MasterCard® Worldwide

Общи условия

Въведение

MasterCard International Incorporated ("MasterCard" или "Ние") поддържа www.mastercard.us ("Сайта на MasterCard") и Bи предоставя възможност за ползването на сайта с информационна, образователна и развлекателна цел. Чувствайте се свободни да разглеждате, да сваляте или по какъвто и да е начин да използвате сайта на MasterCard. С осъществяването на достъп до и с използването на сайта на MasterCard, предоставяте съгласието си с настоящите Условия за ползване („Условия за ползване“), без каквито и да е условности и ограничения. Ако не приемате настоящите Условия за ползване, моля да не използвате сайта на MasterCard.

Съдържание

Ползване на съдържание от сайта

Предоставяме Bи ограничен, неизключителен, оттегляем лиценз, на основание който сте оправомощени да разглеждате, споделяте, принтирате или сваляте съдържание от сайта на MasterCard, в смисъла, посочен по-долу, единствено за лично ползване. Нямате право да лицензирате, публикувате, копирате, прехвърляте, прелицензирате, отстъпвате, продавате или да създавате производни произведения или по какъвто и да начин да използвате съдържание от сайта на MasterCard, освен по посочения начин в предходното изречение. Никаква част от съдържанието на сайта не може да бъде възпроизвеждано в каквато и да е форма или да бъде включвано в каквато и да е система за обработка на информация, електронна или механична, освен в случаите на лично ползване на съдържанието на сайта. Не можете да осъществявате достъп или да използвате сайта на MasterCard по какъвто и да е начин, който може или е предназначен да увреди сайта на MasterCard или сървър, или мрежа в основата на сайта на MasterCard, или по какъвто и да е начин да възпрепятства използването на сайта от трети лица. Предоставяме Bи също ограничен, оттегляем и неизключителен лиценз да създавате хиперлинк към сайта или негово съдържание, при условие че линкът не представя MasterCard, или продукти или услуги на MasterCard, по какъвто и да е заблуждаващ, подвеждащ, уронващ или злепоставящ начин, и не предполага каквото и да е спонсорство или подкрепа на Вашия сайт, страница или съдържание, към който препраща хиперлинкът, от страна на MasterCard. Не можете да използвате автоматизирани системи (като роботи, паяци и др.) за достъп до сайта. С приемането на настоящите условия се съгласявате да не събирате каквато и да е лична информация за потребителите на сайта или да продавате, или по какъвто и да е начин използвате подобна информация. С изключение на правата, изрично предоставени с настоящите Условия за ползване, всички права върху сайта на MasterCard и неговото съдържание принадлежат изключително на MasterCard.

MASTERCARD СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪПА ДО САЙТА НА ВСЕКИ БЕЗ ИЗРИЧНО И ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ, ИЗЦЯЛО ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ, ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Промени в сайта на MasterCard и Условията на ползване

MasterCard си запазва правото да променя или видоизменя съдържанието, материалите или информацията в или свързана със сайта, включително настоящите Условия за ползване, по всяко време, без да изпраща изрично уведомление до потребителите. MasterCard може по всяко време да изменя настоящите Условия на ползване чрез актуализирането им в сайта. Предвид това, че сте обвързани от тези изменения, периодично следва да посещавате страницата на Условията за ползване и да се запознавате с актуалните Условия за ползване.

Права на интелектуална собственост

Съдържанието в сайта на MasterCard е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост, като цялото съдържание е собственост на MasterCard или се използва от MasterCard, съгласно получен лиценз или разрешение. Съдържанието на сайта обхваща всички текстове, форматирането (включително, без изброяването да е изчерпателно, избора, координацията и подредбата на материалите на сайта на MasterCard), както и изображенията, графиките, анимираните изображения, инструменти, уиджети, приложения, реклами, видео клипове, музика, звуци, статии, писмени и художествени материали, фотографски изображения, търговски марки за стоки и услуги, търговски наименования, лога, както и други материали и информация на сайта. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието принадлежат на MasterCard, неговите дъщерни дружества и партньори и съответните лицензодатели и лицензополучатели. Тези материали не могат да бъдат копирани, да бъдат изследвани с оглед механизма им на създаване, декомпилирани, разделяни на части, изменяни, публикувани на други интернет сайтове, рамкирани, да бъдат предмет на т.нар. „deep link”, променяни или по друг начин разпространявани, разпределяни, лицензирани и прелицензирани или прехвърляни под каквато и да е форма. Нищо, съдържащо се на сайта на MasterCard, не може да се счита, приема или тълкува индиректно като предоставяне на лиценз или право за търговско използване на търговската марка на MasterCard или каквито и да е материали и информация, защитени от права на интелектуална собственост без предварителното писмено разрешение на MasterCard. Търговските марки за стоки и услуги, търговските наименование и логото, независимо дали са регистрирани или не, наричани общо „Търговските марки“, публикувани в сайта, са собственост на MasterCard и на негови партньори. Нищо, съдържащо се на сайта на MasterCard, не може да се счита, приема или тъклува косвено като предоставяне на лиценз или право да се използват Търговските марки, публикувани на сайта на MasterCard, без изричното писмено разрешение на MasterCard или на негов партньор, чиято собственост са съответните Търговски марки. Всяко неразрешено търговско използване на такива материали грубо нарушава правата на интелектуална собственост на MasterCard, като MasterCard ще е оправомощен да предприема всички законово допустими мерки за защита на правата си и за получаване на обезщетение за всички понесени вреди и пропуснати ползи.

Жалби, свързани с нарушение на права на интелектуалната собственост

При осъществяване дейността на сайта, MasterCard може да действа в качеството на доставчик по смисъла на Digital Millenium Copyright Act (DMCA), като предлага услуги като онлайн доставчик на материали и линкове към интернет сайтове на трети лица. В резултат на това, материали на трети лица, които не са собственост или под контрола на MasterCard, могат да бъдат препращани, съхранявани, преглеждани или по друг начин достъпни чрез използването на сайта. MasterCard е разработил и въвел определени законови процедури по отношение на отправени жалби, свързани с нарушение на права на интелектуална собственост, възникнало в сайта, съгласно които осигурява незабавното премахване на съдържание, нарушаващо правата на интелектуална собственост, или преустановяване на достъпа на потребител до сайта, който е нарушил права на интелектуална собственост на MasterCard или трети лица, или въобще е извършил нарушение на правилата относно материалите, обект на интелектуалната собственост, установени с настоящите Условия за ползване. Ако считате, че някой материал, достъпен на сайта, нарушава права на интелектуална собственост, следва да уведомите MasterCard в съответствие с уведомителната процедура, предвидена в DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)). MasterCard ще реагира своевременно във връзка с отстраняването или преустановяването на достъпа до материала, предмет на твърдяното нарушение, като следва предвидените процедури в DMCA при разрешаване на спора между жалбоподателя и евентуалния нарушител, предоставил съдържанието. Сигналите, свързани с нарушение на права на интелектуалната собственост, следва да бъдат отправяни на следния адрес: 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, на вниманието на: Law Department или на copyrightagent@mastercard.com.

Моля да предоставите следната информация в отправения сигнал:

  1. Идентификация на произведението или материала, защитени с права на интелектуална собственост;
  2. Идентификация на материала, съдържащ се на сайта, който осъществява нарушението, както и подробности за локацията му на сайта;
  3. Изявление от Ваша страна, че добросъвестно считате, че е извършено използване на произведение или материал без разрешение на носителя на правата на интелектуалната собственост, негов представител или в противоречие на закона;
  4. Декларация от Ваша страна, че а) предоставената информация е точна и вярна; и б) че сте носител на нарушените права на интелектуална собственост или сте упълномощено лице на носителя на правата;
  5. Информация за адреса Ви, телефон за контакти и електронна поща;
  6. Подпис (писмен или електронен подпис).

MasterCard може да уведомява потребителите на сайта за всеки постъпил сигнал за нарушение на права на интелектуална собственост чрез публикация в сайта или на други сайтове на MasterCard, чрез изпращане на уведомление по електронната поща на съответния потребител или чрез изпращане на писмено уведомление по пощата или куриер на адреса на съответния потребител. В случай, че получите подобно уведомление, можете да отправите писмен отговор, съдържащ следната информация:

  1. Писмен или електронен подпис;
  2. Идентификация на материала, който е премахнат или до който достъпът е ограничен, както и локацията в сайта, където се е намирал съответният материал;
  3. Изявление от Ваша страна, че добросъвестно считате, че материалът е премахнат или е с ограничен достъп, вследствие на допусната грешка относно материала;
  4. Името Ви, адрес и телефонен номер, както и изявление, че приемате правният спор във връзка с твърдяното нарушение на права на интелектуална собственост да бъде разрешен от компетентния федерален областен съд, ако се намирате на територията на САЩ, или компетентния съд, в който MasterCard има седалище, в случай че адресът Bи не е на територията на САЩ, както и че ще участвате в инициираните съдебни действия от страна на лицето, отправило сигнала, или негово упълномощено лице.

Интерактивни форуми и групи. Предоставена информация от потребителя и осъществяване на обратна връзка

В качеството си на потребител на сайта можете да предоставяте коментарите си, които да се състоят от текстово съдържание, както и от фотографски изображения, видео клипове, аудио файлове, както и други типове съдържание или линкове към такова съдържание, ако в сайта има подобна функция, наричани общо („Предоставена информация от потребителя“). Пълната отговорност за предоставената информация от потребителя, както и последствията от предоставянето й, се носи изцяло от съответния потребител. Във връзка с Предоставената информация от потребителя, декларирате и се съгласявате, че предоставената информация от Ваша страна представлява Ваш оригинален материал или произведение или че притежавате необходимите лицензи, права и разрешителни да използвате, както и да предоставяте безвъзмездно за използване на MasterCard. Предоставената информация във всички и всякакви медии, включително неоткрити към настоящия момент, без териториално или времево ограничение. Декларирате и се съгласявате, че притежавате необходимите съгласия и разрешения да събирате, използвате и разкривате всякакви лични данни, изображения и други подобни, съдържащи се или представени в Предоставената информация от потребителя, с оглед използването и включването на предоставената информация от потребителя в сайта и настоящите Условия за ползване. Всеки потребител е длъжен да не предоставя какъвто и да е материал и/или произведение, върху което са възникнали права на интелектуална собственост, защитено е от търговска тайна или ноу-хау или е обект на права на трети лица, освен ако потребителят не е носител на тези права или е получил разрешение от съответния носител на правата, както и необходимите съгласия от лицата, чиито лични данни и информация се съдържат в предоставената информация от потребителя, а именно да публикува подобен материал и да отстъпва посочените права в настоящите Условия за ползване на MasterCard.

На следващо място, всеки потребител следва да уведоми MasterCard за регистрирани патенти или открити процедури по регистрация на патент, по отношение на предоставената информация от потребителя.

Всеки потребител се съгласява, че MasterCard не поема задължение за опазване конфиденциалността или поверителността на предоставената информация от потребителя, независимо от изявленията, съпровождащи предоставената информация от потребителя и придружаващите я материали.

Собственост и използване на Предоставената информация от потребителя

С предоставяне на информация от потребителя, всеки потребител отстъпва на MasterCard за територията на целия свят, непрекъснат и неограничен във времето, безвъзмезден, прехвърлим, неоттегляем, неизключителен лиценз за използване на предоставената информация от потребителя (включително по отношение на авторските права, патентно право и правото на търговски марки), както и правото да редактира, променя и създава производни произведения от предоставената информация. Такъв лиценз се предоставя и за всички концепции и идеи, съдържащи се в Предоставената информация от потребителя, както и документи, проекти, чертежи, изявления, скици, бележки, рисунки, фотографски изображения, кадри, музикално нотно писмо, аудио и видео клипове, дискове, в писмена или електронна форма, произведени или създадени от потребителя, в цялост, както и за отделни части от Предоставената информация от потребителя. Лицензът, който потребителят предоставя на MasterCard, включва правото MasterCard или негови упълномощени лица да възпроизвеждат Предоставената информация от потребителя, създават други произведения въз основа на Предоставената информация от потребителя, да създават съставни и сборни произведения с други произведения и Предоставената информация от потребителя, както и да променят, превеждат, разпространяват копия, публично показват, изпълняват, лицензират и инициират производство по регистрация на произведения, създадени на базата на Предоставена информация от потребителя, на името на MasterCard, без териториално и времево ограничение във всяка медия, включително неоткрита или несъществуваща към настоящия момент. Например, предоставеният лиценз позволява на MasterCard или негови упълномощени лица да използват определни части от Предоставената информация от потребителя, да презаписват или променят всякакви аудио записи или изображения, предоставени от потребителя, да възпроизвеждат предоставената информация, и/или да инкорпорират други материали/произведения, създадени от MasterCard или с отстъпени права, в предоставената информация от потребителя. В случай, че бъдат създадени други произведения въз основа на предоставената информация от потребителя, правата върху произведенията са изключителна собственост на MasterCard и могат да бъдат използвани без съгласието или разрешението на потребителя.

С предоставяне на информация от потребителя, потребителят прехвърля или се съгласява да не упражнява непрехвърлимите си неимуществени авторски или сродни на авторското права, както и да се въздържа от искове за преустановяване изменението/промяната на предоставената информация или на каквито и да е фотографски изображения, записи, кадри, илюстрации, изявления, или други произведения, съдържащи се в предоставената информация от потребителя. Всеки потребител се съгласява и предоставя всички права на MasterCard, необходими за установяване и доказване правото да се използва предоставената информация от страна на MasterCard, включително MasterCard да подготвя и представя документи от името и за сметка на съответния потребител по отношение предоставената информация от потребителя, с оглед установяването, че MasterCard е носител на предоставения лиценз, посочен в настоящите Условия за ползване, както и да проведе защита на правата си, възникнали върху производните произведения, създадени въз основа на Предоставената информация от потребителя, или да премахва предоставената информация от потребителя от всеки друг интернет сайт или форум.

Въз основа на отправено искане от страна на MasterCard, потребителят се задължава да предостави всякакви допълнителни документи, по преценка на MasterCard, за установяване правото на MasterCard да използва Предоставената информация от потребителя, при условия, както прецени за добре, както и че потребителят е поел задължения да се въздържа от упражняване на неимуществените си авторски и сродни на авторските права върху Предоставената информация от потребителя. Липсата на отправено подобно искане от страна на MasterCard не следва да се тълкува като отказ от предоставените права в полза на MasterCard.

Предоставена информация при обратна връзка
Периодично, MasterCard може да изисква предоставяне на обратна връзка от страна на потребителя по отношение на сайта, продуктите и/или услугите на MasterCard. Цялата информация или материали, предоставени или публикувани от потребителя (а) ще се считат за неповерителни и свободни за ползване; (б) са изключителна собственост на MasterCard, и (в) ще се използват от MasterCard, негови лицензополучатели и партньори, без заплащане на каквато и да е компенсация или възнаграждение на потребителя. Такова използване може да се осъществява за каквито и да е цели, включително, без изброяването да е изчерпателно, като възпроизвеждане, представяне, предаване, публикуване, излъчване и предоставяне в интернет в цялост или отделни части, във всякакви медии или начини, включително неоткрити към настоящия момент, на сайта на MasterCard или в други медии. За MasterCard не възниква задължение да представя отговор на получената обратна връзка. Независимо от горното, MasterCard няма практика да приема или взема под внимание каквито и да е художествени идеи, предложения или материали от потребителите, по отношение на продуктите и/или услугите си, поради което потребителите не следва да предоставят подобна информация на сайта под какъвто и да е вид или начин. Въпреки това, ако потребител предостави подобна информация или материали, информацията и материалите се превръщат в изключителна собственост на MasterCard, като MasterCard е носител на всички изключителни права на интелектуална собственост върху предоставените материали и информация. В допълнение, MasterCard е оправомощен да използва предоставените информация и материали за цели, каквито намери за добре, включително, без изброяването да е изчерпателно, да създава продукти и услуги, предназначени за пазара. MasterCard не носи отговорност за използване на предоставена информация и материали от потребител или за сходство на бъдещи услуги и продукти на MasterCard с предоставена информация и материали от потребителя.

Търговци и търговски оферти

Търговци могат да предоставят на MasterCard определени отстъпки, намаления или други промоционални условия (напр. безплатна доставка) при закупуване на стоки или услуги („Оферти“) на сайта на MasterCard. Такива Оферти са предмет на определени условия и договорености и подлежат на промяна, без MasterCard да има задължение да уведомява потребителите. MasterCard не носи отговорност за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, възникнали в резултат на каквито и да е отношения между потребител и търговец по повод такива Оферти. С изключение на посоченото в настоящияте Условия за ползване, всички въпроси, включително, без изброяването да е изчерпателно, доставка на стоки и предоставяне на услуги, замяна и връщане на стоки, гаранционни срокове и други са предмет и се уреждат от съответния потребител и търговец. MasterCard не носи никаква отговорност, нито обезпечава, контролира или гарантира по някакъв начин дейността на търговците, чиито Оферти са достъпни на сайта на MasterCard, както и самите Оферти.

Промоционални игри

Периодично, MasterCard провежда промоционални игри или други промоционални активности. Такива промоционални игри се уреждат от официални правила за провеждането им и са предмет на регулация на всички приложими закони и наредби.

Съдържание, предоставено от трети лица, и линкове към други интернет страници

Сайтът на MasterCard може да съдържа съдържание, предоставено от трети лица, както и линкове към други интернет страници, които са напълно независими от сайта на MasterCard. Съдържанието, предоставено от трети лица, както и представените линкове, са включени единствено за удобство на потребителите на сайта, като включването им не представлява одобрение, гаранция за качество или препоръка от страна на MasterCard. На следващо място, MasterCard не е отговорен за точността, пълнотата или надеждността на информацията, или на продуктите и услугите, предоставяни чрез интернет сайтове, към които са предоставени линкове, като всеки потребител носи собствена отговорност за ползването на информация, предоставена от трети лица. Всички договори, сделки или други споразумения, извършени между потребител и такова трето лице, се осъществяват изцяло на риска и отговорността на съответния потребител. При избор на линк към друга интернет страница, напускате сайта на MasterCard. Личните данни и информация, която предоставяте на интернет сайта на трето лице не подлежи на контрол или на събиране от страна на MasterCard, като предоставената информация ще се регулира от Условията за ползване на интернет сайта на третото лице. Моля, да разглеждате условията за ползване по отношение на личните данни и информация, поместени на интернет сайтовете на трети лица, за получаване на по-подробна информация относно защитата на личните данни на съответния сайт.

Защита на личните данни. Поверителност

MasterCard разбира огромното значение на неприкосновеността на личните данни на потребителите, които посещават или се възползват от програмите и информацията, предоставени в интернет сайта на MasterCard. Глобалните правила за поверителност на MasterCard (вж. линка по-долу) представя преглед на това, което може да очаквате, при записването Ви в някоя от програмите ни или при просто посещение на сайта на MasterCard. Правилата за поверителност може да се различват в различните страни или за съответните програми. Моля, посетете линка на края на всяка страница, за да откриете приложимите правила за поверителност. Кликнете тук, за да видите Глобалните правила за поверителност.

Обезщетения

Потребителят обезщетява MasterCard, неговите бизнес партньори, служители и филиали за всички причинени вреди, пропуснати ползи, щети, претенции и разходи, включително разходи за адвокатски възнаграждения в разумен размер, възникнали във връзка с нарушение на Условията за ползване от страна на потребителя или вследствие ползването на сайта от страна на потребителя. Потребителят обезщетява MasterCard за всички причинени вреди и пропуснати ползи, вследствие на претенции, съдебни производства и процедури, инициирани във връзка с нарушение на авторски права или други права на интелектуална собственост или други права на трети лица във връзка с материали или информация, съдържащи се в Предоставената информация от потребителя и/или вследствие на каквото и да е нарушение на закона или на договорни задължения по отношение на Предоставената информация от потребителя. Потребителят обезщетява MasterCard за всички причинени вреди, разходи и пропуснати ползи, причинени пряко или косвено от използването, прехвърлянето, възпроизвеждането, публикуването или публичната комуникация на Предоставената информация от потребителя.

Ограничение на гаранционната отговорност

Независимо че MasterCard полага всички разумни усилия по осигуряване на точността и верността на всички материали на сайта на MasterCard, MasterCard не гарантира по никакъв начин и не носи отговорност за точността, пълнотата или автентичността на информацията, съдържаща се в сайта.

САЙТЪТ НА MASTERCARD И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОКОЛКОТО MASTERCARD РАЗПОЛАГА С ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО MASTERCARD НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ГАРАНТИРА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА Й, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО Й, КАЧЕСТВОТО ИЛИ ПРИГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. MASTERCARD НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРИДОБИТА ИЛИ СЪДЪРЖАЩА СЕ В САЙТА, ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ Е УКАЗАНО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. MASTERCARD НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА НА САЙТА, ЗА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ОПЕРИРАНЕ НА САЙТА, ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ И НЕДОСТАТЪЦИ В САЙТА, ЧЕ САЙТЪТ НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ УВРЕЖДАЩИ КОМПОНЕНТИ. ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ИЗЦЯЛО НА РИСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВСЕКИ МАТЕРИАЛ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРИДОБИТА ИЛИ СВАЛЕНА ОТ САЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА РИСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НОСИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ, НАНЕСЕНИ НА КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ВРЕДИ, НАНЕСЕНИ ОТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ. МОЛЯ, ДА ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ПОДОБНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ И ЧЕ НАСТОЯЩАТА СЕКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

Ограничение на гражданската отговорност

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MASTERCARD ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ НЯМА ДА НОСЯТ ДОГОВОРНА ИЛИ ДЕЛИКТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, КАТО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ФОРМАТА НА ВИНАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ И УМИСЪЛ), ПРИЧИНЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ПО ПОВОД ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО САЙТА НА MASTERCARD ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ДОРИ И В СЛУЧАЙ ЧЕ MASTERCARD ИЛИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИТЕ МУ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ФИЛИАЛИ СА РАЗПОЛАГАЛИ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОДОБНИ ВРЕДИ. РАЗМЕРЪТ НА ОТГОВОРНОСТТА НА MASTERCARD ЗА ВСИЧКИ ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ВИНАТА – УМИСЪЛ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТ, НЯМА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА НА MASTERCARD, АКО ИМА ТАКАВА, ИЛИ 100 (СТО) АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА (КОЯТО СУМА Е ПО-НИСКА). ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ, ПОРАДИ КОЕТО НАСТОЯЩАТА СЕКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

Неприложимост на Условията за ползване към сключените договори с картодържатели за разплащане с MasterCard

MasterCard е водеща организация за платежни услуги. MasterCard не е финансова институция и не издава кредитни, дебитни карти, чекове или други платежни карти от какъвто и да е вид. Ако разполагате с платежна карта, брандирана с лого на MasterCard, следва да имате предвид, че между Вас и MasterCard не възникват директни правоотношения, а единствено с банковата институция, издател на картата. Всички въпроси или възникнали проблеми във връзка с платежната карта MasterCard или профила на картодържателя следва да бъдат отправяни до банката или финансовата институция, издател на картата, а не до MasterCard. Отношенията на MasterCard със съответната банкова или финансова институция нямат отношение към индивидуалните картодържатели или платежни профили. Сайтът на MasterCard се управлява от MasterCard и неговите филиали.

Разни

Тези Условия за ползване се регулират, тълкуват и прилагат съгласно законодателството на Щата Ню Йорк, Съединените американски щати, като принципите за колизия на правни норми не се прилагат. Всеки потребител изрично се съгласява, че всяко съдебно действие или процедура във връзка с настоящите Условия за ползване или сайта на MasterCard ще бъде инициирано във федералния или щатския съд в Ню Йорк. Всеки потребител се съгласява с компетентността на тези съдилища по отношение на всички действия във връзка със сайта на MasterCard, осъществения достъп и ползване на сайта, във връзка с настоящите условия за ползване, както и за извънтериториално връчване на съобщения.

Съдържанието и софтуерът от сайта на MasterCard могат да са предмет на юрисдикцията на САЩ по отношение на износа им и на юрисдикциите на съответните страни по отношение на вноса им. Във връзка с ползването на сайта, всеки потребител носи отговорност за спазване на приложимото законодателство за износ и внос на съответната държава, в която се намира, както и на законодателните актове на Департамента по търговия на САЩ (the U.S. Department of Commerce) а именно Правила за администриране на износа, 15 CFR Parts 730-774, Международните правила за трафик на оръжия, специфичните правила, въведени от Офиса по контрол на чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control), както и износните и вносни законодателни мерки на други държави. Потребителят не може пряко или косвено да използва, разпространява, прехвърля или предава съдържание или софтуер от сайта, директно или чрез инкорпорирането на съдържание или софтуер в друг продукт и/или материал и/или техническа информация, освен ако не е съобразно с всички износни и вносни законодателни актове в съответните юрисдикции.

Правата и задълженията, създадени с настоящите Условия за ползване, не могат да бъдат прехвърляни от потребителя. MasterCard е оправомощено да преотстъпва част или всички права и задължения, възникнали с настоящите Условия за ползване по всяко време. В случай че някоя част или разпоредба от настоящите Условия за ползване се окаже незаконосъобразна, недействителна или неприложима, ще се счита за отделна част от тези Условия за ползване и няма да повлияе върху действителността, законосъобразността и приложимостта на останалите разпоредби, съдържащи се в Условията за ползване. Освен ако не е предвидено друго, настоящите Условия за ползване представляват пълната договореност между потребителя и MasterCard по отношение на въпросите, предмет на регулиране от Условията. Някои разпоредби на Условията за ползване могат да бъдат заменени или допълнени чрез уведомления или условия, съдържащи се на определени страници, приложения, инструменти или други материали, достъпни на сайта на MasterCard. Неприлагането от страна на MasterCard на някоя от разпоредбите на Условията за ползване или някои от допълнителните условия не представлява отказ от прилагане на съответните разпоредби или на правата, произтичащи от тях. Тези Условия за ползване, както и свързаните документи, могат да бъдат приети по електронен път (например електронни или други средства за доказване на съгласие), като отправеното съгласие обвърза потребителя и MasterCard с настоящите Условия за ползване. Всеки потребител се съгласява без ограничение, че няма да оспорва действителността или валидността на тези Условия за ползване и свързаните им документи.

Обслужване на клиента и информация за контакт
General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Phone: 1-800-MCAssist (1-800-622-7747)