉSÉT.

A MasterCard oldal és a Használati feltételek módosítása

A MasterCard fenntartja a jogot arra, hogy az Oldalon vagy azzal kapcsolatban megjelenő Tartalmat, anyagokat vagy információkat bármikor az Önnek küldött értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa, beleértve a jelen Használati feltételeket is. A MasterCard jogosult a jelen Használati feltételeket a jelen tájékoztató frissítésével bármikor átdolgozni. Az ilyen átdolgozott feltételek Önre nézve kötelező érvényűek, és ezért Önnek érdemes időről időre meglátogatni ezt az oldalt az aktuális Használati feltételek átolvasása céljából.

Szellemi tulajdonjogok

A MasterCard oldal Tartalma a vonatkozó szellemi tulajdonjogi jogszabályok védelme alatt áll. Minden Tartalom a MasterCard tulajdonában áll, vagy azt MasterCard licenc vagy engedély birtokában használja. Az Oldalon található minden szöveg, formázás (ideértve többek között a MasterCard oldalon megjelenő anyagok kiemelését, koordinálását és elrendezését), valamint képek, grafikák, animációk, eszközök, widgetek, alkalmazások, hirdetések, videók, zenék, hangok, cikkek, reklámszövegek, kreatív anyagok, fotók, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, márkanevek és logók, valamint egyéb anyagok és információk (a továbbiakban együttesen: Tartalom) a MasterCard, illetve leányvállalatainak vagy kapcsolt vállalkozásainak, valamint az illetékes licenszbirtokosok és licencvevők szellemi tulajdonjogi oltalma alatt állnak. Ezen anyagok másolása, visszafejtése, visszafordítása, szétbontása, módosítása, újraközlése más weboldalakon, keretbe foglalása, mélyhivatkozása, megváltoztatása vagy egyéb módon történő terjesztése, továbbterjesztése, licencbe adása, allicencbe adása vagy bármely módon történő átruházása tilos. A MasterCard oldalon foglaltak nem értelmezhetők akképpen, hogy engedélyt vagy jogot adnának hallgatólagosan, álláspontunk megváltoztatásának kizárásával (estoppel) vagy egyéb módon bármely MasterCard védjegy, szellemi tulajdonjog vagy szerzői jog oltalma alatt álló anyag kereskedelmi célú hasznosítására a MasterCard előzetes írásbeli engedélye nélkül. A MasterCard oldalon megjelenő, bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyek, logók, márkanevek és szolgáltatási védjegyek (a továbbiakban együttesen: Védjegyek) a MasterCard és külső partnerei tulajdonában álló Védjegyek. A MasterCard oldalon foglaltak nem értelmezhetők akképpen, hogy hallgatólagosan vagy egyéb módon használati engedélyt vagy jogot adnának a MasterCard oldalon megjelenő bármely Védjegyre a MasterCard vagy a Véedjegy jogát birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül. MasterCard Védjegyek az USÁ-ban

A jelen anyagok jogosulatlan kereskedelmi célú felhasználása a MasterCard szellemi tulajdonjogát sérti, és arra vonatkozóan a MasterCard minden jogát és jogorvoslatát érvényesíti.

Szerzői jogi panaszok

Az Oldal üzemeltetése során a MasterCard jogosult „szolgáltató”-ként (a DMCA, Digital Millennium Copyright Act definíciója szerint) fellépni, és bizonyos anyagok és külső weboldalakra mutató linkek online szolgáltatójaként szolgáltatásokat kínálni. Ennek eredményeként az Oldal használata során a MasterCard birtokán vagy hatáskörén kívül eső, harmadik felek tulajdonában álló anyagok közvetítése, tárolása, elérése vagy egyéb módon való rendelkezésre bocsátása történik. A MasterCard bizonyos, jogi felhatalmazásból induló eljárásokat működtet az Oldalon elkövetett szerzői jogsértésekről szóló bejelentésekre vonatkozóan, és olyan gyakorlatot alkalmaz, amely intézkedik a MasterCard vagy valamely harmadik fél jogaira nézve, vagy egyéb módon bármely szellemi termékekre vonatkozó jogszabály, vagy a jelen Megállapodás tekintetében jogsértőnek bizonyuló tartalom azonnali eltávolításáról, illetve jogsértőnek bizonyuló felhasználó haladéktalan felfüggesztéséről. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az Oldalon elérhető bármely anyag szerzői jogot sért, értesítse a MasterCard illetékeseit a DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)) bekezdésében foglalt, az állítólagos jogsértésről szóló értesítési eljárásnak megfelelően. A MasterCard hamarosan reagálni fog a jogsértéssel vádolt anyag eltávolításával vagy a hozzáférés kikapcsolásával, és a DMCA törvényben foglalt eljárást követi az értesítő fél és a jogsértéssel vádolt, a Tartalmat biztosító fél közötti ügy rendezésére. A DMCA hatálya alá tartozó jogsértési bejelentéseket a következő címre kell küldeni: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department, vagy copyrightagent@mastercard.com.

Kérjük, hogy bejelentésében térjen ki az alábbiakra:

  1. Határozza meg a szerzői jogi oltalom alatt álló művet vagy egyéb szellemi terméket, melynek jogait Ön szerint megsértették;
  2. Határozza meg az Oldalon található anyagot, mely Ön szerint jogsértő – ezt tegye olyan részletességgel, hogy a MasterCard meg tudja állapítani, hol található az Oldalon belül;
  3. Nyilatkozzon arról, hogy Ön jóhiszeműen véli: a vitatott használat jogosulatlan, az a szerzői jog tulajdonosának, illetve megbízottjának engedélye vagy a jogszabályokban foglaltak felhatalmazása nélkül történt;
  4. Nyilatkozzon arról, hogy a hamis tanúzás következményeinek ismeretében kijelenti: (a) a bejelentésében szereplő, fenti információk pontosak, valamint (b) Ön az érintett szerzői jog tulajdonosa, illetve felhatalmazása van a tulajdonos nevében eljárni;
  5. Az Ön lakcíme, telefonszáma és e-mail címe; valamint
  6. Az Ön kézjegye vagy elektronikus aláírása;

A MasterCard jogosult a felhasználóit bármilyen jogsértési bejelentésről bármelyik weboldalán tett általános közleményben, a nyilvántartásában szereplő felhasználói e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a nyilvántartásában szereplő felhasználói fizikai címre küldött elsőbbségi postai levélben értesíteni. Ha Ön ilyen jogsértési értesítést kap, akkor ellenértesítést küldhet írásban a kijelölt megbízottnak címezve, az alábbi információk megjelölésével. Az ellenértesítés abban az esetben érvényes, ha írásban történik, és tartalmazza az alábbiakat:

  1. Az Ön kézjegye vagy elektronikus aláírása;
  2. Annak az anyagnak a meghatározása, mely eltávolításra került, vagy amelyhez a hozzáférés megszűnt, és az anyag fellelhetőségi helye az eltávolítás vagy a hozzáférés megszűnése előtt;
  3. Nyilatkozzon arról, hogy a hamis tanúzás következményeinek ismeretében kijelenti: az anyag eltávolítása vagy a hozzáférés megszüntetése tévedésből, vagy az eltávolításra vagy megszüntetésre szánt anyag téves azonosításából történt; and
  4. Az Ön neve, lakcíme és telefonszáma, továbbá nyilatkozata arról, hogy aláveti magát az Egyesült Államok Szövetségi Bíróságának (Federal District Court) az Ön lakcíme szerint illetékes kerületi bírósága illetékességének, vagy amennyiben az Ön lakcíme az Egyesült Államokon kívül található, úgy a MasterCard székhelye szerint illetékes kerületi bíróság illetékességének, továbbá hogy Ön elfogadja kézbesítési megbízottként azt a személyt, aki a bejelentést tette az állítólagos jogsértő anyagról, vagy az illető személy megbízottját.

Interaktív fórumok és csoportok, továbbá visszajelzések

Felhasználói hozzászólások és magatartás
Az Oldal felhasználójaként Önnek joga van hozzászólásokat küldeni, melyek szöveges tartalomból, esetleg fényképekből, videókból, képekből, hangfájlokból, egyéb fajtájú tartalmakból és az ilyen tartalmakra mutató hivatkozásokból állhatnak, amennyiben azok megfelelnek az Oldal szabályainak (a továbbiakban együttesen: Felhasználói hozzászólások). Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a saját Felhasználói hozzászólásaiért, és az azok beküldésével vagy közzétételével járó következményekért. A Felhasználói hozzászólásokkal kapcsolatban Ön megerősíti, kijelenti és/vagy szavatolja, hogy: a Felhasználói hozzászólás az Ön eredeti műve, és Ön rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogokkal, beleegyezésekkel és hozzájárulásokkal ahhoz, hogy használja a Felhasználói hozzászólásokat, továbbá felhatalmazást adjon MasterCard részére Felhasználói hozzászólások felhasználására bármely, jelenleg ismert vagy a jövőben feltalálásra kerülő médiában, területi és időbeli korlátok és ellenszolgáltatás nélkül, továbbá hogy rendelkezik minden szükséges beleegyezéssel a Felhasználói hozzászólásokban szereplő vagy megjelenő valamennyi, személyes azonosításra alkalmas adat, kép vagy arckép begyűjtéséhez, felhasználásához és közléséhez ahhoz, hogy Ön elhelyezze és felhasználja azokat a Felhasználói hozzászólásaiban az Oldalon és a jelen Megállapodásban foglalt módon. Ön beleegyezik abba, hogy a Felhasználói hozzászólása részeként nem tesz közzé olyan anyagot, amely szerzői jogi oltalom alatt, üzleti titoktartás védelme alatt, vagy egyéb módon harmadik fél jogi oltalma alatt áll, beleértve az adatvédelmi és közzétételi jogokat, kivéve amennyiben Ön az adott jogok tulajdonosa, vagy rendelkezik a jogos tulajdonos engedélyével és az adott anyagban szereplő összes olyan személy szükséges beleegyezésével, akiknek a személyes azonosításra alkalmas adatai megtalálhatók az adott anyagban, ahhoz, hogy az anyagot közzétegye, és átruházza MasterCard részére a jelen Oldal kereteiben átadott összes licencjogot. Ön kijelenti és szavatolja továbbá, hogy közli bármely, esetleg Ön által tett szabadalmi bejegyzés vagy függőben levő szabadalmi bejelentés létezését, mely bármilyen módon kapcsolódik a Felhasználói hozzászólásához.

Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy Ön és MasterCard között semmilyen titoktartási jogviszony vagy kötelezettség nem jön létre a Felhasználói hozzászólásra vonatkozóan, még abban az esetben sem, ha a Felhasználói hozzászólás vagy bármely kapcsolódó anyag erre utaló kijelentést vagy jelzést tartalmaz.

A Felhasználói hozzászólások tulajdonjoga és felhasználása
A Felhasználói hozzászólás elküldésével Ön tudomásul veszi, hogy átruházza MasterCard részére a világ összes országában érvényes, örökös, jogdíjmentes, teljes mértékben ellentételezett, visszavonhatatlan, allicencbe adható, átruházható, nem kizárólagos jogot a Felhasználói hozzászóláshoz fűződően (beleértve a szerzői jogi, szabadalmi jogi és védjegyoltalmi jogszabályok hatálya alatti jogokat is), ideértve a jogot a Felhasználói hozzászólás tartalmának és az abban foglalt koncepciók vagy elgondolások szerkesztésére, módosítására, abból származékos művek létrehozására, beleértve a dokumentumokat, művészeti alkotásokat, kijelentéseket, rajzokat, vázlatokat, korrektúrákat, bemutatókat, fotókat, filmfelvételeket, kivágott képeket, zenei partitúrákat, hang- és képfelvételeket, lemezeket, melyek akár nyomtatott, akár elektronikus formában léteznek, és melyeket Ön a Felhasználói hozzászólás részeként hozott létre vagy alkotott. Az Ön által a MasterCardra átruházott licenc magában foglalja azt a jogot, hogy MasterCard és meghatalmazottjai reprodukálhatják a Felhasználói hozzászólást, egyéb műveket hozhatnak létre a Felhasználói hozzászólás felhasználásával, az Ön Felhasználói hozzászólását egyesíthetik más művekkel, továbbá módosíthatják, lefordíthatják, az átalakított Felhasználói hozzászólásról másolatokat terjeszthetnek, azt megjelentethetik, előadhatják, licencbe adhatják és arra szerzői jogi oltalmat kérhetnek a MasterCard nevében a világ összes országában, az idők során bármikor, bármilyen médiában, mely jelenleg létezik vagy amely a jövőben esetleg létezni fog. A fenti jogátruházás például engedélyezi a MasterCard és meghatalmazottjai részére, hogy az Ön Felhasználói hozzászólásának csak bizonyos részeit használják fel, újra rögzítsenek vagy módosítsanak bármely, Ön által közzétett hangfelvételt vagy képi anyagot, átírják a Felhasználói hozzászólását és/vagy egyéb, akár a MasterCard vagy más felek által licencbe adott anyagokat összedolgozzanak az Ön Hozzászólásával. Ha a MasterCard más műveket hoz létre a Felhasználói hozzászólás felhasználásával, úgy azon művek tulajdonjoga MasterCardot illeti, és a jelen irányelveknek megfelelően felhasználásra kerülhetnek, ahhoz nem szükséges az Ön hozzájárulása.

A Felhasználói hozzászólás közzétételével Ön lemond az általunk módosított Hozzászóláshoz vagy bármely fénykép(ek)hez, filmfelvételhez, illusztrációhoz, kijelentéséhez vagy a Hozzászólásban szereplő egyéb művéhez fűződő minden szerzői jogáról vagy „erkölcsi” jogáról, vagy kárigényéről, és beleegyezik, hogy azokat nem érvényesíti. Ön beleegyezik abba is, hogy a Felhasználói hozzászólás vonatkozásában kijelöli MasterCardot visszavonhatatlan jogi képviselőjének, és felhatalmazza azzal a joggal, hogy az Ön nevében aláírjon és kiszolgáltasson minden olyan dokumentumot, mely biztosítja, hogy a MasterCard felhasználhassa az Ön engedélyének tárgyát képező Felhasználói hozzászólást bármilyen, a MasterCard által megfelelőnek tartott módon ahhoz, hogy birtokolja és megvédje az Ön Felhasználói hozzászólásából létrehozott származékos művek jogait, valamint hogy a Felhasználói hozzászólást eltávolíthassa bármely weboldalról vagy fórumról.

MasterCard kérésére Ön köteles az ilyen további engedélyezési okiratot aláírni és kiszolgáltatni, amennyiben azt MasterCard indokoltan szükségesnek tartja ahhoz, hogy MasterCard használhassa a Felhasználói hozzászólást az általa megfelelőnek tartott módon, továbbá hogy a „Szerző erkölcsi jogairól” a jelen Feltételek hatálya alatt Ön lemondjon. Amennyiben MasterCard elmulasztja kérni az említett engedélyezési okiratot a fentiek szerint, az nem tekinthető akképpen, hogy MasterCard lemond a jogairól, és MasterCard jogosult az engedélyezési okiratot egy későbbi időpontban megkérni.

Hozzászólások vagy visszajelzések
Időről időre előfordulhat, hogy cégünk az Ön visszajelzését kéri a MasterCard Oldaláról, valamint termékeiről és/vagy szolgáltatásairól. Az Ön által átadott vagy elküldött bármely közlés vagy anyag (a) a MasterCard által nem bizalmas módon és nem az Ön tulajdonaként kerül kezelésre, (b) a MasterCard tulajdonába kerül, és a közlés időpontjától kezdve MasterCard kizárólagos jogot, jogcímet és érdekeltséget szerez arra vonatkozóan, és (c) MasterCard licenctulajdonosai és kapcsolt vállalkozásai korlátozás nélkül felhasználhatják azokat MasterCard kizárólagos megítélése szerint, az Ön felé irányuló bármely kötelezettség, ellenszolgáltatás vagy egyéb kötelesség nélkül. Az ilyen felhasználás bármely célból történhet, beleértve többek között a részben vagy egészben való sokszorosítást, közzétételt, közvetítést, nyilvános közlést, sugárzást és kihirdetést, a jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztett bármely médiumban és bármilyen módon, a jelen Oldalon vagy egyéb formában. A MasterCardot semmilyen kötelezettség nem terheli arra, hogy reagáljon az ilyen jellegű közlésre. A fentiek ellenére a MasterCard az általa alkalmazott gyakorlatban nem vesz át és nem mérlegel a nyilvánosságtól származó semmilyen kreatív ötletet, javaslatot vagy anyagot a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan (a továbbiakban: Előterjesztések), és éppen ezért Önnek nem tanácsos Előterjesztéseket tennie a MasterCardnak a jelen Oldalon vagy egyéb módon zajló kommunikáció során. Mindazonáltal, amennyiben az ezt ellenző kérésünk ellenére Ön mégis Előterjesztést küld cégünknek, úgy az adott Előterjesztés azonnal a MasterCard birtokába kerül, és a közlés időpontjától kezdve MasterCard kizárólagos jogot, jogcímet és érdekeltséget szerez arra vonatkozóan. Továbbá MasterCard szabadon, bármilyen célból felhasználhatja bármely Előterjesztést, beleértve többek között a termékek és szolgáltatások fejlesztését és marketingjét. MasterCard nem vállal felelősséget az ilyen Előterjesztések ilyen jellegű felhasználásáért vagy közzétételéért, vagy az Előterjesztések és bármely jövőbeni MasterCard termék vagy szolgáltatás között levő bármely hasonlóságért.

Elfogadóhelyek és Elfogadóhelyi ajánlatok

Az Elfogadóhelyek bizonyos árengedményeket, kedvezményeket vagy egyéb előnyöket (pl. ingyenes házhozszállítást) nyújthatnak a MasterCardnak az áruk és szolgáltatások vásárlásához kapcsolódóan (a továbbiakban: Ajánlatok), melyek a MasterCard Oldalon érhetőek el. Az ilyen Ajánlatok bizonyos feltételekhez vannak kötve, és a felhasználóknak küldött értesítés nélkül bármikor módosulhatnak. MasterCard nem vállal felelősséget az ilyen Ajánlatok vonatkozásában az Ön és a kereskedő közötti kommunikáció eredményeként felmerülő bármilyen kár vagy veszteség iránt. A jelen Feltételekben foglaltak kivételével minden ügy, beleértve, de nem kizárólag értve ezalatt az áruk és szolgáltatások nyújtását, cseréjét és a garanciális ügyeket, kizárólag Ön és az illetékes kereskedők között zajlik. Ön tudomásul veszi, hogy MasterCard nem vállal kezességet vagy garanciát sem a MasterCard oldalán keresztül elérhető kereskedők, sem az általuk nyújtott Ajánlatok tekintetében.

Nyereménysorolások

Időről időre előfordulhat, hogy cégünk tájékoztatja Önt a MasterCardhoz kapcsolódó, bizonyos nyereménysorolásokról vagy egyéb promóciókról. Valamennyi ilyen nyereménysorolás és promóció lebonyolítása az adott nyereménysorolások és promócióok Hivatalos Szabályzata szerint, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

Külső fél által szolgáltatott tartalom és hivatkozások más weboldalakra

A MasterCard oldal tartalmazhat külső fél által szolgáltatott tartalmat és hivatkozásokat más weboldalakra, melyek a jelen Oldaltól teljes mértékben függetlenek. A külső fél által szolgáltatott tartalom és a hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, és a MasterCard részéről nem jelentenek semmilyen hozzájárulást, jóváhagyást vagy szavatolást. A MasterCard továbbá nem vállal felelősséget a külső fél által szolgáltatott információk, illetve a hivatkozott weboldalakon kínált vagy értékesített termékek vagy szolgáltatások pontossága, teljessége vagy megbízhatósága iránt, és Ön kizárólagos felelősséget vállal a külső fél által szolgáltatott információk felhasználásáért. Az Ön és az ilyen külső fél között kötött megállapodások, ügyletek vagy egyéb rendelkezések kockázata kizárólag Önt terheli. Amikor Ön valamely külső fél hivatkozására kattint, úgy kilép a MasterCard Oldalról. A céloldalon megadott személyes adatok begyűjtését és kezelését nem a MasterCard végzi; arra vonatkozóan a céloldal adatvédelmi közleménye vagy Használati feltételei lesznek irányadók. Kérjük, hogy a céloldal adatvédelmi gyakorlatáról szóló további információk tekintetében olvassa át az ott található adatvédelmi közleményt és Használati feltételeket.

Adatvédelmi szabályzat

A MasterCard elismeri azon felhasználók személyes adatainak tiszteletben tartásának fontosságát, akik meglátogatják cégünk weboldalait, és úgy döntenek, hogy kihasználják az ott kínált programokat és információkat. A MasterCard Globális Adatvédelmi Szabályzat (a hivatkozást ld. az alábbiakban) áttekintést ad arról, mire számíthat Ön, amikor cégünk valamely programjára feliratkozik, vagy egyszerűen a MasterCard Oldalt böngészi. Az egyes országokhoz vagy programokhoz tartozó oldalakon ettől eltérő, illetve sajátos szabályzatok lehetnek érvényben. Az egyes oldala alján levő hivatkozásra kattintva megtekintheti cégünk szabályzatának érvényes változatát. Ide kattintva megtekintheti cégünk Globális Adatvédelmi Szabályzatát. (angol nyelven)

Kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy MasterCard, továbbá üzleti partnerei, dolgozói és kapcsolt vállalkozásai részére kártérítési felelősséggel tartozik minden esetben, amennyiben Ön a jelen Használati feltételek megsértésével vagy az Oldal használatával kapcsolatban kötelezettséget, veszteséget, kárigényt és költségeket okoz, beleértve az indokolt ügyvédi díjakat és költségeket is. Ön köteles MasterCard részére kártérítést nyújtani, és helyette felelősséget vállalni a MasterCard ellen benyújtott vagy indított minden olyan kárigény, per vagy eljárás esetén, mely abból ered, vagy azzal kapcsolatos, hogy az Ön Felhasználói hozzászólásai sértik harmadik fél szerzői jogait vagy egyéb szellemi termékhez kapcsolódó vagy egyéb jogait, és/vagy a Felhasználói hozzászólásokhoz kapcsolódóan bármely más jogszabály vagy szerződéses kötelezettség megszegése történik. Ön vállalja, hogy kártérítési felelősséget vállal MasterCard felé minden olyan kárigény, káresemény és költség esetén, amely közvetve vagy közvetett módon a Felhasználói hozzászólás felhasználásából, az azzal való rendelkezésből, annak sokszorosításából, közzétételéből vagy nyilvános közléséből ered.

Szavatolási nyilatkozat

Bár a MasterCard minden indokolt lépést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Oldalon található valamennyi anyag helytálló legyen, a pontosságot nem lehet garantálni, és MasterCard nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a jelen Oldalon található bármely információ pontossága, teljessége vagy valódisága iránt.

A MASTERCARD OLDALT ÉS AZ ITT FOGLALT ÖSSZES TARTALMAT A JELEN FORMÁJÁBAN ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMÁJÁBAN SZOLGÁLTATJUK. EZÚTON VISSZAUTASÍTUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOLÁST, BELEÉRTVE A PIACKÉPESSÉG, A JOGCÍM/JOGSÉRTÉS-MENTESSÉG, AZ INFORMÁCIÓK MINŐSÉGE VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGA IRÁNTI SZAVATOLÁST. AZ ÖN ÁLTAL AZ OLDALON KERESZTÜL A MASTERCARDTÓL SZERZETT INFORMÁCIÓK NEM KÉPEZNEK SEMMILYEN MÁS GARANCIÁT A JELEN FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN FOGLALTAKON KÍVÜL. MASTERCARD KORLÁTOZÁS NÉLKÜL VISSZAUTASÍT MINDEN GARANCIÁT AZ OLDAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, AZ IRÁNT, HOGY A MASTERCARD OLDAL HIBAMENTESEN FOG MŰKÖDNI, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY A MASTERCARD OLDAL MENTES A VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL. ÖN KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA JELEN OLDALT, A JELEN OLDALRÓL LETÖLTÖTT VAGY EGYÉB MÓDON SZERZETT TARTALOM KOCKÁZATA ÖNT TERHELI, ÉS ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK A SAJÁT SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN BEKÖVETKEZŐ OLYAN KÁROKÉRT, ILLETVE ADATVESZTÉSÉRT, MELYEK ESETLEG ABBÓL EREDNEK, HOGY ÖN JELEN OLDALT HASZNÁLTA, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKAT. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY EGYES IGAZSÁGSZOLGÁLTATÓ HATÓSÁGOK ESETLEG NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG ALÓLI KIVÉTEL INTÉZMÉNYÉT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIVÉTELEK NÉMELYIKE NEM VONATKOZIK AZ ÖN ESETÉRE.

Káreseményekről szóló nyilatkozat, korlátozott felelősségvállalás

MASTERCARD ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ, PÉLASZERŰ, KÖVETKEZMÉNYSZERŰ VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRESEMÉNY IRÁNT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A VAGYONI KÁRT, HASZNÁLATI VESZTESÉGET, VÁLLALKOZÁS ELVESZTÉSÉT, GAZDASÁGI VESZTESÉGET, ADATVESZTÉST VAGY PROFITVESZTÉST, AMELY ABBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN ERED, HOGY ÖN HASZNÁLTA VAGY ELÉRTE A MASTERCARD OLDALT VAGY ANNAK TARTALMÁT, A CSELEKEDET JELLEGÉRE VALÓ TEKINTET NÉLKÜL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZERZŐDÉSES, GONDATLANSÁGBÓL ELKÖVETETT VAGY EGYÉB KÁROKOZÓ CSELEKEDET ESETÉT), MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA MASTERCARD VAGY ÜZLETI PARTNEREI, DOLGOZÓI, KÉPVISELŐI VAGY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI TUDOMÁSSAL BÍRTAK AZ ADOTT KÁRESEMÉNY VAGY VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉRŐL. A MASTERCARD ÁLTAL BÁRMELY KÁRESEMÉNY, VESZTESÉG ÉS KERESETI IGÉNY IRÁNT, BÁRMELY MASTERCARD OLDAL ELÉRÉSE VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY TEVÉKENYSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ESETÉN ÖN FELÉ VÁLLALT TELJES KÁRTÉRTÉSI FELELŐSSÉG ÖSSZEGE – AKÁR SZERZŐDÉS KERETÉBEN, AKÁR KÁROKOZÁS ESETÉN, (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁG ESETÉT), VAGY EGYÉB ESETBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL ESETLEG MEGFIZETETT ÖSSZEGET VAGY EGYSZÁZ DOLLÁR (100$) ÖSSZEGET (A KETTŐ KÖZÜL AZ ALACSONYABBAT). ELŐFORDULHAT, HOGY A VONATKOZÓ JOGREND NEM ENGEDI MEG A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS VAGY A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYSZERŰ KÁROKOZÁS KORLÁTOZÁSÁT VAGY AZ ALÓLI KIVÉTELT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIVÉTEL NEM ÉRVÉNYES AZ ÖN ESETÉBEN.

A Használati feltételek nem vonatkoznak a MasterCard Fizetési Kártya Kártyabirtokosi Szerződésére

A MasterCard vezető vállalat a fizetési szolgáltatások terén. A MasterCard nem pénzintézet, és nem bocsát ki semmilyen hitelkártyát, terhelési kártyát, csekk-kártyát vagy fizetési kártyát. Az Ön MasterCard márkajelzéssel ellátott fizetési kártya jogviszonya a kibocsátó bankkal vagy pénzintézettel áll fenn, nem közvetlenül a MasterCard vállalattal. Az Ön MasterCard márkajelzéssel ellátott fizetési kártyájával vagy kártyabirtokosi számlájával kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy ügy esetén a kártyát kibocsátó bankhoz vagy pénzintézethez kell fordulni, nem pedig a MasterCardhoz. Bár a MasterCard jogviszonyban áll az Ön kártyáját kibocsátó bankkal vagy pénzintézettel, ez a jogviszony nem vonatkozik az egyes kártyabirtokosokra vagy fizetésikártya-számlákra.

A MasterCard oldalt a MasterCard és kapcsolt vállalkozásai üzemeltetik.

Vegyes rendelkezések

Jelen Használati feltételek értelmezése és végrehajtása kizárólag az Amerikai Egyesült Államok New York Államának jogrendje szerint történik, és a jogszabályi ütközés elve nem érvényesíthető. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a jelen Használati feltételekből vagy jelen Oldalból, vagy ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódóan eredő bármely jogi vagy méltányossági kereset kizárólag a New Yorkban működő szövetségi vagy állami bíróságra nyújtható be. Ön ezúton tudomásul veszi ezen bíróságok személyes illetékességét, és annak aláveti magát a MasterCard Oldallal, annak elérésével vagy használatával, vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos bármely kereset esetére, továbbá tudomásul veszi és elfogadja a területen kívüli hatályú kézbesítést.

A MasterCard valamely oldaláról származó tartalom és szoftverek vonatkozásában az Egyesült Államok export joghatósága és más országok import joghatósága lehet illetékes. A jelen Oldal Ön által történő használatához kapcsolódóan Ön kizárólagos felelősséggel tartozik valamennyi vonatkozó joghatósági terület minden vonatkozó export-, újraexport- és importszabályozási jogszabályának betartásáért, beleértve többek között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Exportigazgatási szabályzata CFR 730-774. részeit (U.S. Department of Commerce Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774), az USA nemzetközi fegyverkereskedelmi szabályzatát (the International Traffic in Arms Regulations), az Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatal (Office of Foreign Assets Control) egyes országokra vonatkozó specifikus gazdasági szankciós programjait, valamint bármely más ország export- és importszabályozási jogszabályait. A jelen Oldalról származó tartalom vagy szoftverek közvetlen vagy közvetett módon történő felhasználása, terjesztése, átruházása vagy továbbítása tilos akár közvetlen termék, akár olyan anyagok vagy termékek, szoftverek vagy más műszaki adatok útján, amelyek a jelen Oldalról származó tartalmat vagy szoftvereket tartalmazzák, kivéve a valamennyi vonatkozó joghatósági terület vonatkozó export- és importszabályozási jogszabályainak megfelelő módon.

A jelen Használati feltételek átruházása tilos. MasterCard jogosult bármikor átruházni a jelen Használati feltételekben foglalt jogait és kötelezettségeit. Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely része vagy rendelkezése jogszerűtlennek, semmisnek, érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, úgy az adott részt a jelen Használati feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és kikényszeríthetőségét. A jelen bekezdésben foglaltak kivételével a jelen Használati feltételek képezik a feltételek tárgyára vonatkozóan az Ön és a MasterCard között létrejött teljes szerződést. A jelen Használati feltételek bizonyos rendelkezéseit felülírhatják vagy kiegészíthetik a jelen Oldal bizonyos lapjain, alkalmazásain, eszközein vagy egyéb anyagain belül található, kijelölt jogi értesítések és feltételek. Amennyiben MasterCard elmulasztja a jelen Használati feltételek vagy bármely kiegészítő feltételek rendelkezéseit kikényszeríteni, az nem tekinthető joglemondásnak sem az adott rendelkezések tekintetében, sem az adott rendelkezés kikényszerítési joga tekintetében. A jelen Használati feltételek és bármely kapcsolódó dokumentum elfogadása elektronikus formában történik (pl. a beleegyezés elektronikus vagy egyéb módon való kinyilvánításával); amennyiben Ön elfogadja azokat, úgy az kötelező érvényűnek tekintendő az Ön és a MasterCard között fennálló jogviszonyban. Ön ezúton korlátozás nélkül tudomásul veszi, hogy nem fogja vitatni a jelen Használati feltételek és bármely kapcsolódó dokumentum érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. ©2012 MasterCard. A MasterCard, a Priceless és a MasterCard márkajelzés a MasterCard International Incorporated bejegyzett védjegyei. Támogató: MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577

Ügyfélszolgálati és kapcsolattartási adatok
General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Phone: 1-800-MCAssist (1-800-622-7747)