Pristupite Vašem Računu

MasterCard nema pristup informacijama o Vašem računu ali Vi im možete pristupiti putem web stranica financijske institucije koja je izdala Vašu MasterCard karticu.

P:

Gdje se nalazi moj MasterCard RAČUN?

O:

Vaš račun nije definiran od strane kompanije MasterCard VEĆ dolazi od izdavatelja Vaše kartice.

Izdavatelj kartice odobrava Vaš kreditni limit i šalje Vam mjesečne izvatke.

image

MasterCard osigurava mrežu koja na siguran način obrađuje Vaše kartične transakcije napravljene kod trgovaca širom svijeta.

function _teamsite_stylesheets() { var sheets = [ "/iw-cc/base/styles/iw.css", "/iw-cc/base/styles/custom.css", "/iw-cc/teamsite/styles/iw.css", "/iw-cc/teamsite/styles/custom.css", "/iw-cc/ccpro/styles/iw.css", "/iw-cc/ccpro/styles/custom.css" ]; return sheets; }
Filefooter.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit