Б | Г | К | Л | T | У | Ф |


Б

Банкомати (ATM)

Позволяват Ви да извършвате банкови операции навсякъде и по всяко време. Използвайки дебитна или друга банкова карта при работа с банкомат, имате възможността да изтеглите пари в брой от Ваш наличен депозит или други спестявания, да направите депозит или да преведете пари от една сметка в друга, или да извършите други операции. Можете да изтеглите и авансово пари в брой, като използвате кредитната си карта. Молим Ви да обърнете внимание, че много банки налагат такса при извършване на операция, ако използвате банкомат на друга банка, различна от Вашата.

Бонус програма

Програма, позволяваща натрупването на бонус точки от извършени покупки с карта. Тези точки могат да се изразходват в различните програми, за които са валидни (авиолинии, хотели и т.н.) или за някои продукти. Банките могат да начисляват допълнителни такси за участие в бонус програми.

Обратно към началото


Г

Глобално разпознаване

На повече от 32 милиона места по целия свят, нито една карта не е по-лесна за разпознаване и употреба.

Годишна такса

Различните емитенти на карти могат да изискват заплащането на годишна такса, която способства за намаляване на разходите по поддръжка на сметките и предлагане на услугите от страна на емитентите.

Годишна процентна ставка (ГПС)

Понякога се нарича още Годишна лихвоносна ставка. Това е годишната лихвена ставка или лихвен процент, която Вие заплащате на изтеглените от Вас пари под формата на лихва или такси.

Гратисен период

Период от време, обикновено 20 – 25 дни, в който не се начислява лихва за извършени плащания. Например, ако падежната Ви дата е 1 май и сте изплатили изцяло предишното си задължение, то до 20 май имате възможност да заплатите изцяло направено ново задължение. Ако това стане, няма да имате начислени лихви. Ако направите плащането след 20 май или ако не заплатите изцяло дължимата сума, може да ви бъде начислена лихва от датата, на която е направено плащането. Някои сметки нямат гратисен период, което означава, че лихви се начисляват винаги от датата, на която е направено плащането.

Обратно към началото


К

Кредитен аванс

С помощта на Вашата карта можете мигновено да изтеглите пари в брой от всеки банкомат, носещ логото на MasterCard. Размерът на изтеглените пари се удържа от наличния кредитен лимит или депозит. Много често при теглене на пари в брой по кредитна карта банката налага такси. В допълнение, лихвеният процент по такъв тип тегления може да бъде по-висок и обикновено няма гратисен период (теглене на пари от кредитната Ви карта се различава по своята същност от обикновено теглене на налични пари по Ваша сметка от банкомат).

Кредитна история

Архив на информацията за Вашето поведение като кредитополучател в миналото; използва се като насока за това дали в бъдеще бихте били в състояние да заплащате финансовите си задължения навреме.

Кредитна линия

Още наричано кредитен лимит. Това е максимумът на средствата, които можете да заемете, използвайки картата си.

Обратно към началото


Л

Лихвени проценти

Тези такси определят разходите, които плащате по Вашата карта с течение на времето. Годишният процент на разходите (ГПР – законовоопределена величина) е годишен лихвен процент, който плащате за баланс по сметка във формата на лихви и такси. Лихвата се начислява като процент от Вашия баланс (покупки и такси, намалени с плащания или кредити, публикувани на месечна база ).

Обратно към началото


П

ПИН

Персонален идентификационен номер: Таен код, който използвате с картата си и който Ви позволява да получите достъп до парите си, да извършвате банкови операции през всички банкомати, както и да правите поръчки без да е необходимо да се подписва фактура от търговците, приемащи ПИН кодове. Не споделяйте Вашия ПИН код с никого.

Първоначален (встъпителен) период

Периодът, през който първоначалните (встъпителни) ставки се прилагат към баланса по Вашия акаунт.

Първоначални (встъпителни) ставки

Специални годишни лихвени проценти, които се прилагат за определен период от време.

Обратно към началото


T

Търговец

Място/магазин, където се правят покупки.

Обратно към началото


У

Услуги при пътуване

Достъп до полезна информация относно изисквания при пътуване, включително документация (визи, паспорти), имунизации или валутни курсове. Поискайте повече информация от Вашата банка.

Обратно към началото


Ф

Фиксирани лихвени нива

Фиксиран лихвен процент, чиито лихви и условия не се променят във времето. Променливият лихвен процент се изменя нагоре и надолу периодично, в зависимост от пазарните условия и следва да се отбележи в публичен индекс (например, основните кредитни лихвени проценти на банките, публикувани във финансовия раздел на редица вестници).

Финансови разноски

Цената, заплащана на кредитора за заетите пари. Лихвата се начислява под формата на процент от оставащия Ви баланс (покупки и плащания, намалени с направените кредитни попълнения). Този процент или лихвена ставка може да варира според картата.

Обратно към началотоБ | Г | К | Л | T | У | Ф |