MasterCard® Worldwide

KasutamistingimusedSissejuhatus

MasterCard International Incorporated („MasterCard®” või „Meie”) annab Teile veebisaidi www.mastercard.us („MasterCardi sait”) isiklikuks informatiivseks, harivaks ja meelelahutuslikuks kasutuseks. Võite vabalt MasterCardi saiti sirvida, sealt allalaadimisi teha ja seda muud moodi kasutada. MasterCardi saidile minnes ja seda kasutades nõustute Te ilma kitsenduste ja piiranguteta täitma järgmisi kasutamistingimusi („Kasutamistingimused”). Kui Te nende Kasutamistingimustega ei nõustu, palume MasterCardi saiti mitte kasutada.

Sisu

Õigus kasutada saidi sisu

Anname Teile piiratud, mitteeksklusiivse, tühistatava loa MasterCardi saidi allpool määratletud sisu vaatamiseks, jagamiseks, printimiseks või allalaadimiseks isikliku kasutuse eesmärgil. Teile ei anta õigust MasterCardi saidi mis tahes sisu litsentsida, taasavaldada, kopeerida, loovutada, edasi litsentsida, üle kanda, müüa, sellest tuletatud töid teha või muuks mitteisiklikuks otstarbeks kasutada. Ühtegi sisu osa ei tohi mitteisiklikuks otstarbeks mingis vormis reprodutseerida või mingisse elektroonilisse või mehaanilisse infootsingusüsteemi inkorporeerida. Te ei tohi MasterCardi saidile minna või seda kasutada viisil, mis võib või püüab MasterCardi saiti, seda sisaldavat serverit või võrku kahjustada või vigastada või segada kedagi teist saidi kasutamisel ja nautimisel. Teile antakse ka piiratud, tühistatav ja mitteeksklusiivne õigus luua saidile või selle mis tahes sisule hüperlinki, kui see link ei kujuta MasterCardi, selle tooteid või teenuseid vääralt, eksitavalt, halvustavalt või muul moel solvavalt ega eelda Teie saidi, selle lehekülje või sisu sponsoreerimist või toetamist MasterCardi poolt.

Te ei tohi saidile minekuks kasutada automaatsüsteeme (nt roboteid, ämblikke jne). Te nõustute mitte koguma, müüma või muul viisil kasutama saidi teiste kasutajate isiku tuvastamist võimaldavat teavet. Kõik MasterCardi saidi ja kogu selle sisuga seotud õigused, autorsus ja varalised õigused peale siin selgesõnaliselt antud piiratud õiguste on kaitstud ja kuuluvad MasterCardile.

MASTERCARD® JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TÄIESTI OMAVOLILISELT ILMA ETTE TEATAMATA KEELATA IGAÜHELE PÄÄS SELLELE SAIDILE MIS TAHES PÕHJUSEL, SEALHULGAS MINGI SIIN ESITATUD KASUTAMISTINGIMUSE, KAASA ARVATUD MIS TAHES KASUTAMISÕIGUSE RIKKUMISE EEST.

Muudatused MasterCardi saidil ja Kasutamistingimustes

MasterCard® jätab endale õiguse igal ajal ilma Teid teavitamata muuta või parandada selle saidi sisu, sellel saidil või sellega seoses ilmuvat materjali või informatsiooni, sealhulgas Kasutamistingimusi. MasterCard võib igal ajal käesolevaid Kasutamistingimusi muuta, värskendades seda artiklit. Need muudatused on Teile siduvad, mistõttu on soovitatav käesolevat lehte aeg-ajalt külastada, et Kasutamistingimused üle vaadata.

Intellektuaalomandiõigused

MasterCardi saidi sisu on intellektuaalomandi seadustega kaitstud ning MasterCard® omab kogu sisu või kasutab seda litsentsi või loa alusel. Kogu tekst, vormindus, kaasa arvatud MasterCardi saidil oleva materjali piiramatu valik, koordinatsioon ja asetus ning pildid, graafika, animatsioon, tööriistad, vidinad, rakendused, reklaamid, videod, muusika, helid, artiklid, koopiad, loovad asjad, fotod, kaubamärgid, teenusemärgid, ärinimed, logod ning muud materjalid ja teave on allutatud MasterCardi ning selle tütar- ja sidusettevõtjate ning nende vastavate litsensiaaride ja litsensiaatide intellektuaalomandiõigustele (ühiselt „Sisu“). Neid materjale ei tohi Te kopeerida, pöördprojekteerida, dekompileerida, osadeks võtta, muuta, teistele veebisaitidele edasi saata, raamida, sügavlinkida, vahetada või teisiti levitada, taaslevitada, litsentsida, edasi litsentsida või mingis vormis üle kanda. Mitte miski MasterCardi saidil ei anna ei kaudselt, estoppeliga ega muul viisil mingit luba või õigust kaubanduslikult kasutada mingit MasterCardi kaubamärki, intellektuaalomandiõigust või autoriõigusega kaitstud materjali ilma MasterCardi eelneva kirjaliku loata. MasterCardi saidil olevad registreerimata või registreeritud kaubamärgid, logod, ärinimed ja teenusemärgid (ühiselt „Kaubamärgid”) on MasterCardi ja selle kolmanda osapoole ühenduse partnerite kaubamärgid. Mitte miski MasterCardi saidil ei anna ei kaudselt ega muul viisil mingit luba või õigust kasutada mingit MasterCardi saidil olevat kaubamärki ilma eelneva kirjaliku loa saamiseta MasterCardilt või selliselt kolmandalt osapoolelt, kes võib omada Kaubamärki. MasterCardi USA kaubamärgid

Nende asjade mis tahes volitamata kaubanduslik kasutus on MasterCardi intellektuaalomandiõiguste rikkumine ning selle suhtes kehtivad kõik MasterCardi seaduslikud õigused ja õiguskaitsevahendid.

Autoriõigusega seotud kaebused

Saiti opereerides võib MasterCard esineda „teenuseosutajana” (nagu DMCA-s määratletud) ja pakkuda teenuseid, andes kolmanda osapoole veebisaitidele interneti kaudu materjali ja linke. Seega võib selle saidi abil üle kanda, salvestada, kätte saada või muul viisil kasutada kolmanda osapoole materjale, mida MasterCard® ei oma ega kontrolli. MasterCard® on kehtestanud teatud seaduslikult volitatud menetlused, mis puudutavad väiteid saidil toimuvate autoriõigusrikkumiste kohta, ja vastu võtnud tegevuspõhimõtte, mille järgi eemaldatakse kohe igasugune sisu või keelatakse juurdepääs igale kasutajale, mille või kelle puhul on täheldatud MasterCardi või mingi kolmanda osapoole õiguste rikkumist ning mis või kes on muul viisil rikkunud mingit intellektuaalomandi seadust või määrust või käesolevat lepingut. Kui arvate, et mingi selle saidi kaudu kättesaadav materjal rikub autoriõigust, teatage sellest MasterCardile, kasutades rikkumisväite esitamiseks DMCA-kohast teavitusprotseduuri (17 U.S.C. § 512(c) (2)). MasterCard® reageerib kiiresti, et eemaldada materjal või tõkestada juurdepääs materjalile, mis väidetavalt rikub õigust, ja järgib DMCA-s määratletud menetlust, et lahendada nõue teavitava osapoole ja sisu esitanud väidetava rikkuja vahel. Teavitage rikkumisest DMCA-kohaselt aadressil Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department või copyrightagent@mastercard.com.

Palume edastada järgmise sisuga teade:

  1. Identifitseerige autoriõigusega kaitstud töö või muu intellektuaalomand, mille õigust on Teie väitel rikutud;
  2. Identifitseerige saidil olev Teie väitel õigust rikkuv materjal piisavalt täpselt, et MasterCard® saaks selle saidilt leida;
  3. Esitage väide oma heausksest arvamusest, et kõnealune kasutus pole autoriõiguse omaniku, tema agendi või seaduse poolt volitatud;
  4. Kinnitage vandega, et (a) ülaltoodud informatsioon Teie teates on õige ja et (b) Te olete kõnesoleva autoriõiguse omanik või on selle omanik volitanud Teid tegutsema;
  5. Teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ning
  6. Teie füüsiline või elektrooniline allkiri.

MasterCard® võib teatada oma kasutajatele mis tahes rikkumisteatest üldise teatega oma veebisaitidel, elektronkirja teel oma registris oleval kasutaja e-posti aadressil või kirjaliku teatega esimese klassi posti teel registris oleval kasutaja füüsilisel aadressil. Kui saate sellise rikkumisteate, võite esitada määratud agendile alljärgnevat informatsiooni sisaldava kirjaliku vastuteate. Tõhususe huvides peab vastuteade olema kirjalik teade, mis sisaldab järgmist:

  1. Teie füüsilist või elektroonilist allkirja;
  2. Andmeid materjali kohta, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on tõkestatud, ning kohast, kust see materjal eemaldati või kus sellele juurdepääsu tõkestatakse;
  3. Vandega kinnitust oma heausksest arvamusest, et materjal eemaldati või blokeeriti mingi vea tõttu või selle tõttu, et eemaldamisele või blokeerimisele kuuluvat materjali identifitseeriti valesti, ning
  4. Teie nime, füüsilist aadressi, telefoninumbrit ja kinnitust, et tunnistate föderaalse ringkonnakohtu pädevust piirkonnas, kus Teie füüsiline aadress asub, või kui Teie füüsiline aadress asub väljaspool Ameerika Ühendriike, siis mis tahes piirkonnas, kus me võime asuda, ning et nõustute menetluskäiguga, mida pakub väidetavalt õigust rikkuvast materjalist teatanud isik või sellise isiku agent.

Interaktiivsed foorumid, rühmad ja tagasiside

Kasutaja seisukohad ja käitumine
Saidi kasutajana võite esitada oma kommentaare, mis võivad koosneda tekstilisest sisust ning võimalusel fotodest, videotest, piltidest, audiofailidest, muud tüüpi sisust ja linkidest sellisele sisule, kui sait seda lubab (ühiselt „Kasutaja seisukohad”). Te kannate oma seisukohtade ja nende saatmisest või avaldamisest tuleneva eest ainuvastutust. Seoses kasutaja seisukohtadega väidate, kinnitate ja/või garanteerite, et kõnesolev seisukoht on Teie originaaltöö ning et Teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud ja kasutamisload, Te volitate MasterCardi kasutama mis tahes ja kõiki kasutaja seisukohti mis tahes ja kõigis praegu teada olevates ja edaspidi leiutatavates meediates ilma territoriaalsete või ajaliste piiranguteta ja tasuta ning Teil on kõik vajalikud nõusolekud, mis lubavad koguda, kasutada ja avaldada mis tahes isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, pilte ja muud sellist, mida sisaldavad või näitavad mis tahes ja kõik kasutaja seisukohad võimaldamaks kaasata ja kasutada kasutaja seisukohti saidi ja käesoleva lepingu poolt võimalikuks peetud viisil. Te nõustute mitte esitama mingi kasutaja seisukoha osana mingit materjali, mis on autoriõiguse või ärisaladusega kaitstud või muul viisil allutatud kolmanda osapoole omandiõigustele, kaasa arvatud andmekaitse- ja reklaamiõigusi, kui Teil pole selliseid õigusi või luba nende õigusjärgselt omanikult ja materjali edastamiseks ja MasterCardile kõigi siin antud litsentsimisõiguste andmiseks vajalikke nõusolekuid mis tahes isikutelt, kelle isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid selline materjal sisaldab. Lisaks garanteerite ja kinnitate, et avalikustate igasuguse mingil moel Teie seisukohaga seotud registreeritud patendi või käigusolevate taotluste olemasolu.

Te tunnistate ja nõustute, et Teie ja MasterCardi vahel pole kehtestatud mingit kasutaja seisukohaga seotud konfidentsiaalsussuhet või saladuse hoidmise või konfidentsiaalsuse kohustust, hoolimata mis tahes vastupidisest väitest või kuuldusest kasutaja seisukoha ja sellega seotud mis tahes materjalide kohta.

Kasutaja seisukohtade valdamine ja kasutamine
Kasutaja seisukohta esitades mõistate, et annate MasterCardile üleilmse, alatise, autoritasuvaba, täismakstud, tühistamatu, edasi litsentsitava, edasiantava, mitteeksklusiivse loa seisukoha kasutamiseks (kaasa arvatud autoriõiguse, patendi- ja kaubamärgiseaduse järgi), sealhulgas õiguse redigeerida, muuta ja luua tuletatud töid ja kasutada seisukohas sisalduvat mis tahes kontseptsiooni või ideed, sealhulgas Teie poolt kasutaja seisukoha osaks koostatud või loodud dokumente, kunstiloomingut, lausungeid, joonistusi, visandeid, tõmmiseid, kuvasid, fotosid, salvestisi, väljavõtteid, noote, audio- ja videomaterjali, kettaid prinditud või elektroonilisel kujul. Luba, mille Te MasterCardile annate, sisaldab MasterCardi ja tema volinike õigust reprodutseerida kasutaja seisukohta, teha kasutaja seisukohta kasutades muid töid, kombineerida Teie seisukohta teiste töödega ning muuta, tõlkida, levitada koopiaid, kuvada, teostada, litsentsida, taotleda muudetud seisukohale autoriõigust MasterCardi nimel üle maailma igikestvalt mis tahes praegu eksisteerivas või tulevikus eksisteerida võivas meedias. Näiteks lubab ülaltoodu MasterCardil ja tema volinikel kasutada vaid teatud osi Teie seisukohast, mis tahes Teie antud heliradu või pilte ümber salvestada või muuta, kasutaja seisukohta ümber kirjutada ja/või muid MasterCardi loodud või teistelt litsentsitud materjale Teie seisukohaga ühendada. Kui loome kasutaja seisukohta kasutades teisi töid, kuuluvad need meile ja neid võib kasutada kooskõlas käesolevate juhistega, vajamata selleks Teie nõusolekut.

Kasutaja seisukohta esitades loobute igasugusest autoriõigusest või „moraalsetest” õigustest ja nõustute mitte esitama kaebust muudatuste kohta, mis me oleme teinud seisukohta või mis tahes foto(de)sse, salvestistesse, illustratsioonidesse, lausungitesse või teistesse seisukohas sisalduvatesse töödesse. Samuti nõustute nimetama MasterCardi oma alaliseks esindajaks kasutaja seisukoha suhtes õigusega koostada ja esitada Teie nimel ja eest mis tahes dokumente, tagama MasterCardile võimaluse kasutada kasutaja seisukohta, mida Te litsentsite, igasugusel MasterCardile sobival viisil, kaitsma Teie seisukoha järgi tehtud igasuguste tuletatud tööde õigusi ja laskma kasutaja seisukoht eemaldada mis tahes teiselt veebisaidilt või teisest foorumist.

Te koostate ja esitate MasterCardi palvel sellise täiendava litsentsimisvahendi, mis võib olla üksnes MasterCardile põhjendatult vajalik selleks, et võimaldada MasterCardil kasutada kasutaja seisukohta oma äranägemise järgi ja et nende tingimuste kohaselt loobutakse „autorite moraalsetest õigustest”. Kui MasterCard® ei taotle ülalnimetatud litsentsimisvahendit, ei tähenda see MasterCardi õigustest loobumist ja MasterCard® võib seda vahendit hiljem soovida.

Seisukohad või tagasiside
Me võime aeg-ajalt küsida Teilt tagasisidet MasterCardi saidi ning toodete ja/või teenuste kohta. Iga Teie poolt edastatavat või saadetavat teadet või materjali hakatakse (a) MasterCardi poolt kohtlema kui mittekonfidentsiaalset mitteomandit, (b) pidama MasterCardi omandiks ning siis ja edaspidi hakkab MasterCard® omama kõiki nendega seotud õigusi, autoriõigust ja varalisi õigusi ning (c) MasterCardi litsensiaatide ja tütarettevõtete poolt nende omal äranägemisel piiranguteta kasutama, omamata Teie ees mingeid kohustusi ja muud vastutust ning maksmata Teile mingit kompensatsiooni. Neid võib kasutada mis tahes eesmärgil, kaasa arvatud ja mitte ainult reprodutseerimiseks, avaldamiseks, edastamiseks, avalikustamiseks, ülekandmiseks ja postitamiseks tervikuna või osaliselt mis tahes praegu teadaoleval või hiljem välja töötatavas meediumis ja mis tahes viisil, sellel saidil või muud moodi. Ning MasterCardil pole mingit kohustust mingile sellisele teatele vastata. Eelnevast hoolimata säilitab MasterCard® tegutsemisviisi, mille kohaselt ta ei aktsepteeri ega kaalu mingeid avalikkusepoolseid loovaid ideid, soovitusi või materjale tema toodete ja teenuste kohta („Seisukohad”) ning seetõttu ei peaks Te esitama MasterCardile mingis teates selle saidi kaudu või muud moodi mingeid seisukohti. Kuid sellegipoolest, kui Te esitate meile mingi seisukoha, hoolimata meie palvest mitte seda teha, saab sellest seisukohast kohe MasterCardi omand ning MasterCard® hakkab siis ja edaspidi eksklusiivselt omama kõiki sellega seotud õigusi, autorsust ja varalisi õigusi. Peale selle võib MasterCard® vabalt kasutada mis tahes seisukohti mis tahes otstarbel, kaasa arvatud ja mitte ainult toodete ja teenuste arenduseks ja turustamiseks. MasterCard® ei kanna vastutust sellise seisukoha kasutamise või avalikustamise või seisukohas ning MasterCardi mis tahes uutes toodetes ja teenustes olevate võimalike sarnasuste eest.

Kaupmees ja kaupmeeste pakkumised

Kaupmehed võivad teha MasterCardile teatud allahindlusi, mahahindlusi ja muid soodustusi (nt tasuta kohaletoimetus) MasterCardi saidil olevate kaupade ja teenuste („Pakkumised”) ostude pealt. Sellised pakkumised on seotud teatud tingimustega ja võivad igal ajal muutuda, ilma et Teile sellest teatataks. MasterCard® ei vastuta mingite kahjude eest, mis on tulenenud mingist Teie ja kaupmehe vahelisest tehingust seoses nende pakkumistega. Kõik asjad, kaasa arvatud ja mitte ainult kaupade ja teenuste tarnimine, tagastamised ja garantiid, on ainult ja rangelt Teie ja konkreetsete kaupmeeste vahelised, kui siin pole sätestatud teisiti. Te võtate teadmiseks, et MasterCard® ei toeta ega garanteeri ei MasterCardi saidi kaudu saadaval olevaid kaupmehi ega pakkumisi, mida nad teevad.

Loteriid

Aeg-ajalt teatame Teile MasterCardiga seotud loteriidest või muudest kampaaniatest. Kõik sellised loteriid ja kampaaniad alluvad selliste loteriide ja kampaaniate ametlikele reeglitele ning kõigile neid puudutavatele kehtivatele seadustele, määrustele ja statuutidele.

Kolmanda osapoole sisu ja lingid teistele veebisaitidele

MasterCardi sait võib sisaldada kolmanda osapoole sisu ja linke teistele veebisaitidele, mis on sellest saidist täiesti sõltumatud. Kolmanda osapoole sisu ja lingid on lisatud üksnes kasutajate abistamiseks ega eelda mingit heakskiitu, toetust või garantiid MasterCardi poolt. Peale selle ei vastuta MasterCard® ei kolmanda osapoole informatsiooni täpsuse, täielikkuse või usaldusväärsuse ega lingitud veebisaitide kaudu pakutavate või müüdavate kaupade ja teenuste eest ning Teie kannate ainuvastutust kolmanda osapoole informatsiooni kasutamise eest. Kõik kokkulepped, tehingud või muud korraldused Teie ja sellise kolmanda osapoole vahel toimuvad Teie omal riisikol. Klõpsates mingil kolmanda osapoole lingil, lahkute MasterCardi saidilt. MasterCard® ei kogu ega kontrolli mingit isiklikku teavet, mida esitate saidile, kuhu jõuate, kuid selle kohta kehtivad isikuandmete puutumatuse reeglid ja kõnesoleva saidi kasutamise tingimused. Et saada rohkem teavet selle saidi andmekaitsepraktikate kohta, lugege selle andmekaitsepoliitikat ja kasutamistingimusi.

Andmekaitsepoliitika

MasterCard® tunnistab, et on tähtis austada nende privaatsust, kes külastavad ja kasutavad meie veebisaitidel pakutavaid programme ja teavet. MasterCardi globaalne andmekaitsepoliitika (link allpool) annab ülevaate sellest, mis võib Teid oodata, kui registreerite end mingis meie programmis või lihtsalt sirvite MasterCardi saiti. Meie riigispetsiifiliste või programmispetsiifiliste lehekülgede suhtes võivad olla rakendatavad erinevad või programmispetsiifilised poliitikad. Kasutage lehekülgede alaosas olevat linki, et vaadata meie poliitika rakendatavat versiooni. Klõpsake siia, et näha meie globaalset andmekaitsepoliitikat.

Kahjude hüvitamine

Te nõustute kindlustama, kaitsma ja hoidma MasterCardi ja tema äripartnereid, personali ja tütarettevõtteid igasuguse vastutuse, kahju, nõude ja kulu, kaasa arvatud põhjendatud advokaaditasude eest, mis on seotud käesolevate kasutamistingimuste rikkumise või selle saidi kasutamisega Teie poolt. Te kindlustate ja hoiate MasterCardi igasuguse tema vastu suunatud nõude, hagi või menetluse eest, mis on seotud autoriõiguse, muu intellektuaalomandi õiguse või muude Teie seisukohtades sisalduvate kolmandate osapoolte õiguste rikkumisega ja/või mis tahes muude seaduste või lepingukohustuste rikkumisega seoses kasutaja seisukohtadega. Te kindlustate ja hoiate MasterCardi igasuguste nõuete, kahjude ja kulude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt kasutaja seisukoha kasutamisest, käsutamisest, reprodutseerimisest, avaldamisest või üldsusele edastamisest.

Garantiidest loobumine

Kuigi MasterCard® teeb mõistlikke jõupingutusi kogu materjali õigsuse tagamiseks sellel saidil, pole täpsus garanteeritud ja MasterCard® ei võta endale mingit vastutust mingi sellel saidil oleva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ja autentsuse eest.

MASTERCARDI SAIT JA KOGU SELLE SISU ON TOODUD TEIENI, „NAGU NEED ON” JA „NAGU NEED ON KÄTTESAADAVAD”, NING SIINJUURES ON LOOBUTUD IGASUGUSTEST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD MÜÜVUSE, VALDUSÕIGUSE/MITTERIKKUMISE, INFORMATSIOONI KVALITEEDI JA ERIOTSTARBELISEKS KASUTUSEKS SOBIVUSE GARANTIIDEST. MITTE MINGI INFORMATSIOON, MIDA SAATE MASTERCARDI KOHTA SELLE SAIDI KAUDU, EI LOO MINGIT GARANTIID, MIS POLE SIIN SELGESÕNALISELT SÄTESTATUD. MASTERCARD® LOOBUB PIIRANGUTETA IGASUGUSTEST GARANTIIDEST, MIS PUUDUTAVAD SELLE SAIDI KÄTTESAADAVUST NING SEDA, ET MASTERCARDI SAIT TÖÖTAB TÕRGETETA, ET VEAD KÕRVALDATAKSE VÕI ET MASTERCARDI SAIT ON VABA VIIRUSTEST JA MUUDEST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST. TE KASUTATE SEDA SAITI OMAL RIISIKOL, IGASUGUSE SISU ALLALAADIMINE VÕI MUUD MOODI HANKIMINE SELLELT SAIDILT TOIMUB TEIE OMAL RIISIKOL NING TE KANNATE AINUVASTUTUST OMA ARVUTISÜSTEEMI MIS TAHES KAHJUSTUSE VÕI ANDMETE KADUMISE EEST, MIS VÕIB TULENEDA SELLE SAIDI KASUTAMISEST, KAASA ARVATUD ARVUTIVIIRUSTEST TULENEVATE KAHJUSTUSTE EEST. VÕTKE TEADMISEKS, ET MÕNI JURISDIKTSIOON EI PRUUGI LOOMULIKE GARANTIIDE VÄLISTAMIST LUBADA, MISTÕTTU MÕNI EESPOOL MAINITUD VÄLISTAMISTEST EI PRUUGI TEID PUUDUTADA.

Kahju hüvitamisest loobumine ja vastutuse piiramine

MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA EI MASTERCARD® EGA TEMA TÜTARETTEVÕTTED TEGEVUSVORMIST (KAASA ARVATUD LEPINGUST, HOOLETUSEST VÕI MUUST LEPINGUVÄLISEST TEGEVUSEST) SÕLTUMATA MINGITE OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, KARISTUSLIKE, HOIATAVATE, PÕHJUSTATUD VÕI MUUDE KAHJUHÜVITISTE EEST, KAASA ARVATUD VARALISE KAHJU, KASUTAMISVÕIMALUSE KADUMISE, ÄRIVÕIMALUSTE KADUMISE, MAJANDUSLIKU KAHJU, ANDMETE KADUMISE VÕI KASUMI KADUMISE HÜVITAMISE EEST, MIS TULENEVAD TEIE PÄÄSUST MASTERCARDI SAIDILE VÕI SELLE SISU JUURDE VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE POOLT VÕI ON NENDEGA SEOTUD, ISEGI KUI MASTERCARD® VÕI TEMA ÄRIPARTNERID, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD JA TÜTARETTEVÕTTED ON INFORMEERITUD SELLISTE KAHJUDE VÕI KADUDE VÕIMALIKKUSEST. MITTE MINGIL JUHUL EI ÜLETA MASTERCARDI KOGUHÜVITIS TEILE KÕIGI KAHJUDE, KADUDE JA NÕUETE EEST, OLGU NEED LEPINGUSISESED, LEPINGUVÄLISED (SEALHULGAS HOOLETUSEGA SEOTUD) VÕI MUUD KAHJUD, TEIE POOLT MAKSTUD SUMMAT, KUI SEE ON MAKSTUD, VÕI SADAT DOLLARIT (100$) (ÜKSKÕIK KUMB NEIST ON VÄIKSEM) MIS TAHES MASTERCARDI SAIDIGA SEOTUD TEGEVUSE JUURDE PÄÄSEMISE VÕI SELLES OSALEMISE EEST. KEHTIV SEADUS EI PRUUGI ETTENÄGEMATUTE VÕI PÕHJUSTATUD KAHJUDE HÜVITAMISE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST LUBADA, MISTÕTTU EESPOOL MAINITUD PIIRAMINE VÕI VÄLISTAMINE EI PRUUGI TEID PUUDUTADA.

Kasutamistingimuste sidumatus MasterCardi maksekaardi omanike lepingutega

MasterCard® on juhtivaid makseteenuste organisatsioone. MasterCard® pole finantsasutus ega väljasta mingit tüüpi või laadi krediit-, deebet-, tšeki- või maksekaarte. Teil on MasterCardi kaubamärgiga maksekaardisuhe mingi emiteeriva panga või finantsasutusega, mitte otse MasterCardiga. Kõik küsimused, mis puudutavad Teie MasterCardi kaubamärgiga maksekaarti või kaardivaldaja kontot, tuleb esitada Teie kaardi väljastanud pangale või finantsasutusele, mitte MasterCardile. Kuigi MasterCardil on suhe Teie emiteeriva panga või finantsasutusega, ei puuduta see suhe individuaalseid kaadrivaldajaid või maksekaardikontosid.

MasterCardi saiti opereerivad MasterCard® ja tema tütarettevõtted.

Mitmesugust

Käesolevaid kasutamistingimusi tuleb mõista, tõlgendada ja täita ainult kooskõlas Ameerika Ühendriikide New Yorgi osariigi seadustega, rakendamata mingeid seaduste kollisiooni põhimõtteid. Te nõustute selgesõnaliselt, et igasugused käesolevatest kasutamistingimustest või sellest saidist tulenenud või nendega otseselt või kaudselt seotud kohtuasjad arhiveeritakse ainult New Yorgis asuvates föderaal- või osariigikohtutes. Seega nõustute alluma selliste kohtute isiklikule jurisdiktsioonile mis tahes kohtuasjas, mis on seotud MasterCardi saidiga, Teie pääsuga sellele saidile või selle saidi kasutamisega, käesolevate kasutamistingimustega, ja ekstraterritoriaalsele menetluskäigule.

MasterCardi saidi sisu ja tarkvara võib kuuluda USA ekspordiseaduse ja teiste maade impordiseaduse pädevusse. Seda saiti kasutades kannate ainuvastutust kõigi kehtivate jurisdiktsioonide, sealhulgas USA kaubandusministeeriumi kõigi kehtivate ekspordi, reekspordi ja impordi kontrolli seaduste ja määruste, USA ekspordi administreerimise seaduste, 15 CFR-i paragrahvide 730-774, USA rahvusvahelise relvakaubanduse seaduse, välisvaluuta kontrolli osakonna rakendatud riigispetsiifiliste majandussanktsiooniprogrammide ning mis tahes teiste riikide ekspordi ja impordi kontrolli seaduste ja määruste täitmise eest. Te ei tohi ei otseselt ega kaudselt kasutada, levitada, üle kanda või edastada sisu või tarkvara sellelt saidilt kas mingi otsese toote või selliste materjalide või toodete, tarkvara või muu tehnilise informatsiooni kaudu, millesse on inkorporeeritud sellelt saidilt pärit sisu või tarkvara, kui need toimingud pole kooskõlas kõigi asjaomaste jurisdiktsioonide kõigi kehtivate ekspordi- ja impordiseaduste ja määrustega.

Te ei tohi käesolevaid kasutamistingimusi loovutada. MasterCard® võib igal ajal oma õigusi ja käesolevates kasutamistingimustes sätestatud kohustusi loovutada. Kui mingi osa või säte neis kasutamistingimustes osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks, ebakompetentseks või jõustamatuks, kuulub see osa neist kasutamistingimustest kõrvaldamisele ning see ei mõjuta mingi allesjääva sätte kehtivust ja täidetavust. Käesolevast erinevatel juhtudel moodustavad need kasutamistingimused terve Teie ja MasterCardi vahelise lepingu, mis puudutab nende sisu. Teatud käesolevate kasutamistingimuste sätteid võivad asendada või juurde lisada määratud õigusalased teated või tingimused konkreetsetel lehekülgedel, rakendustes tööriistades või muudes materjalides, mille juurde võite selle saidi kaudu pääseda. Kui MasterCard® on jätnud mingi käesolevate kasutamistingimuste sätte jõustamata, ei tähenda see neist sätetest või nende jõustamise õigusest loobumist. Käesolevaid kasutamistingimusi ja mis tahes nendega seotud dokumente võib aktsepteerida elektrooniliselt (nt mingi elektroonilise või muu nõustumist demonstreeriva vahendiga) ning Teie nõusolekut loetakse Teie ja MasterCardil vahel siduvaks. Te nõustute siinkohal piiranguteta, et Te ei vaidlusta käesolevate kasutamistingimuste ja mis tahes nendega seotud dokumentide kehtivust ja täidetavust.

Klienditeenindus ja kontaktiinfo
Peanõustaja
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Telefon: 1-800-MCAssist (1-800-622-7747)