MasterCard – ülemaailmne privaatsuspoliitika 

Jõustumiskuupäev: 24. aprill 2015MasterCard International Incorporated (tegutsedes MasterCard WorldWide nime all) ja selle sidusettevõtjad (ühiselt nimetatud kui „MasterCard“) austavad teie privaatsust. Käesolevas ülemaailmses privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, millist tüüpi isikuandmeid me kogume, kuidas me informatsiooni kasutame, kellega me seda jagame ning missuguseid valikuid teil on võimalik teha, et mõjutada teie isikuandmete kasutamist meie poolt. Samuti kirjeldame meetmeid, mida me andmete turvalisuse kaitsmiseks kasutame ning seda, kuidas teil on võimalik meiega ühendust võtta seoses meie privaatsuse kaitse tavadega.
MasterCard’i allüksused, kes vastutavad teie isikuandmete kogumise ja kasutamise eest ülemaailmses privaatsuspoliitikas toodud eesmärkidel, on märgitud käesoleva dokumendi osas „Kuidas meiega ühendust võtta.“
Meie privaatsuse kaitse tavad võivad erinevates riikides, kus me tegutseme, olla erinevad, sõltudes kohalikest tavadest ja seadusest tulenevatest nõuetest.

Klõpsake ühele alltoodud linkidest, et liikuda loetletud osa juurde:

Isikuandmed, mida me kogume

MasterCard võib saada teie kohta informatsiooni erinevatest allikatest.

Tegutsedes maksetehingute töötlejana ja seotud teenuste osutajana, saame me teie kohta piiratud hulga isikuandmeid fintantsasutustelt, kauplejatelt ning teistelt ettevõtetelt seoses teie maksetehingutega.
Antud juhul saame teada teie kaardi konto numbri, kaupleja nime ja asukoha, kuupäeva ja tehingu kogusumma. Sealjuures on oluline, et maksetehingu töötlemiseks ei ole meil vaja teada kaardiomaniku nime ega muid kontaktandmeid.
Me võime saada teie kohta informatsiooni ka ettevõtetelt, kes kasutavad või võimaldavad MasterCard’i toodete ja teenuste kasutamist ning avalikest informatsioonisüsteemidest.
Lisaks võite esitada meile ise informatsiooni erinevate meetodite kaudu otse, näiteks: (i) meie veebisaitidel, (ii) vastates meie reklaamkirjadele või muule infovahetusele, (iii) sotsiaalmeedia kaudu, (iv) MasterCard’i toote või teenusega liitumisel, (v) osaledes pakkumises, programmis või kampaanias, või (vi) seoses tegeliku või võimaliku äri- või töösuhtega. Lisaks võite nõustuda sellega, et kolmandad isikud avaldavad teie kohta kogutud informatsiooni meile.
Isikuandmed, mis meieni võivad jõuda või mida te võite otsustada meile anda on eelkõige järgmised:

 • Kontaktandmed (nagu näiteks nimi, posti- või e-posti aadress ning telefoni number)
 • Tööga seotud kontaktandmed (nagu näiteks ametikoht, osakond ja organisatsiooni nimetus)
 • Kasutajanimi ja parool
 • Maksekaardi informatsioon
 • Sõprade või muude isikute kontaktandmed, kellega te meil ühendust soovitate võtta
 • Teie poolt esitatu (nagu näiteks fotod, artiklid ja kommentaarid)
 • Teie poolt sotsiaalmeedia kontodel esitatud sisu või informatsioon liikmelisuse kohta kolmandate isikute juures
 • Mobiiliseadme identifikaator
 • Geograafilise asukoha andmed
 • Muu informatsioon (nagu näiteks ostukäitumine- ja eelistused, keele eelistus, vanus, sünniaeg, sugu ja perekonnaseis)

Meie, meie teenusepakkujad ja partnerid kogume teatud informatsiooni automatiseeritud vahenditega, nagu näiteks küpsiste ja veebimajakatega, kui te kasutate meie mobiilirakendust või kui te interakteerute meie reklaamidega, või kui te külastate meie veebisaite, lehekülgi või teisi digitaalvarasid. Sel teel kogutav informatsioon võib sisaldada järgnevat teavet: IP-aadress, brauseri tüüp, operatsioonisüsteem, viitavad internetiaadressid ja informatsioon tehtud toimingute või digitaalvaradega interakteerumise kohta. „Küpsis“ on tekstifail, mis salvestatakse veebiserveri poolt kasutaja arvuti kõvakettale. „Veebimajakat“, tuntud ka internetimärksõna, pikslisildi või puhta GIF-i nime all, kasutatakse veebiserverisse informatsiooni tagasisaatmiseks.
Me võime oma veebisaitidel ja mobiilirakendustes kasutada kolmandate isikute poolt pakutavaid veebianalüütika teenusied, nagu näiteks Adobe Omniture. Sellised veebianalüütika teenusepakkujad kasutavad tehnoloogiaid nagu näiteks küpsised ja veebimajakad, mis aitavad meil analüüsida, kuidas kasutajad meie veebisaite ja mobiilirakendusi kasutavad.
Meie, meie teenusepakkujad ja partnerid võime lisaks koguda informatsiooni sinu tegevuste kohta meie veebisaitidel ja mobiilirakendustes, mis võimaldab meil pakkuda sisu ja reklaame, mis on loodud just teie individuaalsetele huvidele. Sellisel eesmärgil kogutud informatsioon võib sisaldada informatsiooni nagu näiteks kindlad leheküljed ja reklaamid, mida te vaatate meie veebisaitidel ning toimingud, mida te veebisaitidel ja mobiilirakendustes teete. Käesoleva ülemaailmse privaatsuspoliitika osas „Teie õigused ja valikuvõimalused“ saate tutvuda oma õigusega igal ajal meie poolt käitumispõhise reklaami eesmärgil kogutud informatsiooni kasutamisest loobuda või meie vastavat õigust piirata.

Tagasi üles

Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame

Me võime teilt saadud isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Teie maksekaarditehingute töötlemiseks (sealhulgas autoriseerimiseks, tasaarveldamiseks, tagasikannete tegemiseks ja muude vaidluste lahendamisega seonduvateks tegevusteks)
 • Pettuste, omavoliliste tehingute ning nõuete ja muu vastutuse ning riskide juhtimiseks ja frantsiisi kvaliteedi tagamiseks ning meie maksesüsteemide terviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks
 • Teie kontode loomiseks ja haldamiseks ning teie päringutele vastamiseks
 • Teile MasterCard’i, selle väljaandjate, saajate, kauplejate ja partnerite toodete, teenuste, pakkumiste ja kampaaniate (sealhulgas võistluste, loteriide ja muude pakkumiste) kohta informatsiooni edastamiseks
 • Ettevõtlusega seotud infomaterjalide avaldamiseks (mis võivad sisaldada ettevõtlusega seotud kontaktandmeid)
 • Meie ettevõtte käitamiseks, hindamiseks ja paremaks muutmiseks (sealhulgas uute toodete ja teenuste arendamiseks; meie infovahetuse haldamiseks; meie reklaamitegevuse efektiivsuse hindamiseks ning reklaamide optimeerimiseks; meie toodete, teenuste, teenuste, veebisaitide, mobiilirakenduste ja teiste digitaalvarade analüüsimiseks; meie veebisaitide, mobiilirakenduste ja teiste digitaalvarade funktsionaalsuse parandamiseks; ja raamatupidamise, auditeerimise, arvete koostamise, vastavuse kontrollimise ja sissenõudmisega seotud tegevusteks)
 • Isikuandmete anonüümseks muutmiseks ning agregeeritud andmearuannete ettevalmistamiseks ja koostamiseks, mis sisaldavad anonüümseks muudetud informatsiooni (eelkõige: kompilatsioone, analüüse, analüütilisi ja ennustavaid mudeleid ja reegleid ning teisi agregeeritud aruandeid) eesmärgil varustada meie väljaandmis- ja omandamisinstitutsioone, kauplejaid ja teisi kliente ja partnereid nõuannetega seoses eelnevate ja võimalike tuleviku kulutamismustrite, pettuste ja muu informatsiooniga, mida on võimalik sellisest informatsioonist tuletada
 • Hindamaks teie võimalikku huvi tööle asumise suhtes ja võtta teiega ühendust seoses võimaliku töösuhte loomiseks MasterCard’iga
 • Meie Kasutamistingimuste [http://www.mastercard.com/ee/consumer/terms-of-use.html] või teiste seadusest tulenevate õiguste jõustamiseks
 • Kohalduvate seaduste, määruste või muude õigusjõudu omavate õigusaktide nõuete täitmiseks; vastava menetluse või vastava valitsusasutuse, kelle jurisdiktsiooni MasterCard või tema sidusettevõtja kuulub, nõudmiste täitmiseks
 • Valdkonna standardite ning meie sisemiste protseduurireeglite täitmiseks

Lisaks, võime kasutada informatsiooni ka muudel eesmärkidel, kuid sel juhul teavitame me teid sellest vastavalt andmete kogumise ajal

Tagasi üles

Isikuandmed, mida me jagame

Me ei müü ega avalda muul moel teie kohta kogutud isikuandmeid, välja arvatud käesolevas ülemaailmses privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhud või kui me teid andmete kogumise ajal oleme teavitanud teistmoodi.

Me võime kogutud isikuandmeid jagada oma sidusettevõtetega, finantsasutustega ning teiste allüksustega, mis annavad välja maksekaarte või töötlevad maksekaarditehinguid, ning kauplejatega. Me jagame isikuandmeid selleks, et teha maksekaarditehinguid ning täita muid toiminguid, mida te teha soovite. Me võime jagada isikuandmeid ka asutustega või ettevõtetega, kes tegelevad maksekaardipettuste ennetamisega, maksekaarditehingute kaitsmisega maksekaardipettuste eest, ning asutustega või ettevõtetega, mis tagavad tehingute ning meie maksete töötlemise süsteemi turvalisuse. Näiteks esitame me selles kontekstis kaartide väljastajatele informatsiooni nende kaardiomanike tehingute kohta, mida MasterCard töötleb.
Lisaks eeltoodule, võime jagada isikuandmeid teiste kolmandate isikutega sinu nõusolekul. Juhul, kui Mastercard tegutseb teenusepakkujana kolmandate isikute nimel, võime neile nende nimel kogutud isikuandmeid edastada.
Võime jagada informatsiooni ka teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid meie nimel. Me anname sellistele teenusepakkujatele õiguse andmeid kasutada ja avaldada üksnes ulatuses, milles see on vajalik meie nimel teatud teenuste osutamiseks või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Me nõuame nimetatud teenusepakkujatelt lepingu alusel, et nad peavad nõuetekohaselt tagama meie nimel töödeldavate isikuandmete kaitse ja turvalisuse.
MasterCard edastab isikuandmeid MasterCard’i grupi- ja sidusettevõtjatele kooskõlas ülemaailmse privaatsuspoliitika tingimustega või siis, kui me oleme vastavate andmete kogumisel teid teavitanud (näiteks programmipõhise privaatsusteate kaudu).
Teil on võimalik valida meie veebilehtedelt teatud funktsioone, mis on ligipääsetavad või mida me pakume koostöös meie partneritega või teiste allüksuste või ettevõtetega, mis ei ole muud moodi MasterCard’iga seotud. Need funktsioonid, mis hõlmavad endas sotsiaalvõrgundust ja asukoha-andmete vahendeid, sealhulgas sotsiaalvõrgustikke, ning mis on käitatud kolmandate isikute poolt, on sellistena selgelt määratletud. Need kolmandad osapooled võivad isikuandmeid kasutada või jagada kooskõlas nende endi privaatsuspoliitikaga. Soovitame tungivalt, et te tutvute enne vastavate funktsioonide kasutamist kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikatega.
Me võime avaldata teie isikuandmeid (i) kui selline kohustus tuleneb seadusest või õigusemõistmise vajadusest, (ii) kui me usume, et avaldamine on vajalik, et ennetada majanduslikku kahju, või (iii) seoses võimaliku või tegeliku pettuse või illegaalse tegevuse uurimisega.
Juhul, kui me müüme või anname üle osa või kogu oma ettevõtte või varad, jätame endale õiguse teie kohta kogutud isikuandmed üle anda. Kui selline võõrandamine või üleandmine aset leiab, teeme me endast kõik mõistlikult oleneva, et ettevõtte ülevõtja kasutaks teie poolt meile avaldatud isikuandmeid kooskõlas meie ülemaailmse privaatsuspoliitikaga. Te võite pärast sellist võõrandamist või üleandmist võtta ühendust isikuga, kellele me teie isikuandmed üle andsime, seoses mis tahes päringutega nimetatud andmete töötlemise kohta.

Tagasi üles

Teie õigused ja valikuvõimalused

Teil on seoses isikuandmetega, mida me teie kohta hoiame, teatud õigused. Me pakume teile teatud valikuid selle kohta, milliseid isikuandmeid me teilt kogume, kuidas me neid andmeid kasutame ning kuidas me teiega infot vahetame.

Teil on võimalus MasterCard’ile oma isikuandmeid mitte esitada, loobudes maksekaarditehingute tegemisest. Samuti on teil võimalus loobuda meile otse andmete edastamisest. Samas, kui te ei esita soovitud isikuandmeid, ei pruugi te saada kasutada MasterCard’i tooteid ja teenuseid maksimaalsel määral ning meie ei saa teile esitada kogu informatsiooni toodete, teenuste ja kampaaniate kohta.
Teil on võimalik keelduda meie poolt teie kohta kogutud andmete automaatsest kogumisest, mis kogutakse siis, kui te külastate meie veebisaite. Teatud jurisdiktsioonides on teil võimalik oma õigusi teostada Küpsiste Nõusoleku Tööriista kasutamise kaudu, mis on kuvatud MasterCard’i veebisaitidel all paremas nurgas. Teie veebilehitseja võib anda teile infot küpsiste kohta ning nendest loobumise võimaluste kohta. Lisaks, teatud MasterCard’i veebisaitidel võime me teile pakkuda teisi võimalusi seoses küpsiste kasutamisega. Pange tähele, et ilma küpsisteta ei saa te kasutada meie veebisaitide ja online-teenuste kõiki funktsioone.
Teil on võimalik keelduda teatud teie kohta kogutud informatsiooni kasutamisest meie poolt, mida me kogume automaatselt juhul, kui te külastate kolmanda isiku veebisaite ning interakteerute meie reklaamidega. Me võime kasutada teenusepakkujaid, kes paigutavad reklaame nendele kolmandate isikute veebisaitidele. Need reklaamid võivad olla kohandatud ning esitatud vastavalt andmetele, mida meie (ja meie partnerid) on kogunud meie veebisaitidelt ning mobiilirakendustelt teie kohta. Lisaks, mõned meie teenusepakkujad ja partnerid võivad koguda andmeid teie online-käitumise kohta pikema aja jooksul ning ka kolmandate isikute veebisaite külastades, et teile kohandatud reklaame pakkuda. MasterCard’i reklaamid on mõnel juhul esitatud ikoonidena, mis aitab tarbijatel (i) saada rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas nende isikuandmeid kasutatakse, (ii) teostada valikuid, mida nad on oma andmete kasutamise kohta teinud. Vajutage siia, või kui see on asjakohane, meie suunatud reklaamil oleval ikoonil, et saada informatsiooni, kuidas keelduda või piirata teie veebikäitumise informatsiooni kasutamist käitumispõhise reklaami esitamise eesmärgil.
Teil on võimalik mis tahes ajal e-posti teel teada anda, et te ei soovi meilt reklaamkirju saada, klõpsates meilt saadud e-kirjadel asuval vastaval lingil või võttes meiega ühendust nii nagu allpool näidatud. Samuti on teil võimalik valida, et te ei soovi edaspidi MasterCard’i reklaamkirju saada, klõpsates siia. [https://www.mastercard.com/ee/consumer/marketing-e-mail-opt-out.html]
Vastavalt ülaltoodule, võime teie isikuandmed anonüümseks muuta, et läbi viia andmeanalüüsi. Andmete anonüümseks muutmisest keeldumiseks, vajuta siia. [https://www.mastercard.com/ee/consumer/data-analytics-opt-out.html]
Kui teie isikuandmeid esitab MasterCard’ile teie tööandja, võivad teil olla MasterCard’i poolt teie kohta avaldatava või kasutatava informatsiooni osas teatud valikuvõimalused. Oma valikuvõimaluste kohta informatsiooni saamiseks või nende kasutamiseks, võtke palun ühendust oma tööandjaga.
Vastavalt kohalduvale õigusele, on teil õigus meile varem antud nõusolek tagasi võtta või, tuginedes seaduslikule alusele, vaidlustada mis tahes ajal teie andmete töötlemine. Teie eelistusi võetakse edaspidi arvesse. Mõnel juhul võib MasterCard’ile antud nõusoleku tagasivõtmine tähendada seda, et te ei saa teatud MasterCard’i tooteid ja teenuseid kasutada.
Vastavalt kohalduvale õigusele võib teil olla õigus: nõuda kinnitust, et me hoiame teie kohta isikuandmeid, nõuda ligipääsu ja informatsiooni oma isikuandmete kohta, mida me teie kohta hoiame, nõuda koopiate tegemist isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame, nõuda isikuandmete uuendamist või parandamist, vaidlustada teie isikuandmete töötlemine ning nõuda andmetele ligipääsu blokeerimist, andmete anonüümseks muutmist või kustutamist, kui see on asjakohane. Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise õigust võidakse teatud juhtudel piirata vastavalt siseriiklikele õigusnormidele. Nende õiguste kasutamiseks, palun võtke meiega ühendust allpool sätestatud viisil.
Oma valikute uuendamiseks, paluge meil eemaldada oma andmed meie meililistist või edastage oma palve isikuandmetele juurdepääsuks, uuendamiseks, parandamiseks või kustutamiseks allkirjeldatud viisil.
Kui me ei suuda täita teie ootusi isikuandmete töötlemisel või kui te soovite esitada kaebust seoses meie privaatsuse tavadega, palun andke meile teada, sest see annab meile võimaluse probleemi parandada. Te võite meiega ühendust võtta kontaktandmete kaudu, mis on esitatud osas „Kuidas meiega ühendust võtta.“ Selleks, et me saaksime teie taotlusele vastata, palun esitage probleemi kõik asjaolud. Püüame kõik kaebused läbi vaadata ning neile vastata mõistliku aja jooksul.
Kui te esitate meile informatsiooni või materjali seoses mõne muu isikuga, peaksite veenduma, kas selle informatsiooni meiega jagamine ning selle informatsiooni kasutamine meie poolt on kooskõlas kohalduva õigusega. Seega, näiteks, peaksite seda isikut tema isikuandmete töötlemisest vastavalt kohalduvale õigusele informeerima ning saama selleks tema nõusoleku

Tagasi üles

Rahvusvahelised andmeedastused

Me võime isiklikke andmeid edastada ka riikidesse peale riigi, kust andmed esmalt koguti. Nendes riikides ei pruugi olla samad andmekaitseseadused kui riigis, kust te algselt informatsiooni edastasite. Kui me teie isiklikke andmeid teistesse riikidesse edastame, kaitseme me seda informatsiooni vastavalt selles Privaatsusteatises kirjeldatule.
MasterCard on globaalne äri. Et pakkuda meie teenuseid, võib ostuda vajalikuks teie isiklike andmete edastamine mitmete riikide vahel, muuhulgas Ameerika Ühendriikidesse, kus asub meie peakontor. Me oleme vastavuses kehtivate seaduslike nõuetega pakkumaks adekvaatseid ettevaatusabinõusid isiklike andmete edastamise osas väljaspoole Euroopa majandusala või Šveitsi.

Tagasi üles

Kuidas me isikuandmeid hoiame ja kaitseme

Teie isikuandmete turvalisus on MasterCard’ile oluline. Me oleme pühendunud sellele, et kaitsta andmeid, mida me kogume. Me rakendame sobivaid haldus-, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie esitatud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või omavolilise hävimise, kadumise, muutmise, ligipääsu, avaldamise või kasutamise eest. Me kasutame SSL-krüpteerimist mitmel oma veebisaidil, millelt me teatud isikuandmeid edastame.
MasterCard säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende esialgse kogumise eesmärgi täitmiseks, välja arvatud kui kohalduv õigus kohustab vastupidiseks. Me rakendame meetmeid, et isikuandmeid kustutada või püsivalt tuvastamatuks muuta, kui seda nõuab seadus või kui isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik eesmärgil, milleks need esialgselt koguti.

Tagasi üles

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, et teile teenust mugavamaks muuta ja informatsiooni pakkuda. Need veebisaidid võivad tegutseda MasterCard’ist sõltumatult. Neil lingitud veebisaitidel võivad olla oma privaatsusteated ja- põhimõtted, mistõttu soovitame teil lingitud veebisaitide külastamisel kindlasti nende teadete ja põhimõtetega tutvuda. Ulatuses, milles need lingitud veebisaidid ei kuulu MasterCard’ile või ei ole MasterCard’i kontrolli all, ei vastuta me selliste veebisaitide sisu, kasutamise ega privaatsustavade eest.

Tagasi üles

Meie ülemaailmse privaatsuspoliitika uuendused

Käesolevat ülemaailmset privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt ja ilma ette teatamata uuendada, et kajastada muudatusi meie isikuandmete töötlemise tavades. Me avaldame oma veebisaitidel teate, millega teid üleilmse privaatsuspoliitika olulistest muudatusest teavitame ning märgime teksti alguses, millal seda viimati uuendati. Teatud juhtudel, kui me oma ülemaailmset privaatsuspoliitikat muudame, võime me selleks küsida teie nõusolekut.

Tagasi üles

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on käesoleva ülemaailmse privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kommentaare või kui te soovite uuendada meie kasutuses olevaid isikuandmeid või eelistusi, siis klõpsake siia. [https://www.mastercard.com/ee/consumer/contact-us.html ].
Samuti võite saata meile e-kirja, elektronpostiaadressile: privacyanddatausage@mastercard.com; või saata kiri aadressile:
Global Privacy Officer
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10552
USA

Kui te asute Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis, võib teie isikuandmete vastutav töötleja olla MasterCard Europe SA. Kui te asute Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis, võite saate meie e-kirja elektronpostiaadressile: privacyanddatausage@mastercard.com; või saata kiri aadressile:
Global Privacy Officer
MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium

Tagasi üles